Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 174-10 om revalideringsydelse - studieophold i udlandet

Resume:

En revalidend under uddannelse til stærkstrømsingeniør var ikke berettiget til revalideringsydelse under studieophold i udlandet.

Udlandsopholdet indgik ikke i revalideringsplanen og var ikke en påkrævet del af uddannelsen.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 5, stk. 2, nr. 1

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om revalidering

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om praksis for udbetaling af revalideringsydelse i udlandet.

Resultatet er

• Du er ikke berettiget til revalideringsydelse under studieophold i udlandet

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Det er en betingelse for at bevare retten til revalideringsydelse under et studieophold i udlandet, at studieopholdet er en påkrævet del af uddannelsen, og at udlandsopholdet indgår i revalideringsplanen.

Du opfylder ikke betingelsen, fordi der på uddannelsen til stærkstrømsingeniør ikke er noget krav om at tage en del af studiet i udlandet. Det har endvidere ikke været aftalt som en del af revalideringsplanen, at du skulle tage et semester på studiet i udlandet.

Hovedreglen i aktivloven er, at hjælp efter loven kun ydes i Danmark.

Personer, der opholder sig i udlandet, kan ikke få hjælp efter aktivloven.

Der er dog undtagelser fra hovedreglen, hvor kommunen i særlige tilfælde kan tillade, at hjælpen medtages under kortvarige ophold i udlandet. Det gælder blandt andet hvis modtageren er under revalidering efter aktivloven. Kommunen kan tillade, at revalidenden deltager i uddannelse i udlandet, når aktiviteten er af kortere varighed og et led i en revalidering.

Efter praksis kan revalideringsydelsen bevares, hvis studieopholdet i udlandet er påkrævet på uddannelsen.

I dit tilfælde, har du ligesom alle andre studerende modtaget en generel opfordring til at tage et semester i udlandet. Det er dog ikke påkrævet på uddannelsen til stærkstrømsingeniør at tage et semester i udlandet. Uddannelsen kan gennemføres uden udlandsophold.

Bemærkninger til klagen

Du har i klagen anført, at du bliver diskrimineret i forhold til andre studerende.

Vi bemærker, at sagen ikke drejer sig om, hvorvidt du har ret til at tage et semester på studiet i udlandet, men om du er berettiget til revalideringsydelse under opholdet i udlandet. Reglerne for revalidering og SU er helt forskellige, ligesom ydelserne er forskellige.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 28. september 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 30. september 2009

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Jobcenter A traf den 26. februar 2009 afgørelse om, at det ikke var muligt at medbringe revalideringsydelsen til udlandet, fordi opholdet i udlandet hverken indgik som en obligatorisk del af uddannelsen eller kunne anses for at være et sædvanligt eller naturligt led i uddannelsen til stærkstrømsingeniør.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede den 28. september 2009 kommunens afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet har begrundet afgørelsen med, at studieophold i udlandet ikke er en obligatorisk del af uddannelsen, og at du har mulighed for at gennemføre uddannelsen har i landet i henhold til den oprindeligt fastlagte uddannelsesplan.

Beskæftigelsesankenævnet henviser til, at du er bevilget revalideringsydelse til uddannelse til stærkstrømsingeniør i perioden 1. februar 2008 – 30. juni 2011. Uddannelsen foregår på Ingeniørhøjskolen i B. Du har i februar 2009 søgt om at få revalideringsydelsen udbetalt under studieophold i udlandet på 5. semester.

Du oplyser ifølge Beskæftigelsesankenævnet, at Ingeniørhøjskolen opfordrer alle studerende til at tage et semester i udlandet som en del af uddannelsen. Af materiale fra skolen om udlandsophold fremgår, at forudsætningerne for et studieophold i udlandet er, at det foregår på 5. /6. semester, og at opholdet ikke er studieforlængende. Det fremgår, at der er tale om et alternativ til valgfag på skolen.

Beskæftigelsesankenævnet har lagt vægt på, at et studieophold i udlandet ikke er en obligatorisk del af din uddannelse, og at du har mulighed for at gennemføre uddannelsen her i landet i overensstemmelse med den oprindeligt fastlagte uddannelsesplan.

Du har telefonisk klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du har ansøgt om revalideringsydelse i udlandet i ét semester, og der derfor er tale om et korterevarende ophold, du mener endvidere, at du bliver diskrimineret i forhold til andre studerende.