Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 165-10 om botilbud - visitation - frit valg

Resume:

Kommunenkan ikke afslå at betale forophold i længerevarende botilbud ønsket af ansøger efter fritvalgsreglerne, hvis botilbudet skønnes egnet ogikke ervæsentligt dyrere, end det tilbud kommunen er kommet med.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 108

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 - § 15

Afgørelse:

Afgørelse i sag om frit valg af botilbud egnet til længerevarende ophold

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i NN’s sag om belysning af grænsen mellem ret til frit valg af handicapbolig og kommunens fastlæggelse af serviceniveau.

Resultatet er

• NN har ret til selv at vælge et botilbud egnet til længerevarende ophold, der svarer til det kommunen har tilbudt

Det betyder, at NN kan vælge botilbudet Q.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen V.

Begrundelsen for afgørelsen

Ansøgere, som opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter servicelovens § 108, har ret til frit at vælge sådanne botilbud, jfr. § 15 i socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 om betaling for botilbud mv.

Med formuleringen ”sådanne botilbud” må forstås tilsvarende botilbud i forhold til tilbud, kommunen er fremkommet med. Ved vurderingen af om der er tale om et tilsvarende botilbud indgår en vurdering af tilbudets egnethed til at opfylde beboerens behov for hjælp, støtte og udvikling på et niveau, der svarer til det tilbud, kommunen er kommet med.

I vurderingen af, om et tilbud er af tilsvarende art, må der endvidere indgå en økonomisk dimension, som betyder, at et botilbud ikke er tilsvarende, såfremt der er tale om en væsentlig merudgift i forhold til det tilbud, kommunen er fremkommet med.

Kommunen er således berettiget til at afslå at betale for ophold i botilbud, der ikke skønnes egnede eller som er væsentligt dyrere end det tilbud kommunen selv er fremkommet med.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at kommunen har vurderet, at NN er omfattet af personkredsen for botilbud egnet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. NN er således berettiget til et længerevarende botilbud.

Vi har endvidere lagt vægt på, at NN har ønsket at bo på botilbudet Q, og at det af udtalelsen fra Behandlingscentret P fremgår, at botilbudet Q vurderes som det bedste tilbud ud af 3 tilbud, som Behandlingscentret P har undersøgt.

Ud fra en samlet vurdering af ovennævnte hensyn finder vi, at opholdet på botilbudet Q er et ”sådant botilbud”, som svarer til det kommunen er fremkommet med.

Bemærkninger til klagen

Kommunen har oplyst, at nævnets afgørelse reducerer kommunens sagsbehandling til en afklaring af hvorvidt borgeren tilhører personkredsen, der er omfattet af servicelovens § 108 eller ej. Kommunen henviser til § 88, hvorefter kommunerne skal træffe individuelle afgørelser om hjælp.

Vi bemærker, at kommunen ikke skal begrænse sin sagsbehandling til at afklare om ansøger omfattet af personkredsen for § 108. Kommunen skal herudover sikre, at information om frit valgs muligheder gøres let tilgængelige for ansøgeren. Endelig skal kommunen vurdere egnetheden af botilbud ønsket af ansøgeren i forhold til at dække de særlige behov, som den pågældende ansøger har.

Vi bemærker endvidere, at § 88 skal sikre, at kommunen foretager en vurdering i relation til fx om ansøger er omfattet af § 108 ud fra ansøgers konkrete, individuelle forhold og ikke efter kommunens beslutninger om generelt serviceniveau.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 16. september 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 5. oktober 2009

• Nævnets genvurdering

A Kommunes afgørelse af 7. maj 2009:

NN er berettiget til døgnophold på botilbudet Y, region V, men ikke til ophold på botilbudet Q.

Nævnets afgørelse af 16. september 2010:

Ændring af kommunens afgørelse.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at NN har ret til selv at vælge botilbud, og der med også botilbudet Q.

A Kommune har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at nævnets afgørelse reducerer kommunens sagsbehandling til en afklaring af hvorvidt borgeren tilhører personkredsen, der er omfattet af servicelovens § 108 eller ej.

Nævnet har ved genvurdering bemærket, at det fastholder den trufne afgørelse.