Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 133-10 om hjælpemiddel - hverdagsprotese - fod

Resume:

Ansøger havde ret til en hverdagsprotese, selvom hun allerede havde en arbejdsprotese.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at en hverdagsprotese er omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsen og derfor kan bevilges, hvis den i væsentlig grad afhjælper den nedsatte funktionsevne.

Ankestyrelsen fandt, at det ikke er hensigten med bestemmelsen om bevilling af hjælpemidler, at der alene kan kompenseres for den fysiske funktionsnedsættelse. Der skal kompenseres for den samlede funktionsnedsættelse, som både kan være af fysisk og psykisk karakter.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger som en 18-årig pige skulle have mulighed for at gå klædt og færdes som sine jævnaldrende kammerater. Der blev endvidere lagt vægt på, at ansøger var psykisk belastet af arbejdsprotesen, som var meget synlig, hvis hun ikke dækkede den med lange bukser.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 112

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - § 1 og § 3

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om ansøgning af en hverdagsprotese

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om hvorvidt du kan bevilges en yderligere protese i form af en hverdagsprotese, som ligner en rigtig fod.

Resultatet er

• Du har ret til en hverdagsprotese

Det betyder, at vi ændrer afgørelsen fra Det Sociale Nævn.

Begrundelsen for afgørelsen

På baggrund af en konkrete vurdering af din samlede situation har du ret til en hverdagsprotese da den i væsentlig grad afhjælper din funktionsnedsættelse.

En hverdagsprotese, som har form som en rigtig fod, er omfattet af hjælpemiddelbestemmelsen og kan bevilges på baggrund af en konkret og individuel vurdering hvis den i væsentlig grad afhjælper den nedsatte funktionsevne.

Det er ikke hensigten med bestemmelsen om bevilling af hjælpemidler, at der alene kan kompenseres for den fysiske funktionsnedsættelse, men der skal kompenseres for den samlede funktionsnedsættelse som både kan være af fysisk og psykisk karakter.

Du er bevilget en arbejdsprotese som fysisk afhjælper din nedsatte funktionsevne, men der er ved bevillingen af protesen ikke taget højde for en samlet vurdering af dine muligheder for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation.

Vi har lagt vægt på, at du som 18 årig pige skal have mulighed for at gå klædt og færdes som dine jævnaldrende kammerater. Vi har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af oplysningerne i sagen, at du føler dig meget psykisk belastet af arbejdsprotesen, som er meget synlig hvis du ikke dækker den med lange bukser.

Det er indgået i den konkrete vurdering, at en hverdagsprotese er nødvendigt for dig for at afhjælpe din samlede funktionsnedsættelse da du udover de fysiske gener også har voldsomme psykiske belastninger.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Det Sociale Nævn traf afgørelse i sagen

• Det Sociale Nævns afgørelse af 8. juli 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 5. august 2009

• Det Sociale Nævns genvurdering

• Telefonnotat fra kommunen, dateret 7. april 2010

Sagsfremstilling

Kommunen traf den 12. marts 2009 afgørelse om afslag på en hverdagsprotese dvs. en protese som havde form som en rigtig fod. Kommunen vurderede at ansøger var kompenseret for sin funktionsnedsættelse med den bevilgede arbejdsprotese.

Nævnet stadfæstede kommunens afgørelse da nævnet ikke fandt tilstrækkelig grundlag for at tilsidesætte kommunes afgørelse.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at arbejdsprotesen fuldt ud kompenserer for funktionsnedsættelsen, som skyldes den amputerede forfod. Den kosmetiske virkning af hverdagsprotesen vil ikke alene kunne have en så væsentlig betydning for afhjælpningen af den nedsatte funktionsevne at betingelserne i § 112 kan anses for opfyldt.

Ansøgers mor har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at foden og benet hvor arbejdsprotesen fasthæftes et synligt sted på kroppen da man ikke går i lange benklæder, strømper og kondisko året rundt når man er 18 år gammel. Det vil medføre en markant udskillelse fra ansøgers jævnaldrene.