Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 245-10 om beskæftigelsesindsats - ledig - anden aktør - klage - kompetence

Resume:

Jobcenterets henvisning af en ledig til anden aktør var en afgørelse, som den ledige kunne klage over til Beskæftigelsesankenævnet og efterfølgende til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Den ledige ønskede, at Jobcenteret selv hjalp ham frem for, at man lod en anden aktør hjælpe ham. Jobcenteret havde valgt at lade anden aktør hjælpe alle ledige, der var fyldt 55 år.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at der ikke var grundlag for at fravige Jobcenterets hovedregel om at henvise ledige, der var fyldt 55 år, til anden aktør.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 4b

Bekendtgørelser:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 82 af 15. januar 2010 om andre aktører m.fl. - § 2, stk. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt jobcenterets henvisning til anden aktør er en afgørelse, der kan klages over.

Resultatet er

• Beskæftigelsesankenævnet og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har kompetence til at behandle din klage over, at jobcenteret har overladt dit kontaktforløb til en anden aktør

• Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at du fortsat skal være tilknyttet anden aktør

Det betyder, at vi er enige i Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Jobcenteret har ret til at overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter beskæftigelsesindsatsloven.

Jobcenterets henvisning af en borger til anden aktør skal være skriftlig, og borgeren kan klage over henvisningen.

Beskæftigelsesankenævnet er klageinstans for klager over jobcenterets afgørelser. Nævnet er derfor kompetent til at behandle din klage over, at jobcenteret har valgt at henvise dig til en anden aktør i stedet for selv at hjælpe dig. Dermed er Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg også kompetent til at behandle sagen som klageinstans for beskæftigelsesankenævnets afgørelser.

Jobcenteret har i overskriften på sin afgørelse skrevet: ”Henvisning til E: Ledige, der er fyldt 55 år”. Jobcenteret skriver blandt andet i brevet, at ”Vi har valgt at lade en af vores samarbejdspartnere stå for dit kontaktforløb. ” Jobcenteret skriver også, at ”Du har imidlertid mulighed for at ønske en anden af vore samarbejdspartnere. ” Til sidst i brevet er der givet klagevejledning.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at jobcenterets afgørelse i tilstrækkelig grad opfylder forvaltningslovens krav om begrundelse. Det fremgår af afgørelsen, at jobcenteret har valgt at henvise ledige over 55 år til anden aktør, og da du er over 55 år, er du omfattet af den gruppe, der bliver henvist til anden aktør.

Vi finder ikke, at der er særlige omstændigheder i sagen, der giver grundlag for at fravige kommunens hovedregel om at henvise ledige over 55 år til anden aktør.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 24. marts 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 28. marts 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Jobcenteret skrev den 28. januar 2010 til dig, at du som ledig havde ret og pligt til en fast løbende kontakt med jobcenteret eller en af jobcenterets samarbejds-partnere. ”Vi har valgt at lade en af vores samarbejdspartnere stå for dit kontaktforløb. ” (Herefter praktiske oplysninger). Overskriften på brevet var ”Henvisning til E: Ledige, der er fyldt 55 år”. Til slut i brevet var en klagevejledning: ”Du kan klage til Beskæftigelsesankenævnet over henvisningen til anden aktør. Klagen sendes til dit Jobcenter inden 4 uger fra den dag, hvor de har modtaget dette brev. ”

Du klagede over jobcenterets beslutning om at henvise dig til anden aktør. Du ønskede, at jobcenteret selv varetog dit kontaktforløb. Det var ikke en klage over den anden aktør.

Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse den 24. marts 2010, hvor ”Jobcenterets afgørelse tiltrædes. ” Beskæftigelsesankenævnet har begrundet afgørelsen med, at nævnet ikke finder grundlag for at tilsidesætte jobcenterets skønsmæssige vurdering af, at den fremtidige beskæftigelsesindsats bedst bliver varetaget af en anden aktør.

Der er herved lagt vægt på, at jobcenteret kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelser efter beskæftigelsesindsatslovens § 4b. Der er endvidere lagt vægt på, at jobcenteret har valgt at henvise målgruppen af ledige, der er fyldt 55 år til anden aktør. ”

Du har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at Jobcenterets afgørelse ikke overholder forvaltningslovens regler om begrundelse m.v., og at afgørelsen vedrører spørgsmålet om formelle krav til henvisning til anden aktør. Hvis jobcenterets begrundelse er, at alle over 55 henvises til anden aktør, har man sat skøn under regel.