Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 164-10 om merudgifter - handicap - barn - kortvarige ferieophold - rejseudgifter - ekstra omkostninger - udlandsbekendtgørelse

Resume:

Et forældrepar med et handicappet barn med en sjælden diagnose var ikke berettiget til dækning afderes rejse- opholds- og konferenceudgifter i forbindelse med rejse til konference i USA.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at hjælp efter serviceloven var betinget af lovligt ophold i Danmark.

Efter udlandsbekendtgørelsen kunne der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med kortvarige ferieophold. De ekstra omkostninger skulle være afledt af, at barnet var med på det kortvarige ferieophold i udlandet.

Da barnet ikke var med på rejsen til USA, var der ikke hjemmel til at dække forældrenes egne rejse- opholds- og konferenceudgifter.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 2 og § 41

Bekendtgørelser:

Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1296 af 15. december 2009 om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet - § 4 og § 5

Afgørelse:

Afgørelse i jeres sag om dækning af merudgifter i forbindelse med rejse til USA til konference

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag om afklaring af, om der kan ydes merudgifter/ekstra omkostninger til rejse- og opholdsudgifterne til en konference i udlandet.

Resultatet er

I har ikke ret til dækning af de ansøgte rejse- opholds- og konferenceudgifter i forbindelse med rejse til USA til konference.

Det betyder, at afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X stadig gælder.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X.

Begrundelsen for afgørelsen

Der er ikke er hjemmel i serviceloven eller i udlandsbekendtgørelsen til at dække de ansøgte udgifter til jeres rejse- og ophold, samt konferencegebyr i forbindelse deltagelse i konference i USA.

Da jeres datter ikke var med på rejsen til USA har I ikke haft ekstra omkostninger knyttet til hendes deltagelse i opholdet der.

Det følger af servicelovens § 2, at hjælp efter serviceloven er betinget af lovligt ophold i Danmark.

Det er i udlandsbekendtgørelsen bestemt, hvornår der kan ydes hjælp efter en række af servicelovens bestemmelser under midlertidige ophold i udlandet. Bevilget hjælp efter servicelovens § 41 er en af de ydelser, der kan medtages under midlertidige ophold i udlandet.

Der kan ikke ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter ved ledsagelse i udlandet. I forbindelse med kortvarige ferieophold kan der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, forbundet med opholdet.

Udlandsbekendtgørelsens §§ 3 og 4 (dagældende) må efter deres ordlyd forstås således, at det for både for børn og voksne gælder, at der ikke kan ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter efter servicelovens ved ledsagelse til udlandet, men at der i forbindelse med kortvarige ferieophold i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet.

Ankestyrelsen har i principafgørelse nr. 259-09 taget stilling til, om et forældrepars rejse var et kortvarigt ferieophold eller et ophold, der kunne sidestilles med ferie, og om der var tale om et særligt tilfælde. Forældreparret havde en dreng med et sjældent handicap, og skulle deltage i en 2-dags konference om barnets handicap i Tyskland. Denne rejse udgjorde efter en konkret vurdering et særligt tilfælde, og det blev vurderet, at der var tale om et kortvarigt ferieophold. Der kunne derfor som ekstra omkostninger ydes tilskud til drengens hjælpere i forbindelse med opholdet i Tyskland.

Begrebet ”ekstra omkostninger” fortolkes, som det er kommet til udtryk i vores praksis med principafgørelse nr. 259-09, således, at der skal være tale om ekstra omkostninger, som er afledt af, at barnet er med på et kortvarigt ferieophold i udlandet.

Der er med formuleringen af servicelovens merudgiftsbestemmelse og udlandsbekendtgørelsen ikke hjemmel til indenfor begrebet ”ekstra omkostninger” at dække jeres egne rejse- opholds- og konferenceudgifter.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at der indtil videre kun er stillet ca. 10 identiske diagnoser i Danmark, hvorfor ingen fagfolk herhjemme er i stand til at yde jer relevant rådgivning eller bistand. I valgte for egen regning at deltage i konferencen til trods for kommunens og nævnets afslag på dækning af merudgifter. Konferencen er det eneste sted, hvor I kan gå hen og blive klogere på, hvad jeres datter fejler, således at I på bedste vis kan hjælpe hende med hendes særegne søvn/adfærd/fysiologiske/emotionelle problemer.

På konferencen mødte I 3 andre danske familier i samme situation. Alle disse familier havde i deres respektive hjemkommuner fået bevilget dækning af udgifter forbundet med konferencen. I ønsker sagen behandlet ud fra principielle betragtninger om væsentlige forskelle i praksis lokalt eller regionalt, samt at retsopfattelsen bør tage højde for at små og sjældne handicapgrupper, som ikke har mulighed for at finde råd, vejledning og støtte indenfor landets grænser.

Vi bemærker, at dine oplysninger ikke giver os grundlag for at træffe en anden afgørelse. Vi henviser til begrundelsen for vores afgørelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

Nævnets afgørelse af 10. september 2009

Klagen til Ankestyrelsen af 5. oktober 2009

Nævnets genvurdering

Sagsfremstilling:

Kommunen fastholdt ved afgørelse af 2. juli 2009 afslag på hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med konference i USA.

Begrundelsen var, at udlandsbekendtgørelsens §§ 3 og 4 (dagældende) beskæftigede sig med ledsagelse i forhold til midlertidige ophold i udlandet. I jeres tilfælde drejede ansøgningen sig ikke om ferieophold, hvor jeres datter skulle have været med. Det var dog muligt, at ydelser efter servicelovens §§ 41 og 42 kunne medtages under midlertidige ophold i udlandet, jf. § 1, stk. 2 i udlandsbekendtgørelsen.

Nævnet tiltrådte ved afgørelse af 10. september 2009 kommunens afgørelse. Begrundelsen var, at der ikke var hjemmel til at yde hjælp til de ansøgte udgifter efter servicelovens § 41 og udlandsbekendtgørelsens § 4. Nævnet lagde vægt på, at formålet med rejsen ikke var ferie for jeres datter. Nævnet lagde endvidere vægt på, at der ikke kunne ydes hjælp til ekstra omkostninger til opholdet efter udlandsbekendtgørelsens § 1, men at det alene var den eksisterende ydelse, der kunne bevares efter denne bestemmelse.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at der indtil videre kun er stillet ca. 10 identiske diagnoser i Danmark, hvorfor ingen fagfolk herhjemme er i stand til at yde jer relevant rådgivning eller bistand. Konferencen om dette sjældne syndrom afholdes hvert andet eller tredje år i USA, og senest den 17. – 20. september 2009. Du og din datters far valgte at deltage i denne konference til trods for kommunens og nævnets afslag på dækning af merudgifter. Konferencen er det eneste sted, hvor I kan gå hen og blive klogere på, hvad jeres datter fejler, således at I på bedste vis kan hjælpe hende med hendes særegne søvn/adfærd/fysiologiske/emotionelle problemer.

På konferencen mødte I 3 andre danske familier i samme situation. Alle disse familier havde i deres respektive hjemkommuner fået bevilget dækning af udgifter forbundet med konferencen. I ønsker sagen behandlet ud fra principielle betragtninger om væsentlige forskelle i praksis lokalt eller regionalt, samt at retsopfattelsen bør tage højde for at små og sjældne handicapgrupper, som ikke har mulighed for at finde råd, vejledning og støtte indenfor landets grænser.

Nævnet har ved genvurdering bemærket, at man ikke fandt grundlag for at ændre afgørelsen, og henviste til den begrundelse, der var anført i afgørelsen.