Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 21-11 om genbehandlingsfrist - fortsat anbringelse uden for hjemmet - barn under 1 aar

Resume:

Et barn på 11 måneder skulle fortsat være anbragt og genbehandlingsfristen blev fastsat til tre år fra tidspunktet, hvor børn og unge-udvalget traf sin afgørelse.

Barnet havde været anbragt uden for hjemmet, siden det varen måned. Moderen havde alvorlige personlighedsmæssige vanskeligheder efter en hjerneskade, hvilket hæmmede hende i at indleve sig følelsesmæssigt i barnet. Faderen var impulsstyret med mangelfuld indlevelse i barnet og han havde problemer med at kunne styre sin aggressive adfærd.

Der forelå et særligt tilfælde, hvor det var overvejende sandsynligt, at de forhold, der begrundede anbringelsen,ville væretil stede itre år fra udvalgets afgørelse.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 62, stk. 5

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om anbringelse uden for hjemmet af et barn på 11 måneder.

Resultatet er:

· Barnet skal fortsat være anbragt uden for hjemmet

· Sagen skal tages op igen om 3 år fra udvalgets afgørelse

Vi er således kommet til samme resultat som børn og unge-udvalget om anbringelse, men til et andet resultat om genbehandlingsfristen for anbringelsen.

Begrundelsen for afgørelsen om anbringelse

Vi vurderer, at der er en åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet.

Vi vurderer også, at problemerne ikke kan løses under barnets ophold i hjemmet.

Årsagen til det er, at forældrene på grund af begrænsede personlige ressourcer ikke kan give barnet tilstrækkelig omsorg og pleje i dagligdagen og sikre det den ro, tryghed, forudsigelighed og stimulation, som det særligt har brug for.

Vi henviser til, at moderen har særdeles svært ved at aflæse og afstemme sig til barnets følelsesmæssige behov og kommer til at forstyrre det i dets ligevægt og generelle udvikling. Moderens personlighedsmæssige problemer hæmmede hendes indlevelse i og varetagelse af barnets behov.

Vi henviser endvidere til, at faderen personlighedsmæssigt er umoden og impulsiv med mangelfulde empatiske evner samt et forhøjet aggressionspotentiale og problemer med forvaltning af aggressive affekter.

Vi har brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget uden samtykke kan beslutte, at et barn eller en ung skal være anbragt uden for hjemmet. Det er en betingelse, at der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges udvikling på grund af forhold i hjemmet eller hos barnet eller den unge selv. Det er desuden en betingelse, at problemerne ikke kan løses, mens barnet eller den unge bor hjemme.

Begrundelsen for afgørelsen om genbehandlingsfrist

Vi vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at de forhold, der begrunder anbringelsen, vil være til stede til 3 år fra udvalgets afgørelse.

Årsagen til det er, at der ikke er oplysninger i sagen, der tyder på, at forældrenes forhold vil ændre sig væsentligt inden for denne periode.

Årsagen er desuden, at barnet har brug for ro, tryghed og forudsigelighed i længere tid.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen om anbringelsen.

Vi har brugt servicelovens regler om, at børn og unge-udvalget senest skal afgøre sagen igen inden 3 år. Børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen og retten kan i særlige tilfælde fastsætte en længere frist på 3 år, når et barn ikke er fyldt 1 år. Det er en betingelse, at det er overvejende sandsynligt, at de forhold, der begrunder anbringelsen, vil være til stede i denne periode.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

· A kommunes afgørelse 8. september 2009

· Advokatens klage

· De oplysninger, som vi sendte til advokaten, før mødet i Ankestyrelsen

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at belyse praksis for, hvornår der i særlige tilfælde kan fastsættes en længere frist på 3 år, når et barn ikke er fyldt 1 år ved mødet i børn og unge-udvalget.