Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 19-11 om botilbud - magtanvendelse - flytning uden samtykke - bevare tilknytning - pårørende

Resume:

En hjerneskadet ung kvinde, der var optaget i et botilbud, kunne ikke uden samtykke flyttes til et andet tilsvarende botilbud tættere på sin mor.

Ankestyrelsen vurderede, at der ikke i sagen var dokumentation for, at en flytning af kvinden ville være i kvindens egen interesse, idet det ikke var beskrevet, hvordan kvinden profiterede af sin mors besøg.

Det forhold, at det fremgik af funktionsevnevurderingen, at kvinden var glad, når hun havde besøg af sin mor, og at hun smilende kiggede på moren, var ikke tilstrækkelig dokumentation for at flytte kvinden fra sit vante botilbud. Der manglede en beskrivelse af, hvordan kvinden trivedes på sit vante bosted, herunder en beskrivelse af, om kvinden havde behov for at forblive på bostedet, og hvordan en eventuel flytning ville påvirke kvinden.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 129, stk. 3

Note:

Se også 20-11

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om flytning af NN fra Y botilbudi A Kommune til Z botilbudi B Kommune

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i sagen.

Resultatet er

•NN kan ikke flyttes til Z botilbudi B Kommune.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Der er ikke dokumentation for, at betingelserne for flytning af NN er opfyldt.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke i sagen er dokumentation for at en flytning af NN vil være i NN’s egen interesse idet det ikke er beskrevet hvordan NN profitere af dine besøg. At det fremgår af funktionsevnevurderingen, at NN er glad når hun har besøg af dig, og at hun smilende rækker ud og kigger på dig, er ikke en tilstrækkelig dokumentation for at flytte NN fra sit vante botilbud.

Det er en betingelse for at der kan ske flytning efter servicelovens § 129, stk. 3, at en flytning skønnes at være i pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for, at den pågældende kan bevare tilknytningen til sine pårørende. Det er ikke tilstrækkeligt, at de pårørende ønsker en flytning af beboeren.

Ankestyrelsen finder ikke, at der er dokumentation for at disse betingelser er opfyldt.

Der mangler oplysninger som beskriver hvilken glæde NN har af dine besøg, herunder hvilken betydning de har for hende og hvordan hun profiterer af dem. Der mangler ligeledes en beskrivelse af hvordan NN trives på sit vante bosted Y, herunder en beskrivelse af om NN har behov for at forblive på bostedet og hvordan en eventuel flytning formodes at ville påvirke NN.

Sagsfremstilling

A kommune indstillede den 16. juli 2010, at flytte NN fra Y botilbudi A Kommune til Z botilbud i B Kommune efter servicelovnes § 129 stk. 3 om særlige hensyn da NN’s mor er bosiddende i Q Kommune.

Det Sociale Nævn traf den 5. august 2010 afgørelse om ikke at godkende flytning af NN. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at det ikke i tilstrækkelig grad var belyst hvad en flytning vil betyde for NN. At du på grund af en discusprolaps i ryggen har fået svært ved at transportere dig frem og tilbage, og at det fremgår, at NN er tydeligt glad for at se dig kan ikke i sig selv føre til at NN kan flyttes.

Du har anført, at der er tale om ganske særlige forhold, da en flytning af NN til B Kommune er afgørende for en fortsat nær tilknytning mellem dig og NN, da du efterhånden har besvær ved at tage turen til A kommune på grund af din discusprolaps.

NN er født i 1976 og har boet på institution siden 1984. NN har boet på sit nuværende botilbud siden 1996.

Det fremgår af funktionsevnevurderingen fra A Kommune, at NN ikke har noget verbalt sprog men alene kan kommunikere ved hjælp af mimik/ tegn. Hendes generelle udviklingsniveau svarer til 6-9 måneder. NN har en meget lav vågenhedsgrad. I beskrivelsen af netværk /relationer fremgår det at NN tydeligt kender forskel på kendte og ukendte personer. Er NN i en situation, hun er utryg ved (eks. Tandlæge) rækker hun ud efter den, hun kender. Det ses tydeligt at NN er glad når hun har besøg af sin mor. Hun er smilende, rækker ud og kigger efter sin mor. NN søger ikke tydelig kontakt til de andre beboer.

Du har oplyst, at du ønsker at have NN tættere på så du kan få mulighed for en endnu tættere kontakt med NN. Du er nu gået på fleksibel efterløn og arbejder kun 20 timer om ugen. Du har derfor mulighed for flere små hyppige besøg hos NN. Du og NN er uden anden familie og du ser det derfor som en vigtig opgave at bevare kontakten til NN. Derudover har du oplyst, at du er opereret for en discusprolaps, som gør det vanskeligere for dig at besøge NN i A Kommune.

Bemærkninger til klagen

Du har i forbindelse med klagen oplyst, at du finder at der er tale om ganske særlige forhold, da en flytning af NN til B Kommune er afgørende for at I fortsat kan have en nær tilknytning til hinanden. Bl.a. på grund af den discusprolaps, som du fik for 12 år siden og som har medført, at du har fået tiltagende nedsat gangfunktion, hvilket besværliggør dine besøg hos NN.

Du har endvidere anført, at såfremt nævnet ikke har fundet sagen tilstrækkeligt belyst og derfor har truffet afgørelse på et ufuldstændigt grundlag må afgørelsen anses som ugyldig. Nævnet kunne dog finde oplysningerne i sagsakterne.

Vi bemærker, at disse oplysninger er indgået i vores vurdering af sagen. Vi skal i den forbindelse henvise til vores begrundelse ovenfor. Vi skal desuden bemærke, at det er kommunen, der skal dokumentere, at lovens betingelser for flytning uden samtykke er til stede. Er dette ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret kan der ikke træffes beslutning om flytning uden samtykke.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Det Sociale Nævn traf afgørelse i sagen

• Det Sociale Nævns afgørelse af 5. august 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 30. august 2010

• Dine supplerende bemærkninger

Klage

Du kan klage over vores afgørelse til retten. Du eller din advokat skal henvende sig til os inden 4 uger efter, at du har modtaget vores afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne princpafgørelse er kasseret den 7. juni 2018, da der er kommet nye regler på området.