Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 212-10 om supplerende kontanthjælp - uddannelse - produktionsskole - lønudbetaling - forsørgelsesbehov

Resume:

Kommunen skulle undersøge, om der var grundlag for at yde supplerende kontanthjælp i perioden op til ansøgers start på produktionsskole, idet ansøgers ydelse (løn) fra produktionsskolen kun var for fire dage, og ydelsen var et så lille beløb, at ansøger fortsat kunne have behov for forsørgelse måneden efter.

Ansøger var ikke berettiget til supplerende kontanthjælp efter uddannelsens start.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 11, § 13, § 25 og § 30

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NN's sag om supplerende kontanthjælp i perioden op til starten på produktionsskolen.

Resultatet er

• NN er ikke berettiget til kontanthjælp efter den 31. januar 2009, hvor NN fik sin første ydelse udbetalt fra produktionsskolen.

• A Kommune skal undersøge, om der er grundlag for at yde supplerende kontanthjælp i perioden 1. januar 2009 til 11. januar 2009, hvor hun startede på produktionsskolen.

• NN er ikke berettiget til supplerende kontanthjælp efter den 11. januar 2009.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY med hensyn til retten til kontanthjælp.

Vi finder dog ikke, at der skal ske fradrag for ydelsen på de 1.200 kr. fra produktionsskolen.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er enig med beskæftigelsesankenævnet i, at der i almindelighed ikke længere er ret til kontanthjælp efter den første lønudbetaling.

Vi har lagt til grund for afgørelsen, at NN's første udbetaling af ydelse (løn) fra produktionsskolen skete den 31. januar 2009. Vi har desuden lagt til grund, at næste udbetaling af ydelse fra produktionsskolen først skete ved udgangen af februar måned.

NN kan på det grundlag have ret til supplerende kontanthjælp frem til den 31. januar, idet den ydelse, der udbetaltes den 31. januar 2009 fra produktionsskolen kun var ydelse for en del af måneden, og der derfor fortsat var et forsørgelsesbehov for februar måned.

Det er imidlertid en forudsætning for, at NN kan få udbetalt supplerende kontanthjælp, at hun stod til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden. Forudsat at hun gjorde det i perioden 1.-11. januar 2009, skal kommunen udmåle hjælp for denne periode.

I perioden 12.-31. januar 2009 var hun ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, idet hun var begyndt på produktionsskolen. Hun var således under uddannelse og ikke berettiget til kontanthjælp. Selv om hun kun fik udbetalt en ydelse på 1.200 kr., hvilket ligger under niveauet for hendes kontanthjælp, er hun derfor ikke berettiget til supplerende kontanthjælp for perioden 12.-31. januar.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på praksis i vores Principafgørelser 41-09 og 43-09.

NN's sag adskiller sig fra 41-09 ved, at borgeren i 41-09 fik udbetalt løn den 21. juni. Der var derfor som udgangspunkt ikke ret til at få udbetalt kontanthjælp efter denne dato.

Den udbetalte løn den 21. juni skulle bruges til forsørgelsen i starten af juli måned, indtil næste 14 dages lønudbetaling ville finde sted. Borgeren var derfor fuldt forsørget hele juli måned, og spørgsmålet om eventuelt supplement til forsørgelsen i juli måned var derfor ikke aktuel.

41-09 er derfor ikke sammenlignelig med nærværende sag.

I 43-09 hjemviste Beskæftigelsesudvalget spørgsmålet om supplerende kontanthjælp til kommunen, fordi borgeren, hvis han - som normalt - havde fået udbetalt første månedsløn i slutningen af juli måned til forsørgelse i august, eventuelt herudover kunne have været berettiget til kontanthjælp for perioden 12. juli til den 19. juli, hvor han havde stået til rådighed for arbejdsmarkedet, inden han begyndte arbejde den 19. juli. Da borgeren først havde påbegyndt arbejde den 19. juli, var det kun en delvis månedsløn, han kunne få udbetalt den 31. juli. Denne vurdering er således en tilsvarende vurdering som i NN's sag.

43-09 adskiller sig dog fra NN's sag ved, at lønnen for perioden 19.-31. juli var højere end niveauet for kontanthjælp. Ved beregningen af kontanthjælpen skulle lønindtægten fra den 19. juli til den 31. juli derfor fratrækkes efter reglerne i aktivlovens §§ 30 og 31.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå, da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen YY's afgørelse af 9. december 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 4. januar 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Det fremgår af sagen, at NN, der er under 25 år og udeboende, den 9. december 2008 søgte kommunen om kontanthjælp, og at hun fik kontanthjælp fra 1. december 2008 til 31. december 2008, hvor kommunen standsede udbetalingen, idet NN i starten af december 2008 havde oplyst kommunen om, at hun ville starte på produktionsskolen den 12. januar 2009.

Det fremgår endvidere af sagen, at NN den 31. januar 2009 fik udbetalt sin første ydelse (løn)fra produktionsskolen svarende til 4 dage, idet hun først var startet den 12. januar 2009, og produktionsskolens lønsystem er fra den 15. til den 15. Ydelsen for de 4 dage var på 1.200 kr.

Kommunen henviste ved sin afgørelse den 13. februar 2009 om standsning af kontanthjælpen til, at Ankestyrelsen netop havde fastslået, at den sociale begivenhed ophører, når man modtager sin første lønudbetaling.

Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY stadfæstede i princippet den 9. december 2009 kommunens afgørelse om standsning af kontanthjælpen.

Kommunen skulle dog undersøge, om der var behov for et supplement af NN's første ydelse fra produktionsskolen.

Nævnet fandt i lighed med kommunen, at der i almindelighed ikke længere er ret til kontanthjælp efter den første lønudbetaling. Der kan dog være ret til supplerende kontanthjælp ved udgangen af måneden, udmålt for den del af måneden, hvor NN endnu ikke var startet på produktionsskolen (eller et almindeligt arbejde), og endnu stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Nævnet bemærkede, NN alene havde fået udbetalt ydelse for 4 dage, i alt 1.200 kr. på produktionsskolen.

Kommunen skulle derfor foretage en beregning af kontanthjælp for perioden 1. til 11. januar 2009, fratrukket den optjente ydelse minus timefradraget.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 11. juli 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi, fordi den er erstattet af principafgørelse 42-19.