Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 46-11 om førtidspension - anden aktør - indstilling - påbegyndelse af sag om førtidspension

Resume:

Kommunens jobcenterhar ret til at uddelegere sin kompetence til at udrede og indstilletil påbegyndelse afsag om førtidspension til anden aktør.

Det betyder, at kommunen kan påbegynde sag om førtidspension på baggrund af ressourceprofil og indstilling fra anden aktør om at påbegynde sag om førtidspension.

Beskæftigelsesankenævnet kan derfor ikke afvise at behandle en klage over kommunens efterfølgende afgørelse om, at betingelserne for at få førtidspension ikke er opfyldt.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 4a og § 4b

Note:

Principafgørelse P-36-04 ophæves.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt nævnet kunne afvise at behandle spørgsmålet om, kommunen kan delegere til andre aktører at udrede og indstille i sager om påbegyndelse af førtidspension.

Resultatet er

• Kommunens afgørelse af 20. juli 2009 er gyldig.

• Anden aktør kan udrede og indstille i sager om påbegyndelse af førtidspension.

• Beskæftigelsesankenævnet kunne ikke afvise, at behandle din klage over kommunens afgørelse.

Sagen hjemvises derfor til nævnet til afgørelse af, om du opfylder betingelserne for tildeling af førtidspension.

En mødedeltager var ikke enig i afgørelsen. Mødedeltageren mente, at anden aktør kunne udrede men ikke indstille i sager om påbegyndelse af førtidspension.

Mødedeltageren mente, at hjemmelen til at overlade opgaver til anden aktør ikke kunne række længere end til, at anden aktør måtte udrede og udarbejde ressourceprofil, men ikke til at anden aktør kunne indstille til afgørelse om påbegyndelse af førtidspensionssagen.

Begrundelsen for afgørelsen

Kommunen har ret til at uddelegere sin kompetence til at udrede og indstille i sager om påbegyndelse af førtidspension til X. Grundlaget for kommunens afgørelse er derfor gyldigt.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har ved afgørelsen lagt vægt på, atX er en privat virksomhed, og dermed at betragte som anden aktør.

Udvalget har lagt vægt på, at § 4b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats giver mulighed for, at kommunen kan overlade det til andre aktører, at udføre opgaver og træffe afgørelse efter beskæftigelsesindsatsloven.

Vurdering af en persons arbejdsevne i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om førtidspension skal følge bestemmelserne i bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne. Bekendtgørelsen er fastsat efter § 4a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og er derfor omfattet af beskæftigelsesindsatsloven.

Kommunen kan derfor overlade alle opgaver og afgørelser efter bekendtgørelsen til anden aktør, herunder vurderingen af, om borgeren skal indstilles til påbegyndelse af sag om førtidspension, fordi det er dokumenteret, at arbejdsevnen ikke giver andre muligheder.

Udvalget har lagt til grund, atX har udarbejdet ressourceprofil og indstillet, at kommunen påbegynder sag om førtidspension. Kommunen har på dette grundlag påbegyndt sag om førtidspension. Efterfølgende har kommunen truffet afgørelse om, at du ikke opfylder betingelserne i lov om social pension for at få førtidspension.

Da grundlaget for kommunens afgørelse er gyldigt, skal beskæftigelsesankenævnet som led i klagebehandlingen tage stilling til kommunens afgørelse om afslag på førtidspension.

Nævnet kunne i øvrigt ikke afvise at behandle din klage over kommunens afgørelse, selv om vi havde været enig med nævnet i, at grundlaget for kommunens afgørelse var ugyldigt. Nævnet skulle i alle tilfælde tage stilling til afgørelsen.

Det er en del af beskæftigelsesankenævnets kompetence at vurdere, om en kommunes afgørelse er gyldig.

Der var ikke enighed om afgørelsen. En mødedeltager mente, at anden aktør kunne udrede men ikke indstille i sager om påbegyndelse af førtidspension.

Mødedeltageren mente, at hjemmelen til at overlade opgaver til anden aktør ikke kunne række længere end til, at anden aktør måtte udrede og udarbejde ressourceprofil, men ikke til at anden aktør kunne indstille til afgørelse om påbegyndelse af førtidspensionssagen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 9. november 2009

• Din mundtlige klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 3. december 2009

• Nævnets genvurdering

Kommunen meddeler ved afgørelse af 20. juli 2009, at du ikke opfylder betingelserne for at få førtidspension, jf. pensionslovens §§ 16 og 20, stk. 1.

Efter kommunens vurdering, kan det ikke endeligt udelukkes, at du har en arbejdsevne, der vil kunne sætte dig i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, eventuelt med støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eksempelvis ved et fleksjob.

Ved bedømmelsen af arbejdsevnen har kommunen lagt vægt på oplysningerne i ressourceprofilen, hidtidig beskæftigelse, oplysningerne om dine helbredsforhold, og i hvilket omfang du har deltaget i lægelig behandling, aktivering og andre arbejdsmarkedsafklarende aktiviteter.

Nævnet afviser at behandle sagen.

Nævnet oplyser, at der ikke foreligger en afgørelse, som nævnet kan tage stilling til.

Der er ikke hjemmel til, at kommunen uddelegerer myndighedsopgaver i forbindelse med behandlingen af sager om pension til andre aktører. Kommunen kan ikke delegere kompetencen til at udrede og indstille i sager om førtidspension til X.

Nævnet henviser endvidere til Principafgørelse P-36-04, om at det er en myndighedsopgave at udarbejde ressourceprofil i sager om førtidspension.

Nævnet forudsætter derfor, at kommunen sikrer sig, at det er kommunen der, som et led i sin myndighedsopgave, tilvejebringer det fornødne grundlag for at træffe afgørelse om førtidspension efter pensionsloven.

Du klager over nævnets afgørelse.