Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 181-10 om tilbud - vejledning og opkvalificering - forsikret ledig - korteste vej - ordinær beskæftigelse - en del af uddannelse

Resume:

Gennemførelse af deto første år af uddannelsen til sygeplejerskekunne ikke anses for den hurtigste vej for borgeren til at opnå varig beskæftigelse og selvforsørgelse.

Ved denne vurdering lagdeBeskæftigelsesudvalget vægt på, at borgeren allerede havde gode muligheder for at vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

Udvalget lagde desuden vægt på, at det var en betingelse for at få støtte til en specifik uddannelse eller en del af udannelsen, at denne kunne medvirke til, at borgeren hurtigst muligt kunne få varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 22, stk. 1, § 22, stk. 3, § 32, stk. 1 og § 32, stk. 3

Note:

Se også principafgørelser N-2-08 og 161-09

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om støtte til sygeplejerskeuddannelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om støtte til de 2 første år af sygeplejerskeuddannelsen.

Vi har behandlet sagen for at yderligere belyse praksis om bevilling af støtte til en del af en ordinær uddannelse til et ledigt medlem af en A-kasse.

Resultatet er

De første to år af sygeplejerskeuddannelsen kan ikke anses for at bringe dig hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet og samtidig fastholde dig i beskæftigelse.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, gennemførelse af de 2 første år af uddannelse ikke kan anses for den hurtigste vej for dig til at opnå varig beskæftigelse og selvforsørgelse.

Ved denne vurdering har vi lagt vægt på, at du allerede har gode muligheder for at vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

Vi har desuden lagt vægt på, at det er en betingelse for at få støtte til en specifik uddannelse eller en del af udannelsen, at denne kan medvirke til, at du hurtigst muligt kan få varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Vi har taget udgangspunkt i, at du har ansøgt om tilbud i form af de 2 første år af sygeplejerskeuddannelsen. Den resterende del af uddannelse vil du forsørge dig selv ved lønnede vagter i sundhedssektoren.

Vi har endvidere taget udgangspunkt i oplysninger om din tidligere uddannelse og erhvervsmæssige erfaring. Du er uddannet og har arbejdet som tekstil designer/kunsthåndværker. Du står til rådighed som designer og kirketjener.

Vi har endelig taget udgangspunkt i, at kommunen har tilbudt dig støtte til uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Uddannelsen varer 18 måneder. Du er ikke interesseret i kommunens tilbud.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du har kendskab til sygeplejerskeområdet.

Vi bemærker, at vi ikke vurderer, at det forhold, at du kender sygeplejersker eller har læst om uddannelsen, ikke kan sidestilles med erhvervserfaring inden for dette område.

En færdiguddannet social- og sundhedshjælper har mulighed for beskæftigelse og selvforsørgelse allerede efter 18 måneder.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

Nævnets afgørelse af 27. juli 2009.

Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 24. august 2009

Nævnets genvurdering

Yderligere bemærkninger af 20. november 2009

Kommunen gav afslag på bevilling af støtte til de 2 første år af uddannelsen til sygeplejerske.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede afgørelsen. Nævnet begrundende afgørelsen med, at gennemførelse af uddannelsen til sygeplejerske ikke kan anses for at være den hurtigste mulighed for dig til at opnå varig beskæftigelse eller hel eller delvis selvforsørgelse.

Nævnet var enigt med kommunen i, at gennemførelse af en 3 ½–årig uddannelse ikke kan anses for den korteste vej til selvforsørgelse, når uddannelsen til social- og sundhedshjælperuddannelsen er 1 ½-årig.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at kommunen også har tilbudt dig et uddannelsesforløb til Social- og Sundhedsassistent, som er en uddannelse af en varighed på min 2 år og 10 måneder. Desuden fokuserer afslaget på, at du ikke kan anses for at have krav på dele af sygeplejerskeuddannelsen som aktivering. Du synes, at det er meget problematisk, at denne sag nu åbenbart er kommet til at handle om krav og rettigheder, i stedet for et langt mere interessant og frugtbart udgangspunkt, nemlig - i samarbejde med kommunen – at opstille en realistisk og tilfredsstillende mulighed for endelig at opnå selvforsørgelse og varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Nævnet genvurderede sagen og fastholdet sin afgørelse.

Vi har behandlet sagen for at yderligere belyse praksis om bevilling af støtte til en del af en ordinær uddannelse til et ledigt medlem af A-kasse. Sagen blev antaget som supplement til Principafgørelser N-2-08 og 161-09.