Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 232-10 om nødvendig merudgift - personkreds - funktionsevnevurdering

Resume:

For personer med flere lidelser lægges den samlede vurdering af nedsættelsen af funktionsevnen til grund ved spørgsmålet om personkreds og merudgifter.

Man skal således ikke være omfattet af personkredsen for hver enkelt lidelse for at kunne få dækket nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Det er dog en forudsætning, at de enkelte lidelser og den deraf følgende nedsættelse af funktionsevnen er varige, og at merudgifterne skal være en følge af den nedsatte funktionsevne og være nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1096 af 21. september 2010 - § 100, stk. 1, § 100, stk. 2 og § 100, stk. 3

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag. Sagen skal afklare, om en person med flere lidelser skal være omfattet af personkredsen for merudgiftsydelse for hver lidelse, eller om den samlede nedsættelse af funktionsevne skal lægges til grund ved beregningen af de faktiske merudgifter.

Resultatet er

• Den samlede nedsættelse af funktionsevnen skal lægges til grund

• Vi hjemviser sagen til kommunen

Det betyder, at afgørelsen fra det sociale nævn ikke gælder.

Afgørelsen fra kommunen gælder heller ikke

Kommunen skal træffe en ny afgørelse om dine merudgifter efter at have indhentet oplysninger om følgerne af din leddegigt.

Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Du er samlet set omfattet af den personkreds, som kan få dækket nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Vi har lagt til grund, at du er omfattet af personkredsen for merudgifter, primært på baggrund af din diabeteslidelse, men vi er opmærksomme på, at du også har leddegigt.

Du vil som hovedregel have ret til at få dækket merudgifter, der er en følge af anden lidelse, hvis lidelsen er varig, og hvis merudgifterne er nødvendige.

Ved vurderingen af, om udgifter til din øvrige lidelse kan dækkes, er det en forudsætning, at også denne lidelse og den funktionsnedsættelse, den fører til, er varig.

A Kommune skal derfor vurderer, om din funktionsnedsættelse som følge af din leddegigt er varig, når kommunen tager stilling til, om udgifter der skyldes denne lidelse, kan dækkes som merudgifter.

Det er en betingelse, at merudgifterne til den anden lidelse er en følge af den varigt nedsatte funktionsevne. De udgifter, der kan dækkes, er udgifter ved den daglige livsførelse, som du ikke ville have haft, hvis der ikke havde været en varigt nedsat funktionsevne.

Hvis udgifterne kan dækkes efter anden lovgivning kan udgifterne ikke dækkes som merudgifter.

Det er endelig en betingelse, at merudgifterne kan anses for at være nødvendige følger af funktionsnedsættelsen og den enkelte varige, øvrige lidelse. Vurderingen svarer til den, der normalt anvendes i sager om dækning af nødvendige merudgifter.

Vi har ved vores afgørelse om hjemvisning lagt vægt på, at der i sagen ikke er tilstrækkelige oplysninger til, at det kan afgøres, om der er nødvendige merudgifter som følge af din anden lidelse, som er leddegigt.

Bemærkninger til klagen

X forening har oplyst, at nævnet har tilsidesat dit ønske om juice i stedet for druesukker.

Vi bemærker, at Ankestyrelsen ikke finder grundlag for at tage stilling til, om du er berettiget til juice i stedet for druesukker.

Vi henviser til, at vi har offentliggjort praksis vedrørende denne problemstilling. Vi henviser til vores Principafgørelser nr. 102-10 og 103-10 om betingelserne for dækning af udgifter til druesukker/juice. Vi finder ikke, at din sag kan afklare problemstillingen yderligere.

Vi går derfor ud fra, at kommunen vil vurdere dit behov for juice eller druesukker set i lyset af disse 2 Principafgørelser.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 29. september 2009 ved formanden

• Klagen til Ankestyrelsen af 15. oktober 2010

• Nævnets genvurdering

• Nævnet stadfæster formandens afgørelse 13. januar 2010

Sagsfremstilling

Kommunen traf den 26. januar 2009 afgørelse om afslag på forsat udbetaling af merudgiftsydelse. Du var fortsat omfattet af personkredsen i § 100, men kom ikke over 6.000 kr. i accepterede merudgifter.

Der var søgt om merudgiftsydelse til dækning af udgifter til:

Medicin

Diabetes kost

Druesukker og juice

Kørsel

Kørekortfornyelse

Kommunen vurderede herefter de samlede merudgifter til 5.063,82 kr.

Nævnet stadfæstede den 29. september 2009 A Kommunes afgørelse.

Nævnet lagde ved afgørelsen lagt vægt på, at du var omfattet af personkredsen i servicelovens § 100.

Nævnet vurderede, at du ikke oversteg bagatelgrænsen for merudgifter på 6.000 kr. årligt, uanset at glugagen blev medtaget som en nødvendig merudgift.

Nævnet vurderede, at der ikke kunne medtages udgifter til medicin, som du fik i forbindelse med behandling af leddegigt, da leddegigten ikke skønnedes at være direkte afledt af din diabetes.

Afgørelsen var truffet som en formandsafgørelse.

X forening har den 15. oktober 2009 klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du angav at have merudgifter for 6.391 kr. A Kommune havde afvist beregning af udgift til henholdsvis medicin og kulhydrater til behandling eller forebyggelse af lavt blodsukker.

A Kommune havde heller ikke medtaget udgiften til gigtmedicin.

Det fremgik ikke af sagen, at kommunen havde søgt oplysninger, om gigtlidelsen var diabetesrelateret, og om udgiften var relevant for § 100 beregningen.

Udgiften til Glucagen var heller ikke regnet med. Nævnet begrundede afgørelsen med, at du uanset denne udgift ikke havde udgifter for mere end 6.000 kr. årligt.

X forening anførte under henvisning til retssikkerhedsloven, at det var myndighedens pligt at sørge for, at en sag var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse. Myndigheden burde derfor søge lægefaglig oplysning om dels gigtlidelsens sammenhæng med diabetes og dels nødvendigheden af Glucagenpenne. Vedrørende Glucagenpenne henviste foreningen til brev fra overlæge Y. Din forklaring på, hvorfor du indtog juice og ikke druesukker, havde nævnet tilsidesat.

Nævnet har ikke ved genvurdering af 18. november 2009 fundet anledning til at ændre den trufne afgørelse. Der var ikke kommet nye oplysninger om sammenhængen mellem diabetes og gigt samt oplysninger om behovet for juice frem for druesukker, der gav nævnet anledning til en anden vurdering.

Sagen havde været forelagt nævnets lægekonsulent, og der sås ikke umiddelbart at være en sammenhæng mellem leddegigten og diabeteslidelsen, således at medicinudgifter til leddegigten kunne medtages i beregningen. Nævnet havde endvidere lagt vægt på, at der ikke var lægelige beskrivelser af, at der var livstruende eller skadelige symptomer, f.eks. synkebesvær, der hindrede indtag af druesukker.

Nævnet oplyste den 13. januar 2010, at nævnet havde stadfæstet formandens afgørelse.

Der var ikke grundlag for at antage, at du på grund af sin leddegigt isoleret set var omfattet af personkredsen for servicelovens § 100, og de eventuelle merudgifter som følge af leddegigt kunne derfor heller ikke på denne baggrund medtages i beregningen.