Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 176-10 om kontanthjælp - fradrag - børnebidragsrestance

Resume:

Kommunen har ret til at foretage fradrag i kontanthjælpen for børnebidrag, som kommunen udlægger forskudvis, når den bidragspligtige ikke opfylder undtagelsesbestemmelserne om enten at forsørge eget barn under 18 år i hjemmet, eller har forsørgerpligt over flere end to børn under 18 år, der ikke bor i hjemmet. I den konkrete sag var der heller ikke oplysninger om, at den bidragspligtige skulle flytte fra sin bolig som følge af manglende betaling af husleje.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 96a

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag - Lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 - § 11

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag, om kommunen kan foretage fradrag for forskudsvis udbetalte børnebidrag i din kontanthjælp efter § 96 a i lov om aktiv social politik

Resultatet er

• Kommunen kan foretage fradrag for børnebidrag i din kontanthjælp.

Vi er således kommet til samme resultat som beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Beskæftigelsesudvalget finder, at kommunen har ret til at foretage fradrag for børnebidrag i din kontanthjælp.

Vi har lagt vægt på, at du modtager kontanthjælp med forsørgertakst. Vi har videre lagt vægt på, at du har forsørgerpligt over for to børn, der begge to bor hos deres mor.

Vi har videre lagt vægt på, at du ikke er omfattet af undtagelserne fra reglen om, at kommunen har ret til at foretage fradrag i kontanthjælp.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at du ikke forsørger eget barn under 18 år i hjemmet eller har forsørgerpligt over for flere end to børn under 18 år, der ikke bor i hjemmet.

Der er videre lagt vægt på, at der ikke foreligger oplysninger om, at du skal flytte fra din bolig som følge af manglende betaling af husleje.

Vi finder på denne baggrund, at det er i overensstemmelse med reglerne, at kommunen foretager fradrag i din kontanthjælp for forskudsvis udbetalte børnebidrag.

Bemærkninger til klagen

Du oplyser i klagen, at du har et årligt rådighedsbeløb på kr. – 4604, 64 altså et negativt beløb. Det er ikke muligt at opretholde et rimeligt eksistensgrundlag for penge i minus. Du kan ikke betale huslejen, da det årlige varmeregnskab viser en efterbetaling på kr. 222,78. Du er derfor ude af stand til at betale husleje og kommer så i restance, der medfører en ekstra omkostning og i værste fald en udsættelse af din lejlighed.

Vi bemærker, at det oplyste i klagen ikke kan begrunde en ændret vurdering, da din sag handler om, hvorvidt kommunen har ret til at foretage fradrag i din kontanthjælp for forskudsvis udbetalte børnebidrag.

Vedrørende aftalen om børnebidrag, der blev truffet af StatsamtetX 28. marts 2003, kan du rette henvendelse til statsforvaltningen med henblik på vejledning om, hvorvidt der er grundlag for nedsættelse af børnebidraget.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnet afgørelse af 22. oktober 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 23. oktober 2009

• Nævnets genvurdering

Det fremgår af sagens oplysninger, at kommunen 16. juli 2009 traf afgørelse om, at der vil blive foretaget fradrag i din kontanthjælp for forskudsvis udbetalte børnebidrag for juli måned 2009 med den begrundelse, at med virkning fra den 1. juli 2009 skal kommunen sørge for at fradrage forskudsvis udbetalte børnepenge ved udbetalingen af kontanthjælp.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at kommunen forskudsvis udbetaler børnebidrag for dine to børn med normalbidraget på 1.128 kr. pr. barn i 2009.

Nævnet har lagt til grund, at du efter det oplyste ikke har nogen hjemmeboende børn, samt at du ikke har forsørgerpligt over mere end to børn, jf. aktivlovens § 96 a, stk. 2.

Endelig har nævnet lagt til grund, at der ikke er en igangværende fogedforretning, jf. i det hele aktivlovens § 96 a, stk. 3.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalghar du anført, at du har et årligt rådighedsbeløb på kr. – 4604, 64 altså et negativt beløb. Det er ikke muligt at opretholde et rimeligt eksistensgrundlag for penge i minus. Du kan ikke betale huslejen, da det årlige varmeregnskab viser en efterbetaling på kr. 222,78. Du er derfor ude af stand til at betale husleje og kommer så i restance, der medfører en ekstra omkostning og i værste fald en udsættelse af din lejlighed.

Nævnet har fastholdt sin afgørelse ved genvurdering og henviser til, at der ikke er mulighed for at dispensere fra aktivlovens § 96 a på grund af et rådighedsbeløb.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.