Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 228-10 om sygedagpenge - medlemskab af arbejdsløshedskasse - beskæftigelseskrav - sygdom - revalidering

Resume:

En lønmodtager var ikke berettiget til sygedagpenge, fordi hun ikke opfyldte beskæftigelseskravet. På tidspunktet for ansøgning om sygedagpenge ville hun ikke have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, selv om hun ikke havde været uarbejdsdygtig.

Love:

Lov om sygedagpenge - lov nr. 563 af 9. juni 2006 - § 32

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NN’s sag om afklaring af beskæftigelseskravet, når ansøger på grund af sygdom endnu ikke opfylder betingelsen for arbejdsløshedsdagpenge

Resultatet er

• NN var ikke berettiget til udbetaling af sygedagpenge i perioden fra 1. august 2006 til 31. maj 2007

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen V.

Vores afgørelse medfører ikke, at NN skal tilbagebetale sygedagpenge, som kommunen måtte have udbetalt som følge af nævnets afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen

NN var ikke berettiget til udbetaling af sygedagpenge i perioden fra 1. august 2006 til 31. maj 2007.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har lagt vægt på, at NN på tidspunktet for ansøgning om sygedagpenge ikke havde ret til arbejdsløsheds-dagpenge.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har lagt til grund, at NN, selv om hun ikke havde været uarbejdsdygtig på grund af sygdom den 1. august 2006, ikke havde ret til arbejdsløshedsdagpenge, da hun ikke kunne opfylde beskæftigelses-kravet efter lov om arbejdsløshedsforsikring.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er opmærksom på, at NN’s periode med ret til arbejdsløshedsdagpenge formentlig kunne have været forlænget med 2 år på grund af sygdom/revalideringen, da denne blev opgivet af helbredsmæssige årsager. Dette vil imidlertid ikke bevirke et andet resultat, da der den 1. august 2006 var gået mere end de 5 år, som dagpengeperioden med en forlængelse på 2 år kunne udgøre.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen i V

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 17. september 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 15. oktober 2009 og 2. december 2009

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Sagsfremstilling

Kommunen meddelte den 25. november 2008 afslag på udbetaling af sygedag-penge i perioden 1. august 2006 til 31. maj 2007.

Kommunen anførte, at sygedagpenge ifølge lov om sygedagpenge §§ 32 og 51 kan ydes til ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Da ansøgeren ikke ville have været dagpengeberettiget fra a-kassen ved ophør af revalidering den 1. august 2006 ville der ikke kunne udbetales sygedagpenge.

Nævnet ændrede ved afgørelse af 17. september 2009 kommunes afgørelse. Ansø-geren var derfor berettiget til udbetaling af sygedagpenge i perioden 1. august 2006 til 31. maj 2007 fratrukket eventuelt udbetalt kontanthjælp.

Nævnet fandt det godtgjort, at ansøgeren var uarbejdsdygtig 1. august 2006.

Nævnet havde ved afgørelsen lagt vægt på, at ansøgeren måtte opgive revalideringen af helbredsmæssige årsager samt at kommunen efterfølgende tilkendte hende førtidspension med virkning fra 1. juni 2007.

Nævnet fandt endvidere, at ansøgeren opfyldte beskæftigelseskravet i dagpengelovens § 32, stk. 1, nr. 2.

Nævnet havde lagt vægt på, at ansøgeren var medlem af en anerkendt a-kasse, og da hun ville have været berettiget til dagpenge, hvis ikke hun på grund af sygdom skulle have præsteret arbejde for at opnå denne ret. Den manglende opfyldelse af beskæftigelseskravet ved a-kassen skyldtes således, at hun deltog i revalidering, hvilket hun var bevilget på grund af sine helbredsmæssige forhold.

Nævnet var opmærksomt på, at hun var sygemeldt fra 2000 indtil bevillingen af revalidering.

Nævnet bemærkede i denne forbindelse, at hun 1. august 2006 ikke var omfattet af varighedsbegrænsning, idet perioder med udbetaling af revalideringsydelse ikke indgår ved optællingen af varighedsbegrænsning, jf. principafgørelse D-08-98.

Kommunen har klaget over denne afgørelse. Kommunen anfører, at formålet med sygedagpengelovens forsørgelsesafsnit er: at personer, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom (på nærmere angivne betingelser) sikres en forsørgelsesindtægt som ”erstatning” for det forsørgelsesgrundlag, som de ville have haft, hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt.

Lovens § 32, stk. 1, nr. 2 har til formål at sikre, at arbejdsløse dagpengeberettigede arbejdsløshedskassemedlemmer – i lighed med lønmodtagere i arbejde – også har ret til sygedagpenge, når uarbejdsdygtighed medfører, at de midlertidigt ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge

Nævnets afgørelse var udtryk for en bedrestilling af a-kassemedlemmer, der er uarbejdsdygtige. Nævnet anfører, at ansøgeren kunne have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, såfremt hun i den foregående periode ikke havde været uarbejdsdygtig. Dette var ikke en begrundelse, der kan henføres til formuleringen af § 32, stk. 1, nr. 1.

Kommunen fandt, at der var tale om en udvidelse af bestemmelsen, der ikke kunne udledes af forarbejderne. Anmodning om sygedagpenge skal behandles på grundlag af situationen på det aktuelle tidspunkt. Ved udbetaling af sygedagpenge er der således tale om en ny bevilling, og ikke en genoptagelse af en sygedagpengeperiode, der ligger forud for revalideringsperioden. En sådan genoptagelsesregel ville forud-sætte en lovregel herom. Folketinget kunne f.eks. have vedtaget, at revalideringsperioder var ”døde” perioder.