Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 238-10 om handicapkompensation - personlig assistance - taxikørsel

Resume:

Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance til chaufførhjælp fra et taxaselskab. Begrundelsen er, at chaufførhjælp fra et taxaselskab ligger uden for begrebet personlig assistance, hvor der ydes en personlig bistand, og hvor derskal foreligge en ansættelsesaftale mellem virksomheden og den personlige assistent.

Taxakørsel kan heller ikke sidestilles med assistance rekvireret fra et vikarbureau.

Love:

Lov om kompensation til handicappede i erhverv - lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 - § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1

Bekendtgørelser:

Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 730 af 8. juli 2009 om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. - § 12

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse om, hvorvidt der kan ydes tilskud til personlig assistance til chaufførhjælp fra et taxaselskab.

Resultatet er

• Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance til chaufførhjælp fra et taxaselskab efter lov om kompensation til handicappede i erhverv

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Vi er ligeledes enige med Beskæftigelsesankenævnet i, at sagen samtidig skal hjemvises til kommunen. Det betyder, at kommunen skal undersøge, om der er tale om en udgift, din arbejdsgiver normalt skal afholde.

Kommunen skal desuden undersøge, om du eventuelt er berettiget til hjælp efter lov om social service, eller om der eventuelt kan bevilges personlig assistent efter lov om kompensation til handicappede i erhverv til chaufførbistand eller til ledsagelse med offentlige transportmidler, eller på anden måde.

Du vil høre nærmere fra kommunen.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at chaufførhjælp fra et taxaselskab ligger uden for begrebet personlig assistance, hvor der ydes en særlig personlig bistand, og hvor der endvidere skal foreligge en ansættelsestale mellem virksomheden og den personlige assistance.

Vi finder heller ikke, at taxakørselen kan sidestilles med assistance rekvireret fra et vikarbureau.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå, da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 24. marts 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 25. marts 2010 med supplerende bemærkninger af 6. maj 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Det fremgår af sagens oplysninger, at du har en betydelig synsnedsættelse.

Det fremgår videre, at du har ansøgt kommunen om forlængelse af bevillingen af personlig assistance 20 timer månedligt for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010 til transport med taxa.

Du har oplyst, at du har haft den nuværende personlige assistance fra 1. april 2003, hvor du blev ansat i daværende Amts undervisnings-og kulturforvaltning på normale vilkår i en halvtidsstilling som socialfaglig konsulent på synsområdet, og at arbejdsgiver dengang indgik en aftale med taxaselskab om kørsel på timebasis i forbindelse med arbejdskørsel. Stillingen blev efterfølgende overført til en region, og efterfølgende igen til kommunes drift. Fra 1. oktober 2008 ændredes timetallet til 20 timer månedlig, idet du gik på pension. Du er fortsat ansat på normale vilkår.

Du har videre oplyst, at arbejdet foregår fra din hjemadresse, men at du har behov for transport i forbindelse med mødevirksomhed og klientbesøg.

Kommunen gav den 9. oktober 2009 afslag på din ansøgning.

Kommunes afslag var begrundet med henvisning til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv og med henvisning til nyhedsbrev fra Specialfunktionen Job & Handicap september 2008 om, at chaufførbistand som personlig assistance ikke kan rekvireres via taxa.

Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY tiltrådte den 24. marts 2010 kommunens afgørelse om, at du havde ret til tilskud til personlig assistance til taxakørsel.

Nævnet vurderede, at der ikke er hjemmel i handicapkompensationsloven til at yde personlig assistance i form af chaufførhjælp fra et taxaselskab. Nævnet fandt, at taxakørsel ikke kan sidestilles med assistance rekvireret fra et vikarbureau. Nævnet fandt ikke, at der var tale om personlig assistance i lovgivningens forstand.

Nævnet hjemviste ved sin afgørelse dog sagen til undersøgelse af, om du var berettiget til tilskud til transport på anden vis.

Begrundelsen herfor var, at det skulle undersøges, om transporten var en udgift, som du som lønmodtager selv skulle afholde, eller en udgift, som arbejdsgiver normalt afholder.

Såfremt der var tale om en udgift, der henhører i personlig assistance regi, skulle det undersøges, om der eksempelvis kunne bevilges personlig assistent til chaufførbistand eller personlig assistent til at ledsage dig under transport med offentlige transportmidler.