Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 130-10 om merudgifter - ekstra varme - muskelsvind

Resume:

Udgifter til ekstra varme i de rum, ansøgerbrugte til toilette og af- og påklædning, kunne dækkes som nødvendig merudgift.

Ansøger var ikke berettiget til at få dækket udgifter til ekstra varme i den øvrige bolig som en nødvendig merudgift.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger på grund af sin nedsatte funktionsevne brugte betydelig længere tid dagligt på toilette samt af- og påklædning end personer uden muskellidelse. Ansøger opholdt sig derfor betydelig længere tid helt eller delvist afklædt i disse rum. Ankestyrelsen lagde derudover vægt på, at behovet var spredt ud over hele dagen, og der var derfor brug for konstant højere varme i disse rum.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at der ikke var sandsynliggjort en sammenhæng mellem ansøgers funktionsnedsættelse i form af muskelsvind og et behov for generelt øget rumtemperatur i hele boligen.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 100

Note:

Denne afgørelse afløser C-6-08, som kasseres.

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om afslag på merudgifter

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt du har ret til ekstra varmeudgifter på grund af din funktionsnedsættelse.

Resultatet er

• Du har ret til at få dækket udgifter til ekstra varme som en nødvendig merudgift i det / de rum som du bruger til toilette samt af- og påklædning.

• Du har ikke ret til at få dækket udgifter til ekstra varme som en nødvendig merudgift i din øvrige bolig.

Ankestyrelsen ændrer således den tidligere afgørelse. Du vil høre nærmere fra din kommune, som skal beregne merudgiften som følge af ekstra varme i de rum som du bruger til toilette og af- og påklædning.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder at du er berettiget til merudgifter til ekstra varme i det/de rum som du bruger til toilette samt af- og påklædning.

Vi har lagt til grund, at du bruger 4-5 timer dagligt på bad, toilette samt af- og påklædning. Vi har endvidere lagt til grund at behovet spreder sig over hele dagen, og du har derfor behov for en konstant højere varme i de/disse rum.

Vi har lagt vægt på, at du bruger betydelig længere tid dagligt på toilette samt af- og påklædning end personer uden muskellidelse gør. Du opholder dig derfor betydelig længere tid helt eller delvis afklædt i de rum hvor dette foregår.

Ankestyrelsen finder derfor, at du er berettiget til merudgifter til ekstra varme i det /disse rum, da årsagen til at du opholder dig i længere tid helt eller delvis afklædt skyldes din nedsatte funktionsevne.

Ankestyrelsen finder ikke, at du er berettiget til merudgifter til ekstra varme i din boligs øvrige rum, da udgiften hertil ikke skønnes at være en nødvendig følge af din nedsatte funktionsevne.

Vi har lagt vægt på, at det ikke er sandsynliggjort at der er en sammenhæng mellem din funktionsnedsættelse i form af muskelsvind Duchennes og øgning af rumtemperaturen.

Ankestyrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at der foreligger flere undersøgelser, hvor man har undersøgt energiomsætningen i hvile hos patienter med muskelsvind, og der er fundet resultater der både ligger over, under og på samme niveau som hos patienter uden sygdommen.

Vi har endvidere lagt vægt på, at selv hos personer uden muskeldystrofi vil der være meget store variationer i graden af kuldskærhed.

Det findes således ikke sandsynliggjort, at du har behov for højere rumtemperatur i boligens øvrige rum på grund af din funktionsnedsættelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da vi første gang traf afgørelse i sagen

• Vores tidligere afgørelse af 16. oktober 2007

• Ombudsmandens henvendelse til Ankestyrelsen af 27. maj 2008

• Ankestyrelsens meddelelse om genoptagelse af 29. maj 2009

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.