Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 40-11 om forlængelse af sygedagpengeperioden - påbegyndelse af sag om førtidspension - førtidspension - refusion

Resume:

Når sygedagpengeperioden er forlænget på grund af påbegyndelse af sag om førtidspension, og der tilkendes førtidspension, skal udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil der udbetales førtidspension.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tog ved afgørelsen ikke stilling til begyndelsestidspunktet for udbetaling af pension.

Love:

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 85 af 7. februar 2011 - § 27, stk. 1, nr. 7

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om, hvorvidt der kan ske forlængelse af sygedagpengeudbetalingen i perioden mellem tilkendelse af førtidspension og tidspunktet for udbetaling af pension, hvilket er afgørende for arbejdsgiverens ret til refusion i samme periode.

Resultatet er

• Der er ret til sygedagpenge i perioden mellem tilkendelse af førtidspension og tidspunktet for udbetaling af pensionen den 1. maj 2009

• Arbejdsgiveren har ret til refusion i samme periode

Det betyder, at når betingelserne for forlængelse af sygedagpengeperioden efter sygedagpengeloven § 27, stk. 1, nr. 6, er opfyldt, så ophører retten til udbetaling af sygedagpenge først, når der sker udbetaling af førtidspension.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Vi har ikke ved afgørelsen taget stilling til tidspunktet for tilkendelse af førtidspension.

Begrundelsen for afgørelsen

Når betingelserne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 6, for forlængelse af sygedagpenge var opfyldt for NN, skulle udbetalingen af sygedagpenge fortsætte indtil udbetaling af førtidspension fandt sted den 1. maj 2009.

Vi har lagt vægt på, at det af bemærkningerne til lovforslaget LF nr. 106 Folketingsåret 1995/96, hvor den nugældende sygedagpengelov § 27, stk. 1, nr. 6, blev indført, fremgår, at lovændringen medførte, at sygedagpengeudbetalingen ville kunne fortsætte indtil der blev udbetalt førtidspension.

Beskæftigelsesudvalget finder derfor, at sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 6, må fortolkes således, at udbetaling af sygedagpenge fortsætter efter afgørelse om tilkendelse af førtidspension er truffet og indtil udbetaling af pension påbegyndes.

Beskæftigelsesudvalget har herved lagt nævnets afgørelse til grund om, at betingelserne for påbegyndelse af sag om førtidspension allerede ved varighedsbegrænsningens indtræden den 31. oktober 2008 var opfyldt. Yderligere fremgår det af sagen, at kommunen den 21. november 2008 traf afgørelse om at påbegynde sag om førtidspension i henhold til § 18, og at kommunen den 23. december 2008 traf afgørelse om tilkendelse af førtidspension pr. 1. maj 2009.

Af sygedagpengelovens § 54, stk. 1, fremgår det, at en arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefravær fra arbejdet, er berettiget til at få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtageren ellers ville have haft ret til fra kommunen vedrørende samme arbejdsforhold.

Arbejdsgiveren har derfor i overensstemmelse hermed ret til refusion frem til og med den 30. april 2009.

Bemærkninger til klagen

Kommunen ønsker en principiel afklaring af, hvorvidt kommunerne kan pålægges at udbetale sygedagpengerefusion ud over det tidspunkt, hvor det er afklaret at borgeren vil være berettiget til førtidspension, når løn fra arbejdsgiver ophører.

Videre fremgår det, at det er kommunens opfattelse, at NN er omfattet af varighedsbegrænsningen i sygedagpengelovens § 25, stk. 1, nr. 2, fra 1. januar 2009.

Begrundelsen herfor er at det ved afgørelse om tilkendelse af førtidspension af 23. december 2008 er klarlagt, at NN helbredsmæssigt opfyldte betingelserne for at få førtidspension. Det vurderes at have betydning for retten til sygedagpengerefusion at pensionen i henhold til N-4-08 først kunne tilkendes fra 1. maj 2009.

Vi bemærker, at varighedsbegrænsningen efter sygedagpengelovens § 25, stk. 1, nr. 2, ikke finder anvendelse i den foreliggende situation, idet bestemmelsen alene gælder for personer, der ville kunne opfylde de helbredsmæssige betingelser for at kunne få førtidspension, hvis pensionslovgivningens regler om indfødsret, bopæl og indtægtsregulering ikke var til hindrer herfor. Vi skal herved også henvise til nævnets genvurdering af 23. december 2009.

Ankestyrelsen har under hensyn til kommunens klage og omstændighederne i sagen ikke ved den foreliggende afgørelse til taget stilling til tilkendelsestidspunktet for førtidspensionen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesnævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 26. november 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 14. december 2009

• Nævnets genvurdering

Kommunen traf den 24. oktober 2008 afgørelse om, at udbetalingen af sygedagpenge ophørte ved varighedsbegrænsningens indtræden den 31. oktober 2008.

Yderligere traf kommunen afgørelse om afslag på refusion til NN’s arbejdsgiver.

NN’s arbejdsgiver klagede over afslag på refusion.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede ved afgørelse af 26. november 2009 kommunens afgørelse, hvilket betød at Arbejdsgiveren havde ret til udbetaling af sygedagpengerefusion efter den 31. oktober 2008 og til og med den 30. april 2009.

Nævnet fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at der skulle påbegyndes sag om førtidspension. Det fremgår af sagen, at kommunen den 21. november 2008 traf afgørelse om at påbegynde sag om førtidspension i henhold til lov om social pension § 18.

Nævnet lagde ved vurderingen af førtidspensionen vægt på forløbet og resultatet af afklaringsforløbet samt de lægelige oplysninger i sagen.

Nævnet fandt, at der allerede ved kommunens afgørelse af 24. oktober 2008 var grundlag for at rejse sag om førtidspension, hvilket medførte at NN skulle stilles som om, at pensionssagen var påbegyndt inden sygedagpengeudbetalingen ophørte den 31. oktober 2008.

Kommunen skulle således genoptage udbetalingen af sygedagpengerefusion fra ophørstidspunktet og til og med den 30. april 2009, hvor NN var tilkendt førtidspension.

Nævnet lagde herved vægt på, at forlængelsesmulighed efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 6, blev indført med henblik på at sikre, at personer, der overgik til førtidspension kunne fortsætte på sygedagpenge indtil da.

Beskæftigelsesudvalget skal bemærke, at dele af nævnets afgørelse er udeladt, idet der alene er refereret det relevante i forhold til Ankestyrelsens antagelsestema.

Ved nævnets genvurdering af 23. december 2009 fastholdt nævnet afgørelsen med den tidligere givne begrundelse.

Nævnet bemærkede, at sygedagpengelovens § 25, stk. 1, nr. 2, ikke finder anvendelse i den konkrete sag. Det fremgår af sygedagpengelovens § 25, stk. 1, nr. 2, at der gælder en særlig varighedsbegrænsning på 13 uger for personer, der opfylder de helbredsmæssige betingelser for at kunne få førtidspension bortset fra invaliditetsydelse. Nævnet fandt dog, at varighedsbegrænsningen i denne bestemmelse alene gælder for personer, der ville kunne opfylde de helbredsmæssige betingelser for at kunne få førtidspension, hvis pensionslovgivningens regler om indfødsret, bopæl og indtægtsregulering ikke var til hinder herfor, hvilket ikke er tilfældet i denne sag. Nævnet havde derved inddraget Ankestyrelsens principafgørelse D-17-95.