Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 166-10 om merudgifter - transport - bil - billigste - offentlig befordring

Resume:

Transport i forbindelse med behandling og kontrol skal efter merudgifts-reglerne dækkes med udgangspunkt i den billigste offentlige transportform, når det ikke er nødvendigt at anvende bil til transporten.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 100

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om merudgifter til druesukker og transport

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om i hvilket omfang transportudgifter og druesukker skal indgå i beregningen af dine merudgifter.

Resultatet er

• Dine merudgifter til transport i forbindelse med behandling og kontrol skal dækkes med udgangspunkt i udgiften for den billigste offentlige transportform.

• A Kommune skal træffe afgørelse om dine merudgifter efter at have indhentet oplysninger fra dig selv og din læge om dit konkrete behov for druesukker bl.a. på baggrund af blodsukkermålinger og hvor ofte du har følingstilfælde.

Vi er således kommet til det samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen V for så vidt angår spørgsmålet om dine merudgifter til transport men et andet resultat vedrørende spørgsmålet om druesukker.

Begrundelse for afgørelsen om beregning af merudgift for transport

Transport i forbindelse med behandling og kontrol skal dækkes med udgangspunkt i den billigste offentlige transportform da det ikke er nødvendigt at du anvender bil til din transport.

Efter servicelovens § 100 skal kommunalbestyrelsen yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du lider af diabetes, og du har ikke følger deraf som hindrer dig i at benytte offentlig transport.

Kommunen kan derfor ved beregning af sandsynliggjorte merudgifter vælge at lægge den udgift til grund som det ville koste dig at benytte den billigste offentlige transport, uanset, at du i stedet har valgt at bruge bil, da brug af bil ikke er en nødvendig følge af din nedsatte funktionsevne.

Begrundelse for afgørelsen om hjemvisning af spørgsmålet om beregning af dit forbrug af druesukker

Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst til, at der kan tages stilling til med hvilket beløb dit forbrug af druesukker skal indgå som en merudgift.

A Kommune skal indhente oplysninger fra dig selv og din læge om dit konkrete behov for druesukker bl.a. på baggrund af blodsukkermålinger og hvor ofte du har følingstilfælde.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 102-10 og 103-10 taget stilling til at der efter en konkret vurdering kan ydes merudgifter til personer med diabetes. Der blev lagt vægt på, at juice og druesukker kunne være relevant for personer med insulinkrævende diabetes til regulering af tilfælde med lavt blodsukker, og at dette skulle tage udgangspunkt i personens konkrete forhold. Der blev endvidere lagt vægt på, at det af servicestyrelsens rapport fra 2007-2008 om diabeteskost fremgår, at det ved beregningen af udgifter til diætkost ikke er indregnet udgifter til sukkerpræparater.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Det Sociale Nævn traf afgørelse i sagen

• Det Sociale Nævns afgørelse af 5. oktober 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 19. oktober 2009

• Det Sociale Nævns genvurdering

Sagsfremstilling:

Kommunen traf den 18. november 2008 afgørelse om at ansøger ikke længere kunne få udbetalt merudgifter da hans samlede beløb ikke længere oversteg 6.000 kr. Ansøger led af diabetes og kommunen havde foretaget den nye beregning på baggrund af servicestyrelsens rapport fra 2007-2008 om diætkost.

Kommunen lagde bl.a. lagt på, at ansøger alene kunne få dækket merudgifter til druesukker på 288 kr. årligt da det var hvad der blev anset som et normalt behov for en diabetiker.

Derudover lagde kommunen til grund, at der alene kunne dækkes udgifter til transport med 224,00 kr. årligt da dette var det beløb, som svarede til billigste offentlige transportmiddel.

Nævnet stadfæstede kommunens afgørelse. Nævnet begrundede afgørelsen med, at de var bekendte med, at ansøger anvendte større mængder druesukker i forbindelse med hypoglykæmi, men at dette ikke kunne ændre kommunens afgørelse da ofte forekommende tilfælde af insulinføling kunne være tegn på, at sygdommen ikke var korrekt reguleret.

Nævnet fandt endvidere, at det var korrekt, at kommunen havde anvendt den billigste offentlige transport ved beregning af transportudgifter.

NN’s hjælper har klaget over Nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at det beløb, som var medtaget i forbindelse med druesukker ikke svarede til det beløb som ansøger bruger på druesukker. NN’s hjælper var uenig med nævnet i, at en diabetikers tendens til hypoglykæmi kunne betragtes som tegn på dårlig regulation.

Med hensyn til spørgsmålet om transportudgifter anførte NN’s hjælper, at det måtte være ansøgers faktiske transportudgifter som skulle medregnes, så længe disse ikke var specielle.

Formålet med at antage sagen

Sagen er antaget for at klarlægge i hvilket omfang transportudgifter skal indgå i beregningen af merudgifter, når transporten foretages i bil.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 21.09.17, da den er erstattet af principafgørelse 70-17.