Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 198-10 om nødvendig merudgift - bolig - halv revalideringsydelse - nedsat funktionsevne

Resume:

En revalidend, der modtog halv revalideringsydelse, var berettiget til støtte til den nødvendige merudgift til bolig på grund af nedsat psykisk funktionsevne. Støtten blev beregnet til det beløb, boligen i botilbud var dyrere end en lejebolig på det almindelige boligmarked for en ung uden handicap.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 64

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om bevilling af nødvendige merudgifter til bolig til revalidender, der modtager halv revalideringsydelse.

Resultatet er

• Du har ikke ret til et større tilskud til din boligudgift

Det betyder, at kommunen var berettiget til at fastsætte normalboligudgiften til 2.400 kr. om måneden.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet.

Begrundelsen for afgørelsen

Bevillingen af støtte til den nødvendige merudgift til bolig på grund af nedsat psykisk funktionsevne er beregnet på baggrund af udgiften til en leje-bolig på det normale boligmarked. Det betyder, at støtten svarer til det, din bolig i botilbud er dyrere end en bolig for en ung uden handicap.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder ligesom Beskæftigelsesankenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens beregning af støtten.

Vi har lagt vægt på, at du modtager halv revalideringsydelse, fordi du er under 25 år. Da du samtidig har nødvendige merudgifter til bolig på grund af nedsat psykisk funktionsevne, kan kommunen give dig støtte til merudgiften efter aktivlovens § 64, så du bliver økonomisk ligestillet med jævnaldrende revalidender uden handicap.

Det fremgår af Beskæftigelsesankenævnets afgørelse, at huslejen for værelser til leje i dit boligområde ligger på mellem 2.400 kr. og 3.600 kr. om måneden. Vi finder derfor ikke grundlag for at tilsidesætte den normalboligudgift, som kommunen har fastsat til 2.400 kr.

Afgørelsen er truffet efter aktivlovens § 64, idet servicelovens § 100 om merudgifter ikke anvendes, når udgiften kan dækkes efter anden lovgivning.

Bemærkninger til klagen

Din mor har anført, at der ikke er anvendt en trangsvurdering ved fastsættelsen af støtten til din boligudgift.

Vi bemærker, at reglerne om støtte til merudgifter ikke indeholder en trangsvurdering. Reglerne har til formål at ligestille en handicappet økonomisk med en ikke-handicappet i samme situation. Ved at hjælpe dig med dine merudgifter til bolig, stiller kommunen dig lige med en jævnaldrene på halv revalideringsydelse med bolig på det normale lejeboligmarked.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 20. august 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 8. september og 26. oktober 2009

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

A kommune traf den 20. oktober 2008 afgørelse om, at du er omfattet af aktivlovens § 64, da du modtager halv revalideringsydelse, jf. § 52, stk. 2 i aktivloven. Nettoboligudgiften blev beregnet til 6.509,39 kr., normal boligudgift til 2.400 kr. Merudgiften blev således beregnet til 4.109,39 kr., der bevilges som tilskud efter § 64. Ved kommunens genvurdering reguleres beløbet med 300 kr. til rengøringsudgift og 128 kr. til ekstra varme.

Beskæftigelsesankenævnet tiltrådte den 20. august 2009 kommunens afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet har begrundet afgørelsen med, at du har ikke ret til et større tilskud end det af kommunen bevilgede beløb.

Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering, hvorefter normalboligudgiften er sat til 2.400 kr. om måneden.

Din mor har på dine vegne klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at der ved tilskud til boligudgift efter servicelovens § 100 er fastsat en normalhusleje til 2.000 kr., mens man ved afgørelsen efter aktivlovens § 64 har fastsat normalhuslejen til 2.400 kr. Der klages endvidere over, at der ikke foretages en trangsvurdering efter aktivlovens § 64. Det månedlige rådighedsbeløb har I beregnet til 2.660 kr. efter tilskuddet.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. juni 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.