Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 169-10 om tabt arbejdsfortjeneste - handicappet barn - beregningsgrundlag - kontanthjælpsniveau - hjemmehjælperløn - tilknytning til arbejdsmarkedet

Resume:

En yngre kvinde med et handicappet barn var alene berettiget til tabt arbejdsfortjeneste beregnet på baggrund af niveauet for kontanthjælp, da en beregning med udgangspunkt i en hjemmehjælperløn ville indebære en overkompensation.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvinden i 2006 afsluttede en 1-årig HG-uddannelse, men at hun hverken i tiden før eller efter barnets fødsel i 2008 havde gjort brug af uddannelsen.

Kvinden havde været beskæftiget 62 timer med rengøring i oktober 2006 samt arbejdet 31 timer som tjener i oktober 2007. Hun havde modtaget kontanthjælp i flere perioder fra september 2006 og frem.

Ankestyrelsen fandt, at kvindens tilknytning til arbejdsmarkedet havde været beskeden.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 42

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1198 af 15. oktober 2007 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom - § 7

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om afklaring af praksis efter serviceloven vedrørende beregningsgrundlaget ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste for en person, som efter endt ungdomsuddannelse ikke har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Resultatet er

• Du er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste beregnet på baggrund af niveauet for kontanthjælpsydelse

Du er således ikke berettiget til en højere ydelse.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X.

Begrundelsen for afgørelsen

Det fremgår af Socialministeriets bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, at kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste skal beregnes med udgangspunkt i den seneste lønindtægt, som ansøgeren har haft inden overgangen til at modtage tabt arbejdsfortjeneste, og der er i din sag ikke omstændigheder, der taler for at fravige dette udgangspunkt.

Ankestyrelsen har i en tidligere principafgørelse afgjort, at beregningen af tabt arbejdsfortjeneste kan tage udgangspunkt i en hjemmehjælperløn, hvis der er problemer med at fastsætte den tidligere løn, fordi ansøger for eksempel har gået arbejdsløs i lang tid eller ingen uddannelse har, eller hvis der er tvivl om, hvad ansøgeren ville have kunnet opnå på baggrund af hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforhold, se principafgørelse SM C-15-02, som vi vedlægger.

Vi har tillige i en tidligere principafgørelse afgjort, at beregningen af tabt arbejdsfortjeneste skal beregnes på baggrund af ansøgerens hidtidige kontanthjælp/aktiveringsydelse, da kompensation beregnet på baggrund af en hjemmehjælperløn ville indebære en overkompensation. Dette vedrørte en situation, hvor ansøgeren ingen uddannelse havde, og hvor pågældende kun havde haft en ganske sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet. se principafgørelse SM O-44-99, som vi vedlægger.

Vi har lagt vægt på sagens oplysninger om, at du i 2006 afsluttede en 1-årig HG-uddannelse, og at du ikke i tiden inden eller efter din datters fødsel i maj 2008 har gjort brug af uddannelsen.

Det er oplyst, at du har været beskæftiget med 62 timers rengøring i oktober 2006 og med 31 timers arbejde som tjener i oktober 2007.

Der er endvidere oplyst, at du i følgende perioder har modtaget kontanthjælp: 22. september 2006 – 1. oktober 2006, 14. november 2006 – 30. april 2007, 2. august 2007 – 31. august 2007, samt 11. oktober 2007 og indtil videre. Du blev fritaget for aktivering fra 1. november 2008 og foreløbig 1 år frem.

Vi finder således, at din tilknytning til arbejdsmarkedet har været beskeden.

Tabt arbejdsfortjeneste beregnet på baggrund af en hjemmehjælperløn ville derfor i dit tilfælde indebære, at du ville få dækket mere end dine tabte indtægter forud for overgangen til at modtage tabt arbejdsfortjeneste, og dermed en overkompensation.

Oplysningerne om, at du i 2006 afsluttede en 1-årig HG-uddannelse kan ikke føre til et andet resultat.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, du finder, at nævnet i afgørelsen sammenligner dig med en anden ansøger, der ikke havde været på arbejdsmarkedet i 11 år. Dette virker ikke retfærdigt, da du fødte i en alder af ca. 20 år og som myndig kun havde været på arbejdsmarkedet i 2 år og kun været arbejdsløs og på kontanthjælp i korte perioder inden graviditet, og derefter fødte et barn med kronisk sygdom.

Du finder det rimeligt, at kompensere dig som lønmodtager, da du med en 1-årig hg uddannelse og en alder på 22 år ville kunne varetage et fuldtids arbejde, hvis du havde født et sundt og raskt barn.

Vi bemærker, at dine bemærkninger ikke giver grundlag for at træffe en anden afgørelse. Vi henviser til begrundelsen for vores afgørelse.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen med henblik på afklaring af praksis efter serviceloven vedrørende beregningsgrundlaget ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste for en person, som efter endt ungdomsuddannelse ikke har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 4. november 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 11. november 2009

• Nævnets genvurdering

Kommunen kunne ikke imødekomme din ansøgning om tabt arbejdsfortjenesten. Begrundelsen var, Kommunen gav den 31. oktober 2008 dig afslag på dette, med den begrundelse at det blev vurderet, at tabt arbejdsfortjeneste beregnet med udgangspunkt i en hjemmehjælperløn, ville indebære en overkompensation samt at din tilknytning til arbejdsmarkedet havde været sporadisk. Jævnfør Socialministeriets vejledning samt principafgørelse fra Ankestyrelsen SM 0-44-99.

Desuden blev det i oktober 2008 aftalt med kontanthjælpsafdelingen, at du ville blive fritaget for aktivering fra 1. november. 2008 og foreløbig 1 år frem. Det var derfor kommunens vurdering at der ikke var sket ændringer i din situation hvorfor du fik afslag på dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse. Begrundelsen var, at du var omfattet af personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste, men at din tilknytning til arbejdsmarkedet havde været så sporadisk, at udmålingen af tabt arbejdsfortjeneste måtte fast-sættes til niveauet for kontanthjælp. Vedrørende udmålingen af tabt arbejdsfortjeneste fandt nævnet, at denne skulle svare til niveauet for kontanthjælp. Nævnet havde ved afgørelsen lagt vægt på, at du i 2006 færdiggjorde din HG-uddannelse, men at du inden fødslen af datteren ikke havde gjort brug af din uddannelse.

Det fremgik af sagens oplysninger, at du siden 2006 havde haft forskellige jobs, herunder et rengøringsjob og et tjenerjob. Du havde ikke kunnet fremskaffe dokumentation f.eks. i form af lønsedler andet end en lønseddel fra rengøringsjobbet for oktober 2006 på 62 timer og en lønseddel fra tjenerjobbet for oktober 2007 på 31 timer.

Det fremgår videre, at du i flere perioder fra september 2006 til oktober 2007 havde modtaget kontanthjælp. Nævnet fandt, at din tilknytning til arbejdsmarkedet havde været så sporadisk, at en udmåling af tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af lønniveauet for en hjemmehjælper eller butiksassistent ville medføre en overkompensation.

Nævnet havde ved afgørelsen inddraget principperne fra Ankestyrelsen principafgørelse 0-44-99.

Du har klaget over Nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at Du finder, at nævnet i afgørelsen sammenligner dig med en anden ansøger, der ikke har været på arbejdsmarkedet i 11 år. Dette ikke retfærdigt, da du fødte i en alder af ca. 20 år og som myndig kun har været på arbejdsmarkedet i 2 år og kun været arbejdsløs og på kontanthjælp i korte perioder inden graviditet, og derefter fødte et barn med kronisk sygdom.

Du finder det rimeligt, at kompensere dig som lønmodtager, da du med en 1-årig hg uddannelse og en alder på 22 år ville kunne varetage et fuldtids arbejde, hvis du havde født et sundt og raskt barn.

Hvis du havde været så heldig at føde et sundt og raskt barn ville du i dag have været på arbejdsmarkedet og du finder det derfor kun rimeligt, at du bliver kompenseret som lønmodtager og ikke som kontanthjælpsmodtager.

Nævnet har ved genvurdering bemærket, at man ikke fandt grundlag for at genoptage sagen, og at afgørelsen blev fastholdt med den angivne begrundelse. Nævnet havde ikke yderligere bemærkninger til sagen.