Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 207-10 om nødvendige merudgifter - livsforsikring - forøget præmie - diabetes

Resume:

Udgiften til en forhøjet præmie på en livsforsikring kunne ikke dækkes som en nødvendig merudgift.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at livsforsikringen ikke var nødvendig, idet den var frivillig ogalene havde til formål at yde en ekstra økonomisk kompensation til de efterladte som følge af en persons dødsfald.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 100

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om i hvilket omfang udgifter til livsforsikring kan anses for nødvendige merudgifter.

Resultatet er

• Du er ikke berettiget til dækning af forhøjet præmie på din livsforsikring

Det betyder, at vi stadfæster afgørelsen fra Det Sociale NævnX for så vidt angår spørgsmålet om forhøjet præmie til din livsforsikring.

Begrundelsen for afgørelsen

Vores begrundelse for afgørelsen er, at den forhøjede udgift til din livsforsikring ikke er en nødvendig merudgift.

Der kan ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

Vi har lagt til grund, at du ikke har kunnet tegne en livsforsikring på normale vilkår i din bank, men i stedet er tilbudt en livsforsikring hvor du må betale forhøjet præmie.

Vi har lagt vægt på, at din merudgift i form af forøget præmie for at tegne en livsforsikring ikke er en nødvendig merudgift.

Vi har lagt vægt på, at en livsforsikring er en frivillig forsikring, som alene har til hensigt at sikre de efterladte og yde en ekstra økonomisk kompensation til de efterladte som følge af en persons dødsfald.

Vi har videre lagt vægt på, at sociallovgivningen giver mulighed for at dække eventuelle forsørgelsesmæssige behov for familien

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Det sociale Nævn traf afgørelse i sagen

• Det sociale Nævns afgørelse af 10. december 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 3. december 2009

• Det sociale Nævns genvurdering

Sagsfremstilling

Du har søgt om dækning af nødvendige merudgifter til blandt andet livsforsikring.

A kommune traf i april 2009 afgørelse om, at forhøjet forsikringspræmie til livsforsikring ikke medregnes ved beregningen af nødvendige merudgifter til dig.

Nævnet tiltrådte i november 2009 kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at ved livsforsikring sikrer du andre i tilfælde af egen død. Herved kan der ikke siges at være tale om en nødvendig merudgift ved den daglige livsførelse.

Du har i anken til Ankestyrelsen anført, at du mener det er rimeligt at antage, at en stor del af den danske befolkning har tegnet en livsforsikring. Det må være fordi de generelt mener det er en nødvendig udgift i den daglige livsførelse og ikke bare en udgift man tager for sjov.