Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 215-10 om fleksjob - løntilskud - afgået ved døden - efterladte - overenskomst

Resume:

Kommunen havde ikke pligt til fortsat at udbetale løntilskud til arbejdsgiver, når den ansatte i fleksjobbet var afgået ved døden.

Dette gjaldt også, selv om det af afdødes ansættelsesretlige forhold fremgik, at efterladte havde ret til løn efter afdøde.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at bevilling af fleksjob har til formål at kompensere for en nedsat funktionsevne hos den ansatte i fleksjobbet. Når den ansatte afgår ved døden, er der ikke længere et kompensationsbehov.

Arbejdsgiver, der havde udbetalt løn til efterladte efter funktionærloven, havde således ikke ret til tilskud fra kommunen.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 69, § 70 og § 71

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse om, hvorvidt A Kommune, Ydelsesservice havde pligt til fortsat at yde løntilskud, efter at NN, der var ansat i fleksjob, afgik ved døden, når det af afdødes ansættelsesretlige forhold fremgik, at efterladte havde ret til 3 måneders løn efter afdøde.

Resultatet er

• Der er ikke pligt til fortsat at udbetale løntilskud, når den ansatte i fleksjob er afgået ved døden.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY men med en anden begrundelse.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at tilskuddet til arbejdsgiver ophører, når den ansatte i fleksjob afgår ved døden.

Beskæftigelsesudvalget har lagt vægt på, at bevilling af fleksjob har til formål at kompensere for en nedsat funktionsevne hos den ansatte i fleksjob.

Når den ansatte i fleksjob afgår ved døden, er der ikke længere en nedsat funktionsevne at kompensere for.

Det forhold, at afdøde havde funktionærstatus under ansættelsen, og at det af funktionærloven følger, at der udbetales 1, 2 eller 3 måneders løn til efterladte, kan således efter Beskæftigelsesudvalgets vurdering ikke begrunde en ændret afgørelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå, da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 21. oktober 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

• Arbejdsmarkedsstyrelsens udtalelse af 20. august 2010

Det fremgår af oplysninger i sagen, at NN den 1. juni 2008 blev bevilliget fleksjob i Børneinstitutionen XX.

Stillingsbetegnelsen var pædagog, og A Kommune ydede 2/3 løntilskud. NN var tillagt funktionærstatus.

Den 25. september 2008 afgik NN ved døden.

A Kommune udbetalte løntilskud til og med den 30. september 2008.

Den 25. maj 2009 meddelte A Kommune, Ydelsesservice afslag på arbejdsgivers anmodning om løntilskud i perioden 01. oktober 2008 til 31. december 2008.

Begrundelsen for afslaget var, at der ikke kunne gives tilskud til godtgørelser, hvor der ikke præsteres en modydelse.

Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY tiltrådte den 2. oktober 2009 Ydelsesservices afgørelse.

Begrundelsen for nævnets afgørelse var, at fleksjob bevillingen var givet til en borger, der imidlertid afgik ved døden den 25. september 2008, og at det ville forudsætte særskilt hjemmel fortsat at udbetale tilskud til løn til den efterladte ægtefælle, og at der ikke var hjemmel til at fortsætte udbetalingen.

Arbejdsgiver ZZ klagede den 12. november 2009 over beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at afdøde var tillagt funktionærstatus, og at det af funktionærlovens § 8 følger, at den efterladte har ret til 3 måneders efterløn.

Efterlønnen til efterladte var således en forpligtelse, som direkte udsprang af ansættelsesforholdet for afdøde NN, og som ikke kunne fraviges til ugunst for afdøde, herunder dennes efterladte.

Arbejdsgiver henviste til Ankestyrelsens Principafgørelse A-24-02, som arbejdsgiver fandt, indeholdt samme problematik.

I Principafgørelsen fandt Ankestyrelsen, at kommunen var forpligtet til at yde tilskud til lønnen til en ansat i fleksjob, så længe ansættelsesforholdet bestod, hvilket i sagen var, indtil det overenskomstmæssige opsigelsesvarsel udløb.

Det var afslutningsvis anført i klagen, at ansættelsesforholdet var bragt til ophør ved NNs død, men at den overenskomstmæssige forpligtelse først bringes til ophør efter udbetaling af løn i fortsat 3 måneder.

Beskæftigelsesankenævnet har fastholdt sin afgørelse ved genvurderingen.

I brev af 7. juli 2010 til Arbejdsmarkedsstyrelsen, anmodede Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg om muligt Arbejdsmarkedsstyrelsen om at bidrage til en afklaring af reglerne, herunder om den lovbestemte efterindtægt på 1, 2 eller 3 måneders løn efter funktionærlovens § 8 kan anses som en del af beregningsgrundlaget i § 71, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i brev af 20. august 2010 vejledende udtalt, at det af

§ 71, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fremgår, at arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte i fleksjob, og at tilskud til lønnen udbetales til arbejdsgiveren.

Det er Arbejdsmarkedsstyrelsens opfattelse, at efterindtægt efter funktionærloven i 1, 2 eller 3 måneder ikke kan anses som udbetaling af løn til en person, der er ansat i fleksjob. På denne baggrund mener Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke, at der efter § 71, stk. 2, i loven kan ydes tilskud til arbejdsgiveren for udbetaling af efterindtægt til den efterladte.

Efter § 71, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan der ud over tilskud til selve lønnen også ydes tilskud til udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle andre arbejdsgiverbidrag, f.eks pensionsindbetaling.

Efterindtægt er efter Arbejdsmarkedsstyrelsens opfattelse ikke et arbejdsgiverbidrag.

Dermed kan der heller ikke efter § 71, stk. 3, i loven ydes tilskud til arbejdsgiverens udgifter til efterindtægt til den efterladte.

Vi har partshørt arbejdsgiver over udtalelsen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Arbejdsgiver er ikke kommet med bemærkninger til udtalelsen.