Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 129-10 om bilstøtte - udland - 1-dags registrering

Resume:

Køb af bil i Tyskland på en 1-dagsregistrering var ikke i strid med kravene i bilbekendtgørelsen om, at bilen skulle være registreret i navnet på den person, der havde modtaget støtten, og at bilen skulle være fabriksny.

Kommunen havde således ikke ret til at begrænse anvendelsen af støtte til køb af bil til kun atgælde biler købti Danmark.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 114

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 - § 12

Afgørelse:

Afgørelse i kommunens sag om anvendelsen af støtte til køb af bil for NN.

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i kommunens sag vedrørende afklaring af, om en bil købt på en 1-dags registrering kan anses for at være en fabriksny bil, der kan ydes støtte til.

Resultatet er:

• A Kommune har ikke ret til at begrænse anvendelsen af støtte til køb af bil til kun at foregå i Danmark

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X.

På de næste sider kan der læses om begrundelse,med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Begrundelsen for vores afgørelse er, at vi finder, at en bil købt på en 1-dags registrering kan anses for at være en fabriksny bil, registreret i ansøgers navn, og som der kan ydes støtte til.

Vi har lagt til grund, at begrebet ”1-dags registrering” eller ”Tageszulassung” dækker over den situation, at en dansk statsborger ønsker at købe en bil i Tyskland og indføre den i DK. Bilen registreres i Tyskland på en såkaldt ”Tageszulassung”, og denne 1-dags registrering anvendes til at køre bilen til Danmark. Ejeren sørger ved indførslen i Danmark selv for syn af bilen, indregistrering - og dermed 1. gangs registrering i DK – og invalidebils-klausulering på Motorkontoret i situationer med bevilget støtte til køb af bil, samt afgiftsberigtigelse hos Told & Skat.

Det er ifølge vores oplysninger fra Told & Skat en sædvanlig fremgangsmåde for danske statsborgere, der ønsker at indføre en bil købt i Tyskland.

1-dags registreringen skal således alene tjene til, at støttemodtageren/ansøgeren kan transportere bilen gennem Tyskland til den danske grænse, hvor bilen forsynes med danske prøve nummerplader med henblik på indførsel i Danmark.

Det forhold, at en bil er købt ved 1-dags registrering hos en forhandler i Tyskland medfører derfor ikke, at bilen ikke kan anses for registreret i navnet på den person, der har modtaget støtte.

Begrebet ”fabriksny bil” er ikke nærmere defineret i serviceloven. I told- og skattemæssig henseende er der i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) og i bekendtgørelse om værdiansættelse af motorkøretøjer mv. beskrevet regler om registrering, afgiftspligtig værdi, værdiansættelse af motor-køretøjer mv.

Det fremgår af bekendtgørelsen om værdiansættelse af motorkøretøjer mv., at et køretøj anses som nyt, indtil det har kørt 2.000 km, medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker, at det kan sælges som nyt.

Der var således i den påtænkte situation, hvor ansøgers ønske var en fabriksny bil købt hos en forhandler t i Tyskland tale om, at den pågældende bil kunne betragtes som fabriksny, idet den – også på trods af transporten fra Tyskland til Danmark – ville kunne opfylde kravene reglerne i bekendtgørelsen om værdiansættelse af motorkøretøjer.

Der er ikke i serviceloven eller i bilbekendtgørelsen taget stilling til bilstøttelånets geografiske anvendelsesområde/udnyttelsesmuligheder. Der er således ikke den henseende angivet begrænsninger i loven eller bekendtgørelsen.

De anbringender, som kommunen har anført, kan ikke udgøre de nødvendige objektivt begrundede saglige formål, der kan begrænse bilstøttemodtageres valg af bil, således at bilstøttelånet kun kan anvendes til køb af bil inden for Danmarks grænser, således at de derved stilles anderledes end ikke handicappede personer.

Bemærkninger til klagen

Kommunen har oplyst, at bilen i den påtænkte situation ikke er fabriksny i henhold til bilbekendtgørelsen. Hvis bilen har været indregistreret i forhandlerens navn er det vel en demobil, og spørgsmålet er, om en demobil kan betragtes som fabriksny.

Kommunen er usikker på, hvem der skal stå for omregistrering m.v. af bilen, når den indføres i Danmark.

Vi henviser til vores begrundelse for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 12. juni 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 1. juli 2009

• Nævnets genvurdering

Sagsfremstilling

A Kommune kunne ikke imødekomme ansøgningen om tilladelse til at anvende den bevilgede støtte til køb af bil til at købe en bil registreret på 1-dagsregistrering i forhandlerens navn i Tyskland, og indføre bilen i Danmark.

Begrundelsen var, at det af bilbekendtgørelsen nr. 624. af 15. juni 2006, § 12, stk. 1 og stk. 2 fremgik, at bilstøttelånet skulle anvendes til køb af fabriksny bil og bilen skulle registreres i navnet på den person, der modtager bilstøtten.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse.

Begrundelsen var, at kommunen ikke havde ret til at begrænse ansøgers køb af bil til kun at foregå i Danmark. Der kunne ikke ske begrænsninger i borgerens valg af bil udover de forudsætninger, der var i udmålingen af støtten, herunder, at bilen skulle være egnet, og de vilkår for bilstøtte, som var nævnt i bilbekendtgørelsens § 12. Begrundelsen var endvidere, at kommunen ikke havde hjemmel til at begrænse valg af bil ved udstedelse af bevilling til bilstøtte. Vilkåret i bilbekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 1 skulle ikke tolkes i overensstemmelse med SKAT’s praksis. En fabriksny bil i bilbekendtgørelsens forstand skulle forstås som en bil, der havde kørt ganske få kilometer i forbindelse med fabrikskørsel, transport af bil til forhandler, lager og eventuel klargøring til salg.

Kommunen har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at borgeren ønsker at udnytte sin bevilling på handicapbil efter servicelovens § 114 til at købe bil i udlandet (Tyskland) på en 1-dags registrering, dvs. at bilen er indregistreret 1. gang i Tyskland. Efter kommunens opfattelse er bilen i så fald ikke fabriksny i henhold til bilbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 1 og giver derfor afslag på dette. Det er kommunens vurdering, at nævnet ikke har taget stilling til følgende punkter:

• Nævnet definerer en fabriksny bil som en bil, der har kørt få km i forbindelse med klargøring mv. — forudsættes det så, at den har kørt på prøveplader, og dermed ikke er indregistreret?

• I henhold til § 12 stk. , 1 nr. 2, skal bilen registreres i navnet på den person, der har modtaget støtten. Hvis bilen har været indregistreret i forhandlerens navn er det vel en demobil — og kan en demobil betragtes

som fabriksny?

• Hvordan beregner man i så fald støtten? Efter § 12 stk. 2 ydes støtten med virkning fra bilens 1. registrering og det er så i dette tilfælde forhandleren.

• Kan man med en bevilling i hånden købe en bil i udlandet, der har været indregistreret der - og hvis man kan - hvem skal efterfølgende stå for omregistrering, afgiftsbetaling, M2 godkendelse m.v.? (jvf. bilbekendtgørelsens pkt. 250, hvori be-skrives den praktiske gennemførelse af registrering, klausulering og afgiftsfritagelse. )

Nævnet har ved genvurdering af sagen bemærket, at at hvorvidt der kan gives støtte efter § 114 til en konkret bil afgøres efter servicelovens regler og ikke efter Skats regler. Såfremt borgeren betaler de af Skat krævede afgifter mv., er det nævnets opfattelse, at der ikke er hjemmel til at begrænse køb af bil ud fra en regel om, at bilen har været 1-dags registreret i forbindelse med import fra et andet EU land.

Støtten kan dog kun iværksættes, når bilen er registreret til støttemodtageren. Såfremt bilen ikke har været demonstrationsmodel med mange kørte kilometer, er det nævnets opfattelse, at ganske få kørte kilometer i forbindelse med fabrikskørsel, transport af bil til forhandler, lager og eventuel klargøring til salg og prøvekørsel af køber, må rummes inden for begrebet fabriksny.

Nævnet finder det teoretisk, at en ansøger finder en bil med 0 kørte kilometer og udtryk for skøn under regel, når der ikke i loven er fastslået en definition.

Nævnet bemærker i øvrigt, at der ikke er taget stilling til en konkret bil, antallet at kørte kilometer eller de registreringsforhold, der måtte være i en konkret sag. Kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke kan gives “tilladelse til at købe bilen i udlandet”.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, om en bil købt på en 1-dags registrering kan anses for at være en fabriksny bil, der kan ydes støtte til.