Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 4-11 om kontanthjælp - fradrag - fremtidig ydelse - hjemmel

Resume:

Når kommunen skal foretage fradrag i kontanthjælpen, fordi en borger er udeblevet fra et tilbud, skal fradraget ske inden for tre hele kalendermåneder efter udeblivelsen. Det betyder, at kommunen senest kan foretage fradrag i kontanthjælpen for december måned, når borgeren er udeblevet fra et tilbud i september måned.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 35, stk. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om fratræk i fremtidig ydelse, herunder når kontanthjælpen for tiden er stoppet.

Resultatet er

• A Kommune kan foretage fratræk i NNs kontanthjælp for december måned 2009 for hendes udeblivelse fra tilbud i perioden 1. til 20. september 2009

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Kommunen har ret til at nedsætte kontanthjælpen for december måned 2009 for udeblivelsen fra tilbud 1. til 20. september 2009, fordi fratrækket kan ske inden for tre kalendermåneder efter udeblivelsen.

Vi har lagt vægt på, at nedsættelsen af kontanthjælpen ifølge reglerne skal ske inden for tre kalendermåneder efter, at den pågældende er udeblevet. Det betyder, at udeblivelser i september måned kan fratrækkes i ydelsen for december måned.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er således enig med kommunen i, at udeblivelse i juli kan sanktioneres i ydelsen for oktober, udeblivelse i august kan sanktioneres i ydelsen for november og udeblivelse i september kan sanktioneres ved fratræk i ydelsen for december måned.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 29. marts 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 19. april 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

A Kommunetraf den 24. november 2009 afgørelse om at stoppe NNs kontanthjælp den 25. november 2009, fordi hun ikke opfyldte rådighedsforpligtigelsen. Hun var udeblevet fra et tilbud flere gange, hvorfor det blev besluttet at nedsætte hendes ydelse for perioden 3. – 31. august 2009 med 105 timer og for perioden 1. – 20. september 2009 med 75 timer, svarende til det antal timer, hun var udeblevet fra tilbuddet. Cirka halvdelen af det skyldige beløb ville blive trukket fra november måneds kontanthjælp, mens kommunen besluttede, at den anden halvdel skulle fratrækkes i en fremtidig ydelse.

NN klagede over kommunens afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet traf den 29. marts 2009 afgørelse med en delvis tiltrædelse af kommunens afgørelse, idet nævnet bemærkede, at nedsættelsen af ydelsen skulle ske inden tre måneder efter, at NN var udeblevet. Der kunne således ikke ske yderligere nedsættelse af kontanthjælpen efter udløbet af denne tre måneders periode.

Beskæftigelsesankenævnet var enig i kommunens fratræk i november måneds udbetaling, men nævnet mente ikke, at kommunen havde hjemmel til at trække den anden halvdel af det samlede beløb i en fremtidig ydelse.

Nævnet lagde vægt på, at træk i kontanthjælpen skulle ske inden tre måneder efter udeblivelse, og at det fulgte heraf, at sanktionen skulle være fuldt afviklet inden for denne periode.

A Kommuneklagede over nævnets afgørelse om, at kommunen ikke var berettiget til at foretage fradrag i kontanthjælpen ud over november måned for fravær i perioden 22. juni – 20. september 2009. Kommunen henviser til Principafgørelser A-3-08 og anfører, at der er tale om kalendermåneder, der går fra den 1. til den 30/31 i måneden, og at fraværet skal opgøres i forhold til de enkelte kalendermåneder.

Kommunen anfører, at NN er udeblevet i perioden 22. – 31. juli 2009 og under hensyn til tre måneders reglen kan fradraget foretages i ydelsen for oktober måned. Udeblivelsen i perioden 1. – 20. september 2009 kan fratrækkes i ydelsen for december måned. Kommunen finder således, at der i ydelsen for december måned skal fradrages for fravær i september måned.

Underinstansen har ved genvurdering bemærket, at Principafgørelse A-3-08 er ophævet, og at sanktionen i kontanthjælp skal ske inden tre kalendermåneder efter udeblivelsen.