Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 8-11 om anden aktør - oplysningspligt - henvisning til hjemmeside - statslige rammeudbud

Resume:

Kommunen var ikke forpligtet til at sende yderligere materiale om forskellen mellem to aktører forud for borgerens valg af en af disse aktører.

Det var tilstrækkeligt, at kommunen henviste til anden aktørs hjemmeside, når en borger ønskede information om den anden aktør. Når borgeren kunne vælge mellem to aktører, var det tilstrækkeligt at oplyse, at aktørerne var udvalgt på baggrund af statens rammeudbud på området vedrørende anden aktør for personer med lange videregående uddannelse samt oplyse om, at borgeren kunne finde yderligere information på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 4b og § 4c

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 - § 12a

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om kommunen er forpligtet til at imødekomme dit ønske, om at modtage uddybende materiale om forskellen mellem to aktører forud for dit valg af anden aktør.

Resultatet er

• Kommunen var ikke forpligtet til at fremsende yderligere materiale om forskellen mellem to aktører, forud for dit valg af en af disse aktører.

Det betyder, at du har modtaget det påkrævede grundlag for at tage stilling til valg af anden aktør.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har ved denne afgørelse alene taget stilling til, om kommunen i forbindelse med henvisning af dig til anden aktør har overholdt sin oplysningspligt.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at det er tilstrækkeligt, at kommunen henviser til anden aktørs hjemmeside, når en borger ønsker information om den anden aktør.

Vi vurderer endvidere, at når borgeren kan vælge mellem to aktører, er det tilstrækkeligt at oplyse, at aktørerne er udvalgt på baggrund af statens rammeudbud på området vedrørende anden aktør for personer med længerevarende uddannelse, samt oplyse, hvor borgeren kan finde yderligere information på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

Vi har lagt vægt på, at kommunen på LVU - området (ledige med lange videregående uddannelser) har aftaler med to aktører. Du blev henvist til XX. Samtidig har kommunen oplyst, at du har mulighed for at vælge det andet firma ved at returnere det vedlagte prioriteringsskema. Af prioriteringsskemaet fremgik adresser på de to firmaers hjemmesider, hvor du kunne læse generelt om firmaerne.

Du har anmodet om uddybende materiale om forskellen mellem de to aktører for at kunne tage stilling til denne valgmulighed.

Kommunen har herefter oplyst, at aktørerne er valgt blandt de aktører, som AMS har aftale med, og som kommunen kan benytte. Samtidig blev du oplyst, at du kunne finde yderligere information på AMS hjemmeside: www.ams.dk under LVU udbud 2009. Der var ikke nogen særlig grund til at anse det ene firma for mere effektivt end det andet, og at det forhold, at kommunen har valgt XX , er tilfældigt. Kommunen kunne også have valgt ZZ. Derfor fik du mulighed for selv at vælge mellem de 2 aktører i indsigelsesperioden.

På denne baggrund vurderer vi, at du blev tilstrækkeligt oplyst til, at du kunne tage stilling til valg af anden aktør.

Vi vurderer derfor, at kommunen ikke er forpligtet til at fremkomme med yderligere materiale.

Bemærkninger til klagen

Du har givet udtryk for din opfattelse af sagen. Du har blandt andet anført, at kommunen har henvist dig til anden aktør uden at foretage det pligtmæssige skøn.

Du har endvidere bemærket, at når kommunen overfor nævnet har oplyst, at der for kommunen ikke er særlige grunde til at anse det ene firma for mere effektivt end det andet, så er det uden relevans, idet bestemmelsen gælder når jobcentret skønner, ”at flere aktører er næsten lige effektive”. Det vil sige det førnævnte skøn udøves. For så vidt angår henvisning til aktørens hjemmeside bemærker du, at der ej heller her findes oplysninger om disses effektivitet fordelt på de i ovennævnte § 12 a, stk.1, anførte områder. Kommunen havde alene valgt, at der skulle ske henvisning til anden aktør – men også valgt en konkret anden aktør inden, du havde mulighed for at foretage et valg mellem disse.

Du vurderer, at der ikke er hjemmel til kommunens fastsættelse af indsigelsesfristen eller den anførte fremgangsmåde. Du vurderer derfor, at kommunens afgørelse også af denne grund er ugyldig.

Vi bemærker, at der er tale om to aktører, som kommunen har valgt blandt aktørerne som Arbejdsmarkedsstyrelsen har aftale med. Arbejdsmarkedsstyrelsen har således vurderet, at disse aktører har kompetence til at varetage opgaven. Kommunen har endvidere skønnet at begge aktører er lige effektive.

Vi bemærker endelig, at det fremgår at ledige med lange videregående uddannelse, der er fyldt 30 år, skal henvises til anden aktør senest efter tre måneders ledighed. Kommunen kan af hensyn til at opfylde denne forpligtelse i sin sagsbehandling fastsætte frist for valget af anden aktør. Kommunen har den 8. april 2010 henvist dig til anden aktør, samtidig fik du frist indtil den 23. april 2010 til at vælge den anden aktør. Vi vurderer, at du både fik tilstrækkelig tid og information til at du kunne foretage et valg mellem aktørerne.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 1. juli 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 30. juli 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Kommunen har henvist dig til anden aktør. Kommunen har oplyst, at den har aftale med to aktører, og at den har valgt blandt de aktører Arbejdsmarkedsstyrelsens har aftale med. Du kunne vælge mellem disse to aktører. Kommunen har i den forbindelse oplyst om aktørernes og Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmesider.

Nævnet stadfæstede kommunens afgørelse om henvisning til anden aktør. Nævnet har vurderet, at kommunen ikke var forpligtet til at fremkomme med yderligere materiale. Nævnet fandt, at du har haft det påkrævende grundlag for at tage stilling til valg af anden aktør.

I klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg gav du udtryk for din opfattelse af sagen.

Nævnet genvurderede sagen og fastholdte sin afgørelse.