Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 138-10 om beskæftigelsesindsats - kursus - tilbud - varighed - Arbejdsmarkedsportalen

Resume:

En ledig var ikke berettiget til at få tilbud om deltagelse i et 7 måneders kursus til advokatsekretær.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at den ledige var i den første ledighedsperiode, hvor jobcenteret kun havde mulighed for at tilbyde den ledige vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for de første 9 måneders ledighed.

Beskæftigelsesudvalget lagde endvidere vægt på, at den ledige tidligere havde arbejdet som uddannet kontorassistent, og at hun med sin uddannelsesmæssige baggrund og erhvervserfaring kunne formidles arbejde inden for sit faglige område.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 22, § 34 og § 36

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om at få tilbud til deltagelse i kursus til uddannelse som advokatsekretær

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om hvilken betydning det får for tilbud om kursus, når Arbejdsmarkedsportalen viser, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft i forhold til tilbuddets længde, jævnfør § 36 beskæftigelsesindsatsloven.

Resultatet er

Du er ikke berettiget til at få tilbud om deltagelse i kursus med henblik på uddannelse til advokatsekretær.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Beskæftigelsesudvalget finder ikke, at du opfylder betingelserne for at blive tilbudt vejledning og opkvalificering med en varighed på op til 9 måneder.

Vi har ved vurderingen heraf lagt vægt på oplysningerne fra Arbejdsmarkedsportalen, hvoraf det fremgår, at du blev tilmeldt jobcenteret den 8. juni 2009. Den 3. juni 2009 ansøgte du om deltagelse i et kursus udbudt af Advokatsekretærernes Grund- & Efteruddannelse med henblik på uddannelse til advokatsekretær.

Det ansøgte kursus til advokatsekretær afholdes i perioden 21. september 2009 til 20. april 2010 svarende til 7 måneder.

Da du er i første ledighedsperiode på tidspunktet, hvor du ansøger om kurset har jobcenteret kun mulighed for at tilbyde dig vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed.

Vi har endvidere lagt vægt på, at du ikke anses for at være omfattet af den personkreds, der ikke umiddelbart kan formidles arbejde inden for dit faglige område, og at kurset kvalificerer til beskæftigelse inden for et område, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft.

Vi har lagt vægt på, at du siden 1983 har arbejdet som uddannet kontorassistent/fuldmægtig frem til 1998. Du drev herefter selvstændig virksomhed i de følgende 10 år. Du var dernæst afdelingsleder i et supermarked frem til du blev ledig.

Vi finder på denne baggrund, at du med din uddannelsesmæssige baggrund og din erhvervserfaring skulle kunne formidles arbejde inden for dit faglige område.

Vi er enig med dig i, at der er gode jobmuligheder for advokatsekretærer.

Det fremgår således af oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside Arbejdsmarkedsbalancen, at ”Balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft” er udtryk for, at jobmulighederne er gode.

Selvom der er gode jobmuligheder for advokatsekretærer finder vi ikke, at det har betydning for din sag, da jobcenteret kun har mulighed for at tilbyde dig vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed.

Bemærkninger til klagen

Du oplyser, at der undervises 1 gang ugentligt og efter din opfattelse ligger det timemæssigt under de 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Vi finder, at varigheden af det ansøgte kursus skal beregnes som en periode på 7 måneder.

Vi har lagt vægt på ordlyden af bestemmelsen, hvorefter der alene kan gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger. Der skal således beregnes i uger og ikke i timer.

Vi finder endvidere ikke, at et kursus med en varighed på 7 måneder er den hurtigste måde til at blive selvforsørgende på.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 9. september 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 1. oktober 2009

• Nævnets genvurdering

• Dit brev af 29. oktober 2009

• Arbejdsmarkedsstyrelsens notater af 8. oktober og 5. december 2009

• Din mail af 18. april 2010

Du er blevet parthørt over det materiale vi har indhentet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

I mail af 18. april 2010 har du henvist til, at du efter rådgivning fra din a-kasse og på baggrund af arbejdsmarkedsanalysen søgt om at få dit studie betalt. Du søgte om støtte i juni 2009, til et studie der starter i september 2009. Det er arbejdsmarkedsanalysen fra sidste år (oktober/december 2008), som har været lagt til grund for din ansøgning, da den nye af naturlige årsager slet ikke var lavet, da du søgte.

Det fremgår af oplysningerne, at kommunen har givet dig mundtligt afslag på betaling af kursus hos Advokatsekretærernes Grund- & Efteruddannelse med den begrundelse, at du med den korte ledighed endnu ikke har udtømt dine jobsøgningsmuligheder med de kvalifikationer du har.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet gav dig ikke medhold i din klager over kommunens afgørelse.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at du er i første ledighedsperiode, hvor jobcenteret alene har mulighed for at give dig tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed, jævnfør § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Nævnet har henvist til, at jobcenteret endvidere har mulighed for, inden for en økonomisk ramme at give tilbud om vejledning og opkvalificering uanset § 34 med en varighed op til 9 måneder, men dette forudsætter, at personen umiddelbart ikke kan formidles arbejde inden for sit faglige område, og at tilbuddet kvalificerer til beskæftigelse inden for et område, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, jævnfør 36, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Nævnet finder ikke, at du opfylder ovennævnte § 36, stk. 4, da der er balance mellem udbud og efterspørgsel for advokatsekretærer.

Endelig finder nævnet, at uddannelse i dit tilfælde ikke er den hurtigste og mest direkte vej tilbage på arbejdsmarkedet, og efterfølgende i hel eller delvis selvforsørgelse.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen har du anført, at advokatsekretæruddannelsen ligger på ”flaskehalslisten”, hvilket betyder, at der er eller vil blive mangel på arbejdskraft i denne branche, og det vil fremme beskæftigelsesmulighederne betydeligt at tage dette kursus. § 34 er brugbar i forbindelse med denne uddannelse, da både timetal og frist for sammenlagt ledighed er overholdt. Timeantallet ligger under, hvad der svarer til 6 ugers undervisning, og uddannelsen er startet den 21. september 2009 med afsluttende eksamen den 22. april 2010, hvilket er en periode på 7 måneder, altså inden for 9 måneders fristen.

Nævnet har fastholdt sin afgørelse ved genvurderingen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.