Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 10-11 om førtidspension - overvægt - behandlingsmuligheder - operation

Resume:

Ved afgørelse om førtidspension kunne der ikke lægges vægt på, at der var mulighed for behandling af overvægt, når der ikke forelå konkrete oplysninger om forslag til realistisk vægttab, der kunne medføre forbedring af arbejdsevnen. Det var desuden ikke dokumenteret, at overvægten i sig selv havde indflydelse på arbejdsevnen.

Beskæftigelsesudvalget fandt, at der som udgangspunkt kan ske behandling af overvægt, og at borgere har pligt til at medvirke ved behandlingen. Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af helbredstilstanden og/eller arbejdsevnen og må aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed.

Der kunne ikke lægges vægt på eventuel mulighed for operativt indgreb med henblik på vægttab, hvis borgeren ikke ville medvirke til operation. Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på oplysning om, at der var en vis risiko for komplikationer af den ene eller anden art i forbindelse med operativt indgreb ved behandling af overvægt.

Love:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 1005 af 19. august 2010 - § 16, stk. 2 og § 20, stk. 2

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 1054 af 7. september 2010 - § 11, stk. 1, nr. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om førtidspension for at afklare, hvorvidt der ved afgørelse om førtidspension kan lægges vægt på muligheden for behandling for betydelig overvægt.

Resultatet er

Der kan ikke lægges vægt på, at der er mulighed for behandling af din overvægt, når der ikke foreligger konkrete oplysninger om forslag til realistisk vægttab, der kan medføre forbedring af arbejdsevnen.

Der kan dog ikke lægges vægt på eventuel mulighed for operativt indgreb for dit vægttab, hvis du ikke vil medvirke til det

Du har ikke ret til førtidspension på det foreliggende grundlag

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY, men med en ændret begrundelse.

A Kommune vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Muligheden for behandling

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at der ikke er grundlag for at antage, at der er mulighed for behandling af din overvægt, når der ikke er konkrete oplysninger om behandlingsforslag af din overvægt. Det er desuden ikke dokumenteret, at overvægten i sig selv har indflydelse på din arbejdsevne.

Beskæftigelsesudvalget finder, at der som udgangspunkt kan ske behandling af overvægt, og at borgeren har pligt til at medvirke ved behandlingen. Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af helbredstilstanden og/eller arbejdsevnen og må selvfølgelig aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed.

På grund af din meget betydelige overvægt kan der navnlig blive tale om kirurgisk behandling.

Vi finder, at der ved afgørelse om førtidspension ikke kan lægges vægt på muligheden for operativt indgreb, hvis du ikke vil medvirke til det.

Vi har herved lagt vægt på oplysning om, at der er en vis risiko for komplikationer af den ene eller anden art i forbindelse med operativt indgreb.

Vi vurderer dog, at der er behov for, at det yderligere belyses, i hvilket omfang, der er behov for vægttab og betydningen heraf for arbejdsevnen, muligheden for behandling, og hvordan du forholder dig til eventuel operation.

Vurdering af arbejdsevnen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at din arbejdsevne ikke på det foreliggende grundlag kan anses for varigt nedsat i et sådant omfang, at du ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunder i fleksjob.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af ressourceprofilen, at du har gode sociale kompetencer, du fungerer fint kognitivt og har en god indlæringsevne. Du har altid været glad for at arbejde, senest som køkkenleder, og du oplever et stort tab ved ikke at arbejde. Sagsbehandleren har vurderet, at hvis du opnår et betydeligt vægttab, vil du kunne genskabe et funktionsniveau af relevans for arbejdsmarkedet.

Du har ønsket, at kommunen behandler din ansøgning om pension på det foreliggende grundlag, og kommunen har derfor haft pligt til at fremme behandlingen af sagen og har ikke haft mulighed for at få din sag supplerende belyst forud for afgørelsen.

Der er efter Beskæftigelsesudvalgets vurdering behov for, at ressourceprofilen suppleres med udførlige oplysninger om, hvad du foretager dig i dagligdagen, herunder om du har adgang til EDB, modtager besøgende, og i hvilket omfang du kan passe dine interesser. Dette har betydning for vurderingen af, om der kan iværksættes arbejdsprøvning eller andre foranstaltninger til forbedring af arbejdsevnen. Som ovenfor nævnt er der desuden behov for yderligere helbredsmæssige oplysninger.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 15. april 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 11. maj 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

• Ankestyrelsens brev til dig om antagelse af sagen af 1. juni 2010

• Brev fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY af 4. juni

2010

• Brev fra XX af 11. juni 2010

Sagsfremstilling

A Kommune traf den 17. juli 2009 afgørelse om, at du ikke har ret til førtidspension.

Kommunen lagde vægt på oplysningerne i ressourceprofilen, herunder oplysninger om uddannelse, hidtidig beskæftigelse og helbred samt oplysninger om mulighederne for aktivering, revalidering og behandling. Kommunen fandt, at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at angive hvilke konkrete arbejdsfunktioner du må antages at kunne varetage, idet den endelige vurdering af din arbejdsevne afhænger af resultatet af yderligere behandling i form af vægttab.

Beskæftigelsesankenævnet traf den 15. april 2010 afgørelse om, at du ikke har ret til førtidspension, idet der er behandlingsmulighed i forhold til din overvægt ved vægttab og eventuel operation, og at din funktionsevne desuden kan bedres ved genoptræning. Det kan derefter ikke udelukkes, du derved bliver i stand til at varetage stillesiddende arbejdsfunktioner f.eks. indenfor kontorområdet.

Nævnet lagde vægt på, at dine kognitive funktioner og brugen af armene er upåvirkede, at du selv ønsker at blive genoptrænet, at du tidligere har haft en langvarig stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, og at det fremgår af ressourceprofilen, at du har et stort ønske om at komme tilbage til arbejdsmarkedet igen.

Der er i klagen gjort gældende, at du lider af massiv overvægt 150 – 175 kg med ledsagende fysisk handicap, er sengeliggende i næsten hele døgnet og har været i det i 1½ år, hvor du har været afhængig af hjælp til al personlig hygiejne såsom toiletbesøg og bad (der oftest foregår i sengen) og at kommunens lægekonsulent har udtalt: ”Hvis situationen skal ændres, kræver det hospitals-indlæggelse gennem lang tid (affedning og optræning). Jeg tvivler på at det er muligt at komme igennem med denne løsning. ”

Der er i brev af 11. juni 2010 til Ankestyrelsen gjort gældende, at selv om du bliver kirurgisk behandlet med laparoskopisk bypass, så vil du stadig være sengeliggende på grund af dropfoden.

Ankestyrelsens lægekonsulenter har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.