Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 51-11 om merudgifter - personkreds - døv - ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger

Resume:

En 23-årig døv kvinde var ikke omfattet af den personkreds, der kan få hjælpefter reglerne ommerudgifter.

Hendes funktionsnedsættelse i form af døvhed var af indgribende karakter i den daglige tilværelse.

Der var imidlertid ikke dokumentation for, at funktionsnedsættelsen havde medført behov for, at der ofte måtte sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 100

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2010 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse - § 1, stk. 2

Note:

Der henvises til principafgørelse 132-10

Afgørelse:

Afgørelse i NNs sag om belysning af personkredsen efter merudgiftsreglerne i forhold til en døv person

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i NNs sag om personkredsen for dækning af merudgifter efter serviceloven.

Resultatet er

•NN er ikke omfattet af personkredsen for merudgifter

Vi tiltræder således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at NNs funktionsnedsættelse er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, men at der ud fra de foreliggende oplysninger ikke er dokumentation for et behov, der medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det er en betingelse for at være omfattet af personkredsen, at ansøgeren har en varig nedsat funktionsevne. Med varig nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Vi har i relation til betingelsen om, at funktionsnedsættelsen skal være af indgribende karakter, lagt vægt på, at NN som følge af døvhed har væsentlige begrænsninger i sin evne til at kommunikere med hørende. Dette nedsætter i væsentlig grad hendes evne til kontakt med andre, der ikke kan tegnsprog.

Vi har i relation til betingelsen om behov for ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger lagt vægt på, at der ikke er dokumentation for, at hendes funktionsnedsættelse har medført behov for, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Det sociale Nævn, Statsforvaltningen X traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 23. februar 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 10. marts 2010

• Nævnets genvurdering

A Kommunes afgørelse af 28. august 2009:

Afslag på dækning af merudgifter til transport til venner, idet der ikke er tale om nødvendige merudgifter i forhold til andre unge.

Nævnets afgørelse af 23. februar 2010:

Ansøger ikke omfattet af personkredsen.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at hun udelukkende har problemer med at orientere sig i samfundet og skabe sociale relationer, samt at der ikke er sat ind med hjælpeforanstaltninger.

Center for døve’s klage af 10. marts 2010:

Klagen indeholder en gennemgang af den retlige historik for merudgiftsreglerne.

Nævnets genvurdering af 12. maj 2010:

Ikke yderligere bemærkninger til sagen.