Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 5-11 om kontanthjælp - sanktioner - vejledning - indkaldelse

Resume:

Kommunens vejledning i forbindelse med indkaldelse til jobsamtale var ikke tilstrækkelig til at opfylde betingelserne for at foretage fradrag i borgerens hjælp.

Kommunens vejledning om, at udeblivelsen kunne få konsekvenser for borgerens udbetaling af ydelser, var uklar.

Kommunen havde i brev om indkaldelse til jobsamtale givet vejledning med følgende ordlyd:

”Du har mødepligt.

Udebliver du fra samtalen uden rimelig grund, vil det få betydning for udbetalingen af din kontanthjælp/starthjælp på én eller flere af følgende måder:

- din hjælp bortfalder i perioden fra udeblivelsen og til vi igen hører fra dig

- din hjælp nedsættes

- det kan besluttes, at du skal tilbagebetale din hjælp”

Denne vejledning var utilstrækkelig, fordi kommunen i jobplanen havde angivet 3 forskellige konsekvenser af udeblivelse fra jobsamtalen uden rimelig grund, selv om der i reglerne ikke er nogen valgmulighed.

Angivelse af alternativer medførte uklarhed om, hvilken konsekvens en udeblivelse rent faktisk ville have og var dermed utilstrækkelig.

Da kommunen ikke havde vejledt borgeren tilstrækkeligt, kunne kommunen ikke foretage fradrag i borgerens kontanthjælp for perioden fra hans udeblivelse fra jobsamtalen til kontakten til jobcenteret var genoprettet.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 35 og § 37

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om den vejledning, der er givet i forbindelse med indkaldelsen til jobsamtalen i tilstrækkelig grad opfylder kravene i aktivlovens § 35.

Resultatet er

Kommunens vejledning i forbindelse med indkaldelse til jobsamtale var ikke tilstrækkelig til at opfylde betingelserne i § 35, stk. 1.

Det betyder, at kommunen ikke kunne foretage fradrag i NNs kontanthjælp i perioden fra den 4. november 2009 til den 15. november 2009.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at kommunen i forbindelse med indkaldelsen til jobsamtale ikke informerede NN tilstrækkeligt om konsekvensen af en udeblivelse fra jobsamtalen.

Kommunen har i brev af 28. oktober 2009 givet vejledning med følgende ordlyd:

”Du har mødepligt. Udebliver du fra samtalen uden rimelig grund, vil det få betydning for udbetalingen af din kontanthjælp/starthjælp på én eller flere af følgende måder:

- din hjælp bortfalder i perioden fra udeblivelsen og til vi igen hører fra dig

- din hjælp nedsættes

- det kan besluttes, at du skal tilbagebetale din hjælp”

Kommunen ses ikke derudover at have vejledt skriftligt om konsekvensen af udeblivelse fra den konkrete jobsamtale.

Vi har lagt vægt på, at kommunen i jobplanen angiver 3 forskellige konsekvenser af udeblivelse fra jobsamtalen uden rimelig grund.

Vi har endvidere lagt vægt på, at der i bestemmelsen om udeblivelse fra en jobsamtale ikke er nogen valgmulighed i forhold til konsekvenser af udeblivelsen – sanktionen er fradrag i hjælpen for de dage der går, fra personen er udeblevet, til personen igen henvender sig til kommunen.

Denne angivelse af alternativer medfører uklarhed om, hvilken konsekvens en udeblivelse rent faktisk har.

Vejledningen om konsekvensen af udeblivelse fra tilbuddet er således uklar.

Det er en betingelse for fradrag i hjælpen efter § 37, at kommunen har informeret tilstrækkeligt om konsekvenser og muligheden for igen at få hjælp.

Vi har fundet, at kommunen ikke havde informeret tilstrækkeligt, og derfor er betingelserne for at foretage fradrag efter § 37 ikke opfyldt.

Kommunen kunne derfor ikke foretage fradrag i NNs hjælp i perioden fra den 4. november 2009 til den 15. november 2009 for udeblivelse fra jobsamtalen den 4. november 2009.

Generelt skal vi bemærke, at kommunen skal informere konkret og præcist om konsekvenserne for borgeren. Når en borger indkaldes til en jobsamtale, bør kommunen vejlede om konsekvenserne for hjælpen, hvis borgeren udebliver fra jobsamtalen uden rimelig grund, samt om hvilke skridt borgeren skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Vi skal derudover bemærke, at vejledningen bliver yderligere uklar af, at kommunen i brev af 28. oktober 2009 vejledte om såvel bortfald af hjælpen i en periode som om nedsættelse af hjælpen.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at en jobsamtale alene kan omfattes af nedsættelse i aktivlovens § 39, hvis jobsamtalen er hos en arbejdsgiver eller afholdes som led i sygeopfølgning.

Nedsættelse kan således ikke blive aktuelt i forhold til samtalen den 4. november 2009 ved XX.

Kommunen bør tillige angive hvilken af borgerens ydelser vil blive påvirket og ikke angive alternative ydelser f.eks. ”kontanthjælp/starthjælp”.

Det skal endvidere bemærkes, at kommunens pligt til at informere om sanktion er en forudsætning for ”fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen” men er ikke en forudsætning for tilbagebetaling. Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpen oplyse modtageren om, at hjælpen ved gentagne overtrædelser skal tilbagebetales.

Bemærkninger til klagen

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen har oplyst, at der er tale om et landsdækkende systembrev udskrevet fra Opera udarbejdet i samarbejde med KL, samt at vejledningens ordlyd er dækkende.

Vi bemærker, at kommunen ifølge de nye regler skal vejlede borgeren skriftligt og konkret i forbindelse med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. Når kommunen således indkalder til jobsamtale, skal kommunen vejlede om konsekvensen af udeblivelse fra jobsamtale.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 20. april 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 6. maj 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Kommunen traf afgørelse om, at NNs ydelse ville blive nedsat med et fradrag svarende til det antal dage, der er mellem 4. november 2009 og 15. november 2009, hvor hun på ny havde kontaktet sit jobcenter, jfr. § 37, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik.

Beskæftigelsesankenævnet fandt, at der ikke skulle foretages fradrag i NNs kontanthjælp på grund af udeblivelsen fra jobsamtalen den 4. november 2009.

Beskæftigelsesankenævnet har begrundet afgørelsen med, at kommunens vejledning i forbindelse med indkaldelsen til jobsamtalen ikke i tilstrækkeligt omfang opfylder kravene i aktivlovens § 35, stk. 1. Kommunens afgørelse om at sanktionere dig for udeblivelsen fra jobsamtalen er derfor ugyldig.

Kommunen har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at kommune havde anvendt landsdækkende systembrev udskrevet via Opera og udarbejdet i samarbejde med KL, samt at vejledningen opfyldte betingelserne i § 35.

Beskæftigelsesankenævnet fastholdt sin afgørelse med den givne begrundelse, da der i forbindelse med klagen ikke var fremkommet oplysninger, der kunne begrunde en ændring.