Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 7-11 om revalidering - bachelor i jura - ryglidelse

Resume:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede på baggrund af oplysninger om borgerens helbredsmæssige gener og tidligere erfaring og kvalifikationer inden for kontorområdet, at revalidering ved uddannelse til bachelor i jura ikke kunne anses for den hurtigste vej for hende til at opnå varig beskæftigelse og selvforsørgelse.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at der ikke var ryg- eller funktionsmæssig forskel på juridiske og kontormæssige arbejdsopgaver, idet arbejdet i begge tilfælde kunne tilrettelægges, så der var tale om skiftende og varierende arbejdsstillinger uden tunge løft.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 46, § 47, § 49, stk. 1 og § 50

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NN’s sag om, hvorvidt revalidering til bachelor i jura er i overensstemmelse med regler og praksis i forhold til en person med kontoruddannelse, der senest har været i fleksjob på grund af ryglidelse.

Resultatet er

• NN har ikke ret til revalideringsstøtte til uddannelsen til bachelor i jura

Det betyder, at kommunen i samarbejde med NN skal tilrettelægge en jobplan, der kan bringe hende tilbage til arbejdsmarkedet med anvendelse af hendes uddannelsesmæssige kompetencer og de allerede opnåede kvalifikationer og arbejdserfaring inden for kontorområdet.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i YY.

Vores afgørelse medfører ikke, at NN skal tilbagebetale eventuelle ydelser, som er udbetalt på baggrund af beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer på baggrund af oplysninger om NN´s helbredsmæssige gener og tidligere erfaring og kvalifikationer inden for kontorområdet, at uddannelsen til bachelor i jura ikke kan anses for den hurtigste vej for hende til at opnå varig beskæftigelse og selvforsørgelse.

Ved denne vurdering har vi lagt vægt på, at der ikke er ryg- eller funktionsmæssig forskel på juridiske og kontormæssige arbejdsopgaver, idet arbejdet i begge tilfælde kan tilrettelægges, så der er tale om skiftende og varierende arbejdsstillinger uden tunge løft.

Vi har desuden lagt vægt på, at hun i 2007 blev sygemeldt på grund af stress. Juridisk arbejde kan ikke anses for mindre stressende end arbejde som kontormæssig sagsbehandler.

Vi har endvidere lagt vægt på, at NN´s muligheder for at kunne arbejde på ordinære vilkår inden for hendes uddannelsesområde som kontorassistent er lige så gode som med en bachelor grad i jura.

På denne baggrund vurderer vi, at NN ikke har ret til revalideringsstøtte til bachelor uddannelsen i jura.

Vi har lagt til grund, at NN er omfattet af den personkreds, der har ret til revalidering, idet jobcentret har anset hende for omfattet heraf.

Bemærkninger til klagen

Kommunen har oplyst, at NN´s muligheder for at kunne arbejde på ordinære vilkår er lige så gode inden for hendes uddannelsesområde som kontorassistent, hvor hun har tidligere arbejdserfaring på fuld tid som sagsbehandler i både pensionskasse, fagforbund, forsikringsforbund og kommune, som med en uddannelse i bachelor i jura.

Kommunen har endvidere anført, at det forhold, at NN tidligere har fungeret som kontorassistent/sagsbehandler i fleksjob, ikke i sig selv er et argument for, at en virksomhedspraktik ikke er tilstrækkelig for at forbedre hendes muligheder for at varetage arbejde på ordinære vilkår, som nævnet vurderer.

NN oplyste i e-mail af 26. maj 2010, at hun har valgt at søge en BA i jura udefra en betragtning om, at tre års hjælp var bedre end ingen, men det skal samtidig anføres, at hun på intet tidspunkt har haft til hensigt at stoppe sit studium efter tre år. Hendes mål er således fortsat cand. jur. , idet hendes jobmuligheder vil være langt bedre og bredere og hun herved vil have de bedste betingelser for igen at opnå selvforsørgelse.

Vi bemærker, at formålet med revalidering er, at bringe borgeren hurtigst og sikrest tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Bachelor i jura kan ikke i denne sammenhæng anses for den hurtigste vej tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 10. marts 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 7. april 2010 og yderligere bemærkninger til klagen af 17. april 2010.

• Nævnets genvurdering

• Yderligere oplysninger fra NN af 26. maj 201

Kommunen vurderede, at NN var omfattet af personkredsen for revalidering. Samtidig gav kommunen afslag på uddannelsen til bachelor i jura.

Kommunen fandt, at NN med de uddannelsesmæssige kompetencer og den arbejdserfaring hun allerede havde, hurtigst muligt ville kunne genoptræne sin arbejdsevne via virksomhedspraktik inden for kontorområdet. Dette vil kunne ske ved en langsom optrapning af arbejdstiden inden for kontorarbejdsområdet, hvor hendes skånebehov kunne tilgodeses bedst muligt.

Nævnet fandt NN berettiget til revalideringsstøtte til bachelor i jura.

Det var nævnets vurdering, at en bachelor i jura ville være foreneligt med hendes ryglidelse, idet hun med denne uddannelse ville have mulighed for at tilrettelægge en arbejdsdag med varierende arbejdsopgaver og arbejdsstillinger og kombinere med hjemmearbejdsplads eller eventuelt nedsat tid.

Kommunen anførte i klagen, at det var kommunens vurdering, at arbejde på ordinære vilkår ville være realistisk, hvis der blev iværksat revalideringstiltag. Kommunen mente dog ikke, at en uddannelse til bachelor i jura var kortest muligt vej i forhold til at opnå dette.