Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 244-10 om fleksjob - løntilskud - tjenestemandspension - pensionsbidrag

Resume:

Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag for tjenestemænd er et arbejdsgiverbidrag, som skal medtages ved beregningen af det løntilskud, der ydes til arbejdsgiveren i forbindelse med ansættelse af en person som tjenestemand i fleksjob.

Det er afgørende, at arbejdsgiveren er forpligtet til at betale et bidrag på 15 % af den ansattes løn, og at bidraget således relaterer sig direkte til lønnen. Det er ikke afgørende, at bidraget ikke har direkte sammenhæng med værdien af den fremtidige pension, idet formålet med arbejdsgiverbidraget er at ligestille arbejdsgivere, der ansætter tjenestemænd, med arbejdsgivere, der ansætter efter overenskomst.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 71, stk. 3

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NN’s sag om, hvorvidt A (arbejdsgiver) har ret til løntilskud til pensionsbidrag i forbindelse med hans ansættelse som tjenestemand i fleksjob.

Resultatet er

• Tjenestemandspensionsbidrag må anses for et arbejdsgiverbidrag, som medtages ved beregning af løntilskud til fleksjob.

Det betyder, at bidraget skal medtages ved beregningen af det løntilskud, der ydes i forbindelse med NN’s ansættelse i fleksjob.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Y.

Det var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at det af arbejdsgiver betalte pensionsbidrag til tjenestemandsordning må anses for at være omfattet af beskæftigelsesindsatslovens § 71, stk. 3, 1. pkt.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af bestemmelsen, at tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag.

Vi har endvidere lagt vægt på, at formålet med arbejdsgivers bidrag til tjenestemandsordning er, at ligestille arbejdsgivere, der ansætter personer som tjenestemand, med arbejdsgivere, der ansætter personer efter overenskomster.

Vi har desuden lagt vægt på, at bidraget ikke har sammenhæng med værdien af pensionen. I forbindelse med indbetalingen af bidraget medfører forskellen på henholdsvis tjenestemænd og overenskomstansattes pensionsordninger dog i praksis ingen økonomisk forskel for arbejdsgiveren, idet arbejdsgiveren er forpligtet til at betale et pensionsbidrag på 15 % af den ansattes løn. Bidraget relaterer sig således direkte til den enkeltes løn.

Vi har endelig lagt vægt på, at der hverken i loven eller dens forarbejder gøres forskel på arbejdsgivere, som ansætter personer i fleksjob efter overenskomster og arbejdsgivere, der ansætter personer i fleksjob som tjenestemand. Der er således ikke holdepunkter for at antage, at der med § 71, stk. 3 har været indført en forskelsbehandling i forhold til ansættelsesform.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 10. september 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 11. september 2009

• Nævnets genvurdering

Kommunen gav afslag på udbetaling af dagpengerefusion af bidrag til tjenestemandspension i forbindelse med NN’s sygefravær.

A har i forbindelse med klagen oplyst, at der ligeledes var klaget over, at A ikke kunne få løntilskud til tjenestemandspensionsbidrag i forbindelse med NN’s ansættelse i fleksjob i de perioder, hvor han ikke var syg.

Nævnet traf herefter afgørelsen om, at A har ret til løntilskud til pensionsbidrag i forbindelse med NN’s ansættelse som tjenestemand i fleksjob.

Begrundelsen var, at pensionsbidraget må anses for et arbejdsgiverbidrag, som er omtalt i beskæftigelsesindsatslovens § 71, stk. 3, 1. pkt.

Nævnet henviste til telefonisk kontakt med Personalestyrelsen, som har oplyst, at tjenestemandspensionsordningen er en tilsagnspensionsordning, som finansieres over finansloven. Arbejdsgiver betaler dog et pensionsbidrag på 15 % af den ansattes løn. Pligten til dette fremgår af anmærkninger til finanslovens § 36. Formålet med bidraget er ikke opsparing til pensionen, men adfærdsregulering.

Nævnet henviste endvidere til Principafgørelserne N-10-06 og N-1-05.

Nævnet lagde vægt på, at tjenestemandspensionsbidraget beregnes som en procentdel af lønnen. Bidraget relaterer sig således direkte til lønnen.

Nævnet fandt, at det ikke kan tillægges afgørende betydning, at den ansatte ikke selv bidrager til pensionsordningen. Nævnet fandt, at det heller ikke kan tillægges afgørende betydning, at størrelsen af tjenestemandspensionen ikke har en direkte sammenhæng med de indbetalte pensionsbidrag,

På denne baggrund fandt nævnet, at der i relation til løntilskud ikke er grundlag for at differentiere mellem arbejdsgivers bidrag til henholdsvis tjenestemandspensionsordninger og overenskomstansatte medarbejderes (delvist) arbejdsgiverfinansierede pensionsordninger.

Kommunen klagede over afgørelsen. Det var kommunens opfattelse, at der ikke er hjemmel til at refundere pensionsbidraget.