Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 38-11 om kontanthjælp - tilbagebetalingserklæring - underskrift - tilbagebetalingskrav - dokumentation

Resume:

Kommunen havde ikke ret til at gøre udbetalingen af kontanthjælp betinget af, at borgeren indsendte en underskrevet tilbagebetalingserklæring, idet en sådan underskrift ikke var afgørende for, om kommunen havde et tilbagebetalingskrav eller ej.

Det var en betingelse for gyldigheden af kommunens tilbagebetalingskrav, at kommunen senest ved udbetaling af hjælpen orienterede modtageren om, at hjælpen skulle betales tilbage og med hvilken begrundelse.

Kommunen skulle derfor være i stand til at dokumentere, at orienteringen havde fundet sted. En underskrevet tilbagebetalingserklæring kunne være en mulighed.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 93, stk. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNN sag om, hvorvidt kommunen kunne gøre udbetaling af kontanthjælp betinget af, at han indsendte en underskrevet erklæring om tilbagebetaling.

Resultatet er

• Kommunen havde ikke ret til at gøre udbetalingen af kontanthjælp betinget af, at NNN indsendte en underskrevet tilbagebetalingserklæring.

Det betyder, at NNN er berettiget til udbetaling af kontanthjælp fra 1. juli 2008.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YYY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Beskæftigelsesudvalget vurderer, at kommunen ikke var berettiget til at gøre udbetalingen af kontanthjælp afhængig af, at NNN indsendte en underskrevet tilbagebetalingserklæring, idet en sådan underskrift ikke er afgørende for om kommunen har et tilbagebetalingskrav eller ej.

Ved denne vurdering har vi lagt vægt på, at det er en betingelse for gyldigheden af kommunens tilbagebetalingskrav, at kommunen senest ved udbetaling af hjælpen orienterer modtageren om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse

Kommunen skal derfor være i stand til at dokumentere, at orienteringen fandt sted.

Det fremgår dog ikke af loven, hvordan kommunen skal dokumentere det. En underskrevet tilbagebetalingserklæring kan være en mulighed.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af tilbagebetalingserklæring (blanket 1320), at der er tale om en afgørelse om tilbagebetaling efter lov om aktiv socialpolitik. Afgørelsen opfylder også de formkrav, der stilles i henhold til forvaltningslovens regler, når en afgørelse meddeles skriftligt.

Afgørelsen om tilbagebetaling er ledsaget af en begrundelse, hvor der er angivet de hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen og indeholder henvisning til de retsregler, den er truffet efter.

Vi har endvidere lagt vægt på, at det ikke er en betingelse for gyldigheden af kommunens tilbagebetalingskrav, at borgeren er enig i kommunens afgørelse om tilbagebetaling. Borgeren kan klage over afgørelsen – uanset om tilbagebetalingserklæringen er underskrevet eller ej.

Kommunen traf den 9. juli 2008 afgørelse om, at borgeren var berettiget til kontanthjælp mod tilbagebetaling fra den 1. juli 2008. NNN klage af 30. juli 2008 må anses for dokumentation for, at han er orienteret om, at hjælpen ydes mod tilbagebetaling.

Det forhold, at han afventede kommunens genvurdering af sagen inden han ville

underskrive tilbagebetalingserklæringen, kan ikke medføre en ændret vurdering af sagen.

Bemærkninger til klagen

Kommunen har anført, at der i perioden 1. juli 2008 til 13. oktober 2008 hverken er drøftet sygeopfølgning efter aktivlovens § 12b, eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, som er knyttet tæt op af kontanthjælpen.

Kommunen finder ikke, at borgeren har været i undskyldelig vildfarelse, idet han skriftligt er orienteret om regler for at modtage kontanthjælpen.

Vi bemærker, at kommunen selv tilrettelægger sagsbehandlingen i kommunen. I den konkrete sag har kommunen vurderet, at borgeren opfyldte betingelserne for at modtage kontanthjælp fra den 1. juli 2008, kommunen havde allerede i juli 2008 mulighed for at iværksætte de lovhjemlede opfølgningssamtaler i kontanthjælpssagen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 3. september 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 5. oktober 2009

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

I juni 2008 ansøgte NNN om kontanthjælp. Kommunen fandt borgeren berettiget til kontanthjælp fra den 1. juli 2008 mod tilbagebetaling. Samtidig meddelte kommunen, at kontanthjælpen først ville blive udbetalt, når han havde underskrevet og returneret vedlagte tilbagebetalingserklæring.

Borgeren klagede over denne afgørelse. I oktober 2008 modtog kommunen en underskrevet tilbagebetalingserklæring.

Kommunen traf i november 2008 afgørelse om tidspunktet for udbetaling af kontanthjælp fra den 13. oktober 2008. Det var kommunens vurdering, at NNN først kunne få udbetalt hjælpen fra den dag, hvor kommunen igen hørte fra ham, det vil sige, den dato, hvor kommunen havde modtaget hans mail.

Den 3. september 2009 traf nævnet afgørelse om, at NNN var berettiget til at få udbetalt kontanthjælp fra 1. juli 2008. Nævnet vurderede, at kommunen ikke var berettiget til at gøre udbetalingen af kontanthjælp afhængig af, at han indsendte en underskrevet tilbagebetalingserklæring, idet en sådan underskrift ikke var afgørende for om kommunen havde et tilbagebetalingskrav eller ej.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.