Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 163-10 om kompetence - klageadgang - bilstøtte - gældsbrev

Resume:

Fastsættelsen af den tilbagebetalingspligtige del af lånet ved udfærdigelse af gældsbrev er en del af afgørelsen om bevilling af støtte til udskiftning af bil. Der er således tale om en forvaltningsretlig afgørelse, som nævnet har kompetence til at behandle en klage over.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 114, stk. 1-3 og § 166

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 1203 af 10. december 2009 - § 44, § 60, § 68 og § 69

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 - § 5, § 6, § 8, § 12 og § 18

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om ændring af gældsbrev i forbindelse med støtte til udskiftning af bil

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om afklaring af nævnets kompetence i forbindelse med en klage over en kommunes fastsættelse af støtte i forbindelse med lån til udskiftning af bil, herunder fastsættelsen af den tilbagebetalingspligtige del af lånet

Resultatet er

• Det Sociale Nævn har kompetence til at behandle din klage

• Vi hjemviser sagen til nævnet

Det betyder, at nævnet skal realitetsbehandle din klage.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X.

Begrundelsen for afgørelsen

Fastsættelsen af den tilbagebetalingspligtige del af lånet ved udfærdigelse af gældsbrev er en del af afgørelsen om bevilling af støtte til udskiftning af din bil. Der er således tale om en forvaltningsretlig afgørelse, som nævnet har kompetence til at behandle en klage over.

En afgørelse i forvaltningslovens forstand er kendetegnet ved en beslutning, der træffes af en forvaltningsmyndighed i en konkret sag, og som i forhold til den enkelte borger tilsigter at have retsvirkning efter sit indhold. Det vil sige, at afgørelsen bindende regulerer borgerens rettigheder og pligter i sagen.

Vi har lagt vægt på klagen efter sit indhold vedrører en uenighed mellem dig og kommunen i forbindelse med kommunens bevilling af støtte i form af lån til udskiftning af din bil, herunder specifikt vedrørende fastsættelsen af den tilbagebetalingspligtige del af lånet ved kommunens udfærdigelse af gældsbrev.

Det fremgår af kommunens afgørelse i denne sag, at der efter bilbekendtgørelsens § 5 stk. 1 kunne ydes støtte til anskaffelsesprisen på en fabriksny Hyundai Getz 1,4, 3-dørs automatiç samt leveringsomkostninger, og at der skulle udstedes et gældsbevis for lånet.

Der er ikke i serviceloven eller i den tilhørende bilbekendtgørelses detaljerede regler om vilkårene for bevilling af støtte til køb af bil – blandt andet for udmålingen af støtten - fastsat bestemmelser om, at der ved fastsættelsen af den tilbagebetalingspligtige del af lånet skal udfærdiges et gældsbrev.

Det har imidlertid gennem en længere årrække været fast praksis i kommunerne, at der i forbindelse med fastsættelsen af den tilbagebetalingspligtige del af lånet udfærdiges et gældsbrev.

Gældsbrevet er således en direkte konsekvens af det oprettede skyldforhold mellem dig og kommunen i forbindelse med udmålingen af støtten i forbindelse med lån til udskiftning af bil, og er en fastsættelse af din forpligtelse (betalingsforpligtelsen) overfor kommunen.

Kommunens pengekrav og gældsbrevet i forbindelse hermed er derved et offentligretligt krav afledt af et offentligretligt lovgrundlag – specifikt bilbekendtgørelsens §§ 5, 6, 8 og 12 om betingelserne for ydelse af lån ved støtte til køb af bil, herunder udmåling af støtten, lånets afvikling og vilkår.

Gældsbrevet udgør således en bindende regulering af dine betalingsmæssige pligter i sagen. Der er herved tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand.

Da gældsbrevet er udfærdiget i tilknytning til, og som en følge af en forvaltningsretlig afgørelse efter reglerne i bilbekendtgørelsen, og da denne type afgørelser kan påklages efter reglerne i Kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), har Det Sociale Nævn kompetence til at behandle din klage.

Bemærkninger til klagen

Nævnet har oplyst, at nævnet finder, at de nu foreliggende oplysninger ikke ændrer ved grundlaget for nævnets afgørelse at 24. juni 2009. Det er nævnets opfattelse, at det ud fra de foreliggende oplysninger ikke kan konkluderes, at nævnet er rette klagemyndighed, jævnfør § 44 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Der er lagt vægt på, at den beskrevne problemstilling efter nævnets vurdering udelukkende er et obligationsretligt spørgsmål og dermed falder uden for nævnets kompetence.

Nævnets bemærkninger giver os ikke anledning til at træffe en anden afgørelse. Vi henviser til begrundelsen for vores afgørelse.

Vi bemærker, at vi i Principafgørelse F-4-01 fandt, at der kunne klages særskilt til det sociale nævn og Ankestyrelsen over påligning af rykkergebyrer m.v. efter gebyrloven, når der var klageadgang vedrørende det underliggende gældsforhold (i den konkrete sag, tilbagebetalingspligtig kontanthjælp).

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• nævnets afgørelser af 24. juni 2009 og 21. oktober 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 19. november 2009

• Nævnets genvurdering og nævnsbehandling af sagen den 13. januar 2010

Sagsfremstilling

A Kommune traf den 10. september 2008 afgørelse om til støtte til udskiftning af bil, afgiftsfritagelse og særlig indretning. Støtte fik du efter § 5 i bekendtgørelsen om støtte til køb af bil efter Lov om Social Service § 114, fordi der forelå en varig nedsættelse af din funktionsevne, der i væsentlig grad forringede din evne til at færdes og din mulighed for at opretholde dit arbejde uden brug af bil,

Der blev ydes støtte til anskaffelsesprisen på en fabriksny Hyundai Getz 1,4, 3-dørs automatiç samt leveringsomkostninger. Der skulle udstedes et gældsbevis for lånet.

Du indbragte ved e-mail af 5. april 2009 sagen for nævnet og for Folketingets Ombudsmand, da du mente, at kommunen havde begået fejl ved fastsættelsen i gældsbrevet af den tilbagebetalingspligtige del af lånet.

Nævnet traf den 24. juni 2009 afgørelse om, at nævnet ikke havde kompetence til at behandle din klage.

Kommunen fastholdt ved afgørelse af 7. august 2009, at det var det senest udstedte gældsbrev af 3. marts 2009, der var gældende. Kommunen anførte endvidere, at da der ikke var klaget over en afgørelse, men over en administrativ fejl, var der ingen klagemulighed indenfor det socialretlige system.

Folketingets Ombudsmand videresendte ved brev af 13. oktober 2009 din klage til nævnet med anmodning om at nævnet tog stilling til, om det var kompetent til at behandle din klage.

Nævnet fastholdt ved afgørelse af 13. oktober 2009, at de nu foreliggende oplysninger ikke ændrede ved grundlaget for nævnets afgørelse at 24. juni 2009. Det var nævnets opfattelse, at det ud fra de foreliggende oplysninger ikke kunne konkluderes, at nævnet var rette klagemyndighed jf. § 44 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Der var lagt vægt på, at den beskrevne problemstilling efter nævnets vurdering udelukkende var et obligationsretligt spørgsmål og dermed falder uden for nævnets kompetence.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du mener, at Folketingets Ombudsmand har givet udtryk for, at han mener, at der er tale om spørgsmål, som det ligger indenfor nævnets kompetence at tage stilling til. Du finder, at spørgsmålet må have en sådan principiel betydning, at sagen bør optages af Ankestyrelsen.

Du har i klagen detaljeret redegjort for, hvordan du mener at kommunen på grund af en række fejlagtige udregninger oprindeligt har udstedt et gældsbrev lydende på kr. 101.532,00 og senere et gældsbrev lydende på kr. 136.432,00. Du ønsker imidlertid at fastholde kommunen på beløbet i det oprindelige gældsbrev, som du underskrev i god tro, jævnfør aftalelovens § 32

Nævnet har ved genvurdering og nævnsbehandling af sagen bemærket, at nævnet ikke finder grundlag for at træffe en ændret afgørelse, og henholder sig til nævnets formands afgørelse af 24. juni 2009.