Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 204-10 om arbejdsskade - ulykke - virksomhedspraktik - lov om social service - saerlig stoette til boern og unge - nytteværdi - personkreds

Resume:

Praktikværten er forsikringspligtig arbejdsgiverfor arbejdsskader, som opstår under en virksomhedspraktik, som er formidlet af bopælskommunen efter bestemmelsen ilov om social service om særlig støtte til børn og unge.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det er praktikværten, som tilrettelægger de konkrete opgaver og instruerer den unge i, hvordan disse skal udføres. Praktikværten skal desuden udpege en støtteperson til den unge blandt sine medarbejdere.

De opgaver, som den unge udførte, havde karakter af opgaver, som en arbejdsdreng udfører. Disse opgaver skulle ellers have været udført af en anden ansat på praktikvirksomheden. Den unges arbejde havde derfor en nytteværdi for praktikværten. Det fremgik desuden af den kontrakt, som var indgået mellem kommunen, praktikværten og den unge, at denne skulle være omfattet af praktikværtens forsikring.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 52, stk. 3, nr. 9

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 - § 2, § 5 og § 6

Afgørelse:

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i principielt møde truffet afgørelse om hændelsen den 31. oktober 2006, hvor tilskadekomne pådrog sig en fingerskade.

Resultatet er

• Vi anerkender tilskadekomnes fingerskade som en arbejdsskade.

• Vi finder, at praktikværten er sikringspligtig arbejdsgiver i forhold til den skade, som tilskadekomne pådrog sig under en virksomhedspraktik efter lov om social service iværksat af bopælskommunen.

Det betyder, at godtgørelsen for varigt mén skal udbetales af praktikværtens forsikringsselskab.

Vi er således kommet til den samme afgørelse som Arbejdsskadestyrelsen.

Vi beder Arbejdsskadestyrelsen om at udnytte sin mulighed for at regulere arbejdsskadeforsikringsforholdene for personer, som kommer til skade, medens de er i virksomhedspraktik efter servicelovens regler.

Begrundelse for afgørelsen om sikringspligtig arbejdsgiver

Vi finder, at den fingerskade som tilskadekomne pådrog sig den 31. oktober 2006 er en arbejdsskade, som er omfattet af praktikværtens arbejdsskadeforsikring.

Vi har lagt vægt på, at tilskadekomnes arbejdsindsats har haft en nytteværdi for praktikværten, idet han udførte arbejdsopgaver, som en anden ansat ellers skulle have udført. Han foretog således oprydning, rengøring og afkortning.

Vi har lagt til grund, at tilskadekomne var i virksomhedspraktik i medfør af dagældende servicelovs § 40, stk. 3, nr. 9, etableret af bopælskommunen, da han den 31. oktober 2006 kom til skade med sin hånd.

Det er i sagen oplyst, tilskadekomne forud for praktikken gik i ungdomsskole, hvor han ikke trivedes. Han blev af en kontaktperson anset som kriminalitetstruet. Formålet med at etablerer det 3 måneders praktikophold var, at han efterfølgende kunne få en lærerplads. Han kom dog til skade allerede efter en uges praktik.

Den dengang 16-årige tilskadekomne udførte forefaldende arbejde på et smedeværksted. Den 31. oktober 2006 var han i gang med at betjene en rundsav, da hans hånd gled og venstre hånds 2. og 3. finger fik kontakt med savklingen.

Vi har lagt til grund, at der var indgået en kontrakt mellem praktikværten, kommunen og tilskadekomne. I kontrakten er henvist til lov om social service § 40, stk. 3, nr. 9.

Det fremgår af kontrakten, at formålet med praktikopholdet er at støtte den unge i en positiv arbejdsidentitet. Virksomheden skal udpege en støtteperson til den unge.

Det fremgår af kontrakten, at den unge skal være omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring.

Vi har lagt vægt på, at det var praktikværten som tilrettelagde de konkrete arbejdsopgaver og instruerede tilskadekomne i, hvordan de skulle udføres. Det var også praktikværten som udpegede en støtteperson til den unge mellem virksomhedens ansatte.

Vi finder det ikke af afgørende betydning at arbejdsgiveren ikke betalte løn for det arbejde som praktikanten udførte, da det følger af arbejdsskadeloven, at alt arbejde også ”ulønnet” er omfattet af loven.

Vi har desuden lagt vægt på, at det direkte fremgik af praktikkontrakten, at tilskadekomne skulle være omfattet af praktikværtens forsikring. Der var således intet incitament hverken for kommunen eller hans forældre til at sørge for at tegne en særskilt forsikring vedrørende praktikperioden.

Vi finder således, at det er praktikværten som er nærmest til at være ansvarlig for de skader en praktikant pådrager sig under arbejde på virksomheden.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

• de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

• Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 4. september 2008. Ved denne afgørelse blev hændelsen anerkendt og tilskadekomne fik 12 procent i mén.

• klagen til Ankestyrelsen

• Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af hvem, der er sikringspligtig arbejdsgiver i forhold til unge, som er i praktik i medfør af servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge.