Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 26-11 om ledighedsydelse - standsning - rådighed - fleksjob

Resume:

En borger stod ikketil rådighed for et fleksjob, fordi hun uden gyldig grund havde afvist at deltage i afklaring af, om hun stod til rådighed for et fleksjob. Som følge heraf havde hun ikke ret til ledighedsydelse.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at borgeren var blevet orienteret om, at der var rejst tvivl om hendes rådighed for et fleksjob, og at virksomhedspraktikken var nødvendig for, at hun kunne bevare retten til ledighedsydelse. Der var tale om et rimeligt tilbud, hvor der var taget hensyn til hendes ressourcer og helbredsbegrænsninger. Borgeren blev i tilstrækkeligt omfang orienteret om starttidspunktet og formålet med virksomhedspraktikken, samt om konsekvenserne ved udeblivelse.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 74b, stk. 1, § 74b, stk. 3, § 74b, stk. 6, § 13, stk. 4 og § 13, stk. 5

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om ophør af ledighedsydelse til belysning af reglerne for standsning af ledighedsydelsen.

Resultatet er

• Du står ikke til rådighed for et fleksjob.

Det betyder, at du ikke har ret til udbetaling af ledighedsydelse efter den 5. marts

2009.

Du kan igen få ret til ledighedsydelse, når du har været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke er til rådighed for et fleksjob og som følge heraf mister retten til ledighedsydelse.

Ved denne vurdering har vi lagt vægt på, at du uden gyldig grund har afvist at deltage i afklaring af, om du står til rådighed for et fleksjob.

Vi har lagt vægt på, at kommunen den 5. februar 2009 har orienteret dig om, at der er rejst tvivl om din rådighed for et fleksjob, og at virksomhedspraktikken var nødvendig, for at du kunne bevare retten til ledighedsydelse. Du skulle derfor deltage i virksomhedspraktik. Formålet med praktikken var at få gennemført en rådighedsvurdering samt en vurdering af dine kvalifikationer. Efter endt virksomhedspraktik kunne du ansættes i et kommunalt finansieret fleksjob i 12 måneder. Forudsætningen var, at du havde et stabilt fremmøde og viste faglig motivation.

Vi har endvidere lagt vægt på, at du den 10. og den 12. februar 2009 blev oplyst om starttidspunktet for virksomhedspraktikken. Du fremkom ikke med indsigelser hertil og heller ikke til den fremsendte aftale vedrørende virksomhedspraktikken.

Den 16. februar 2009 ringede du til praktikstedet og meldte afbud. Praktikstedet henviste dig til at kontakte kommunen. Kommunen har først hørt fra dig den 3. marts 2009, efter at kommunen den 23. februar 2009 har partshørt dig i den påtænkte standsning af udbetaling af ledighedsydelse.

Vi vurderer, at der var tale om et rimeligt tilbud, hvor der var taget hensyn til dine ressourcer og helbredsbegrænsninger.

Vi vurderer endvidere, at du i tilstrækkeligt omfang blev orienteret om starttidspunktet og formålet med virksomhedspraktikken, samt om konsekvenserne ved udeblivelse.

Vi vurderer endelig, at du ikke har oplyst om en gyldig grund til at afvise at deltage i afklaring af din rådighed. Det forhold, at du ringede til praktikstedet den 16. februar 2009, kan ikke medføre en ændret vurdering, idet praktikstedet har henvist dig til at kontakte kommunen, og det gjorde du først den 3. marts 2009.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du ikke mødte på praktikstedet på grund af manglende mødeaftale med bekræftelse af tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven. Du mener, at betingelserne for virksomhedspraktikken skal belyses i fællesskab inden starten af praktikperioden, ligesom dine arbejdsopgaver skal være defineret. Du anfører, at du har prøvet at kontakte kommunen uden held , og du havde desuden problemer med dit e-mailssystem. Endelig har du oplyst om lang transporttid.

Du mener, at din sag skal vurderes efter § 74 b, stk. 4 eller stk. 5.

Vi bemærker, at det anførte ikke kan medføre en ændret vurdering af sagen, idet du ikke har oplyst om rimelig grund til ikke at tage imod tilbud. Vi henviser i den forbindelse til aktivlovens § 13, stk. 4 og stk. 5, hvor der er oplyst, hvornår et tilbud ikke kan anses for et rimeligt tilbudt, samt om gyldige grund til at afvise et tilbud. Det fremgår bland andet, at tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold, at den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes. Vi vedlægger bestemmelsen i kopi.

Når der er rejst tvivl om modtagerens rådighed for et fleksjob finder § 74b, stk. 4 eller stk. 5 ikke anvendelse, idet der ikke tale om en enkelt afvisning af et tilbud om fleksjob, eller en enkelt udeblivelse fra opfølgningssamtalet eller en samtale i et individuelt kontaktforløb.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 18. december 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 14. januar 2010

• Nævnets genvurdering

Kommunen vurderede, at du ikke stod til rådighed for et fleksjob og stoppede udbetaling af ledighedsydelse pr. 1. marts 2009. Nævnet stadfæstede kommunen afgørelse, dog ændrede standsningstidspunktet til efter den 5. marts 2009.

I klagen gav du udtryk for din opfattelse af sagen, samt vedlagde kopier af udskrifter fra dit telefonselskab, en test e-mail, breve til jobkonsulent og til anden aktør.