Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 179-10 om fleksjob - overskud/underskud - skattevæsenet - selvstændig virksomhed - dokumentation - efterbetaling

Resume:

En person, der var bevilget tilskud til fleksjob i egen virksomhed, mistede ikke retten til ydelsen for den periode, hvor dokumentationen ikke blev afleveret rettidigt.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at der kunne ske efterbetaling af det tilskud, som der var ret til, efter at personen havde afleveret den nødvendige dokumentation.

Det var en forudsætning for fortsat udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed, at overskud og underskud fra virksomheden blev oplyst til told- og skatteforvaltningen. Oplysningspligten ville først være opfyldt ved anvendelse af de af skattemyndighedernes foreskrevne regler for selvangivelse af selvstændig virksomhed.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 75

Bekendtgørelser:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 829 af 26. august 2009 om fleksjob - § 8, stk. 2

Note:

Se N-5-07

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed kan ske med tilbagevirkende kraft.

Resultatet er

• Kommunen har ikke ret til at tilbageholde dit tilskud til fleksjob i egen virksomhed, efter at du har afleveret dokumentation for, at du opfyldte betingelserne herfor.

Det betyder, at du kan få efterbetalt tilskud til fleksjob for perioderne 1. august 2006 – 20. september 2006 og 1. juli 2008 – 21. september 2008.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Der er hverken i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller bekendtgørelsen om fleksjob en bestemmelse om, at du mister retten til ydelsen for den periode, hvor dokumentationen ikke blev afleveret rettidigt.

Vi har lagt til grund, at du er bevilget tilskud til fleksjob. Kommunen standsede udbetaling af dit tilskud den 1. august 2006 og den 1. juli 2008, idet du ikke havde afleveret virksomhedens regnskab rettidigt. Tilskuddet blev genoptaget henholdsvis den 20. september 2006 og 21. september 2008, da du afleverede den krævede dokumentation.

Vi har lagt vægt på, at det er en forudsætning for fortsat udbetaling af støtte i form af tilskud, at overskud og underskud fra virksomheden oplyses til told- og skatteforvaltningen. Oplysningspligten vil være opfyldt ved anvendelse af de af skattemyndighedernes foreskrevne regler for selvangivelse af selvstændig virksomhed.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 4. september 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 11. september 2009

• Nævnets genvurdering

Kommunen meddeler ved afgørelser af 23. april 2009 og 6. maj 2009, at du ikke har ret til tilskud til fleksjob i egen virksomhed for perioden 1. august 2006 – 20. september 2006 og for perioden 1. juli 2008 – 21. september 2008.

Nævnet stadfæster kommunens afgørelser.

Nævnet henviser til sine afgørelser af henholdsvis den 9. februar 2007 og den 23. oktober 2008.

Nævnet finder, at du er berettiget til at få genoptaget udbetaling af tilskud fra det tidspunkt, du oplyste skattevæsnet om dit overskud og underskud i din virksomhed.

Tilskuddet skal ikke udbetales med tilbagevirkende kraft fra standsningstidspunkterne 1. august 2006 og 1. juli 2008.

Du klager over afgørelsen, og gør gældende, at der ikke i bekendtgørelsen om fleksjob er knyttet betingelser til, at overskud og underskud skal være oplyst til told- og skatteforvaltningen rettidigt. Du henviser til Bekendtgørelse om fleksjob nr. 1098 af 18. november 2005, § 6, stk. 2, og Bekendtgørelse om fleksjob nr. 114 af 25. februar 2008, § 7, stk. 2.

Du oplyser, at told- og skatteforvaltningen har en sanktionsmulighed efter skattelovgivningen over for personer og virksomheder, der afleverer selvangivelsen efter tidsfristen. Du ønsker Ankestyrelsens stillingtagen til, om der er tillagt kommuner en yderligere sanktionsmulighed efter fleksjoblovgivningen, om virksomheden er ophørt blot ved en forsinket indlevering af en selvangivelse, og om betingelserne i fleksjoblovgivningen er opfyldt selv om selvangivelsen er indleveret for sent.