Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 139-10 om kontanthjælp - udland - nære pårørende - psykisk sygdom

Resume:

En kontanthjælpsmodtager kunne ikke bevare retten til kontanthjælp under besøg hos sin psykisk syge voksne søn i udlandet.

Kontanthjælpsmodtagerens situation var ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen, hvor kommunen i særlige tilfælde kan tillade, at kontanthjælpen bevares under et kortvarigt ophold i udlandet. Da Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgantog, at sønnens psykiske lidelse var varig, ville en kortvarig hjælp fra faderen på grund af sygdommen hverken kunne ændre sønnens eller faderens vilkår.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 5, stk. 2, nr. 4

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om retten til kontanthjælp kan bevares ved besøg hos en psykisk syg voksen søn i udlandet.

Resultatet er

• Kontanthjælpen kan ikke bevares under dit besøg hos din psykisk syge søn i udlandet

Det betyder, at du ikke kan få kontanthjælp i den periode, hvor du er på besøg hos din søn i udlandet.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at din situation ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen, hvor kontanthjælpen bevares under et kortvarigt ophold i udlandet.

Vi har lagt vægt på, at din begrundelse for at rejse til udlandet er, at du skal besøge og hjælpe din søn i udlandet. Ifølge sagens oplysninger er din søn psykisk syg. Han er voksen og myndig, og der er ikke oplysninger om, at han i øvrigt skulle være alvorligt syg ud over at han angiveligt har en varig psykisk sygdom.

Der er ikke dokumentation for, at der er særlige forhold, der skulle begrunde at du kunne bevare kontanthjælpen under et besøg hos din sønfra 30. juni 2009.

Det fremgår af aktivloven, at personer, der opholder sig i udlandet, ikke kan få hjælp efter loven. Dog kan kommunen i særlige tilfælde tillade, at kontanthjælpen bevares under kortvarige ophold i udlandet. Vi vurderer, at dit besøg hos din psykisk syge søn ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen, hvor kommunen i særlige tilfælde kan tillade, at retten til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet, hvis der i øvrigt foreligger ganske særlige forhold, f.eks. besøg hos en nær pårørende, der er alvorligt syg.

Vi har lagt vægt på, at da det må antages, at din søns psykiske lidelse er varig, vil en kortvarig hjælp fra dig på grund af sygdommen ikke kunne ændre på din søns eller dine vilkår.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 28. august 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 9. september 2009

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

A Kommune gav den 18. juni 2009 afslag på din ansøgning om at bevare retten til kontanthjælp under dit ophold i udlandet fra den 30. juni 2009, hvor du skulle besøge den psykisk syge søn.

Kommunen vurderede, at årsagen til din udrejse ikke var omfattet af undtagelsesreglen i aktivlovens § 5, stk. 2. Din kontanthjælp ville derfor blive bragt til ophør per 30. juni 2009.

I klagen over kommunens afgørelse oplyste du, at din søn er 80 procent invalid på grund af skizofreni. Sønnens sygdom nødvendiggør kontakt med den nærmeste familie.

Beskæftigelsesankenævnet var enigt i kommunens afgørelse, idet der ikke forelå særlige forhold, der bevirkede, at du kunne bevare retten til kontanthjælp under udlandsopholdet.

Nævnet fandt, at din søns tilstand ikke var forværret, og at der ikke var tale om at han var så alvorligt syg, som det kræves efter aktivlovens § 5, stk. 2, nr. 4 for at bevare retten til hjælp under ophold i udlandet.