Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 2-11 om brøkpension - supplement - udmåling - niveau - enlig forsørger

Resume:

En førtidspensionist, der modtager brøkpension, ville - hvis pensionisten ikke særskilt var omfattet af § 27a i aktivloven - opfylde betingelserne for at få løbende supplerende hjælp til forsørgelse efter reglerne i § 25 og § 26.

En enlig brøkpensionist, som har forsørgelsespligt over et mindreårigt barn, og som opfylder betingelserne for kontanthjælp, skal derfor for det første have suppleret sin brøkpension op til niveauet for kontanthjælp som enlig forsørger.

Herudover skal kommunen tage stilling til, om brøkpensionisten har ret til et behovsbestemt supplement.

Den samlede hjælp kan dog ikke overstige den fulde førtidspension.

Kommunen skal ved udmålingen af supplement til brøkpension således foretage to vurderinger.

Den første vurdering består i, at den samlede hjælp i form af brøkpension og supplement til brøkpension som minimum skal svare til det niveau, som borgeren ville have været berettiget til at få udbetalt løbende efter reglerne om løbende hjælp til forsørgelse i aktivloven. Det betyder, at supplement til brøkpension skal udmåles efter reglerne i aktivloven, herunder reglerne for starthjælp eller kontanthjælp og med fradrag for indtægter og formue. På samme måde som ved almindelig udmåling af løbende hjælp til forsørgelse efter aktivloven indgår eventuel boligstøtte samt særlig støtte efter aktivlovens § 34 ikke ved beregningen af hjælpen. Ved beregningen indgår oplysninger om borgerens bruttoindtægter.

Den anden vurdering indebærer, at kommunen skal tage stilling til, om brøkpensionisten herudover har ret til yderligere supplement op til et maksimalt niveau, der svarer til fuld førtidspension. Der er tale om et behovsbestemt supplement, der forudsætter en konkret vurdering af de økonomiske forhold.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 11, § 25, § 26, § 27a og § 30

Note:

Se også 1-11 og 3-11

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om niveauet for supplement til brøkpension.

Resultatet er

• Du er berettiget til at få supplement til din brøkpension til niveauet for den hjælp, du ville have været berettiget til, hvis hjælpen skulle udmåles efter reglerne om løbende hjælp til forsørgelse. Kommunen skal beregne hjælpen.

• Kommunen skal efterfølgende efter en konkret vurdering af dine økonomiske forhold tage stilling til, om du har ret til yderligere supplement til din brøkpension, dog højst op til fuld førtidspension.

Vi hjemviser sagen til kommunen til ny behandling og afgørelse.

Det betyder, at afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet ikke gælder.

Afgørelsen fra kommunen gælder heller ikke. Kommunen skal træffe en ny afgørelse. Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at den samlede hjælp i form af brøkpension og supplement til brøkpension som minimum skal svare til det niveau, som du ville have været berettiget til at få udbetalt løbende efter reglerne om løbende hjælp til forsørgelse i aktivloven.

Hjælpen skal udmåles efter reglerne i aktivloven, herunder reglerne for starthjælp eller kontanthjælp og med fradrag for indtægter og formue. På samme måde som ved almindelig udmåling af løbende hjælp til forsørgelse efter aktivloven indgår eventuel boligstøtte, særlig støtte efter aktivlovens § 34 eller børneydelser ikke ved beregningen af hjælpen.

Vi har lagt vægt på, at formålet med indførelsen af § 27a var at sikre, at brøkpensionister ikke stod uden et reelt forsørgelsesgrundlag efter pensionsreformen, idet de ikke længere var berettiget til personligt tillæg efter pensionsreglerne.

Vi har endvidere lagt vægt på, at § 27a står i kapitel 4 om kontanthjælpsreglerne, og at hjælpen herefter ydes som en bruttoydelse.

Vi har endelig lagt vægt på, at du opfylder betingelserne for at få løbende supplerende hjælp til forsørgelse efter reglerne i aktivlovens § 25 og § 26, hvis du ikke havde været omfattet af § 27a.

Kommunen skal efterfølgende tage stilling til, om du herudover har ret til et yderligere supplement til brøkpensionen.

Med hensyn til yderligere supplement efter § 27a vurderer vi, at der er tale om en behovsbestemt ydelse, og at bestemmelsen forudsætter, at der skal foretages en konkret vurdering af de økonomiske forhold.

Kommunen skal derfor tage stilling til, om der er grundlag for yderligere supplement til din brøkpension. I den forbindelse skal kommunen inddrage oplysningerne om jeres nettoindtægter og udgifter og foretage en konkret og individuel vurdering af jeres økonomiske behov. Den samlede hjælp kan dog højst svare til den fulde førtidspension.

Ved hjemvisningen af sagen har vi lagt vægt på, at der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan tage stilling til udmålingen af supplement. Vi kan heller ikke tage stilling til, om der herudover er behov for yderligere forhøjelse af supplement til din brøkpension.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 13. april 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 8. maj 2010

• Nævnets genvurdering

Du havde søgt om supplerende kontanthjælp, idet din førtidspension på grund af din opholdstid i Danmark kunne udbetales med 25/40.

Kommunen traf afgørelsen om, at du var berettiget til kr. 1.500 brutto som månedlig supplement i henhold til lov om aktiv socialpolitik § 27a. Bevillingen var gældende fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010 og erstattede tidligere fremsendt afgørelse af den 11. november 2009. I den forbindelse henviste kommunen til, at beregningen, der blev foretaget på grund af dine dokumenterede indtægter og udgifter viste, at du på nuværende tidspunkt havde kr. 2.499 til rådighed per måned, når rimelige og nødvendige udgifter var betalt.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse og fandt, at du ikke havde ret til supplement ud over det af kommunen bevilgede på brutto 1. 500 kr. per måned.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at du ud fra en konkret økonomisk vurdering ikke var berettiget til at modtage yderligere supplement til brøkpensionen, jf. § 27a i aktivloven. Nævnet lagde vægt på, at du modtog netto 7. 486 kr. i førtidspension, samt boligydelse med kr. 2. 433. De faste godkendte månedlige udgifter var udregnet til 7. 251 kr. Rådighedsbeløbet var således på 2. 668 kr. om måneden til forsørgelse af dig selv og dit barn. Hertil kom børnerelaterede ydelser på 3. 223 kr. per måned.

Nævnet fandt, at dine udgifter til avisabonnement, telefonsamtaler, fagforening, internet, a-kasse, rejseforsikring, medlemskab af gigtforeningen og ulykkeforsikring efter gældende praksis ikke kunne anses for rimelige udgifter i aktivlovens forstand. Sådanne udgifter måtte efter en prioritering afholdes af rådighedsbeløbet.

Du klagede over nævnets afgørelse. Du anførte, at din klage vedrørte bevilling af supplement til brøkpension til kontanthjælpsniveau for enlige forsørgere, som du så entydigt havde formuleret. Du oplyste, at du havde to børn, den ene søn var 16 år og du havde lovmæssigt forsørgelsespligt overfor ham. Du havde fra starten gjort kommunen opmærksom på, at du var enlig forsørger og dermed var dit krav gældende med tilbagevirkende kraft. Du var af den opfattelse, at aktivlovens § 11, stk. 2, pkt. 1.3, samt § 3, stk. 2, pkt. 1 var gældende i din situation.

Nævnet genvurderede sagen og fastholdte sin afgørelse.