Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 54-11 om merudgifter ved forsørgelsen - tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - udviklingsforstyrrelse - dokumentationskrav

Resume:

En dreng på 5 år med betydelige adfærds- og udviklingsforstyrrelser var omfattet af personkredsen for dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn.

Drengen viste tidligt tegn på adfærdsforstyrrelser.

Drengen blev først fundet berettiget til merudgifter fra det tidspunkt, hvor der forelå en samlet børnepsykiatrisk vurdering, som dokumenterede, at lidelsen var varig og af et sådant omfang, at den ikke kunne forventes bedret ved behandling.

Først fra det tidspunkt var det dokumenteret, at hans opmærksomhedsvanskeligheder samt væsentlige eksekutive og motoriske vanskeligheder og vanskeligheder med effektregulering var af varig, indgribende karakter.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 41 og § 42

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1675 af 22. december 2010 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom - § 1

Afgørelse:

Afgørelse i jeres sag om dækning af merudgifter ved forsørgelsen af jeres søn

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag om afklaring af personkredsen for merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste i relation til børn med udviklingsforstyrrelser.

Resultatet er

• Jeres søn er med virkning fra 1. august 2009 omfattet af personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse

• Der var forud for 1. august 2009 ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anse jeres søn for omfattet af personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at det ikke før undersøgelsen i juli 2009 hos børnepsykiatrien i P blev dokumenteret, at jeres søns lidelse var varig og havde et sådant omfang, at den ikke kunne forventes væsentligt bedret ved behandling. Først på dette tidspunkt forelå der dokumentation for, at jeres søns udviklings- og adfærdsforstyrrelse var af varig, indgribende karakter.

Ankestyrelsen har lagt vægt på, at det ikke ved de foregående undersøgelser var godtgjort, at jeres søn led af en varig og betydelig psykisk funktionsnedsættelse eller en lidelse af indgribende karakter.

I oktober 2007 udtalte overlæge S, at man på grund af jeres søns alder aktuelt ikke ville være i stand til på daværende tidspunkt at afklare, om der var tale om ADHD. Han syntes ikke at have vanskeligheder, der gav mistanke om autismespektrum forstyrrelse. Det blev foreslået at henvise jeres søn i primært regi i første omgang og tilbyde familien støtte og hjælp.

Usikkerheden om karakteren af jeres søns vanskeligheder og usikkerheden om mulighederne for bedring ved behandling blev fastholdt ved en undersøgelse af overlæge S i februar 2009. Her konkluderedes det, at der drengens alder taget i betragtning var tale om en psykisk udviklingsforstyrrelse af kompleks og uspecifik karakter, hvor der ville være behov for en tværfaglig indsats i forhold til yderligere udredning med minimum en psykologisk udredning.

Der ville være behov for en tværfaglig indsats i forhold til yderligere udredning med minimum en psykologisk udredning. Det aftaltes med forældrene at jeres søn blev henvist til videre udredning på børnepsykiatrisk afdeling.

I erklæring af 7. juli 2009 fra Psykiatrien i P var konklusionen, at jeres søn har en blandet udviklingsforstyrrelse af specifikke færdigheder med eksekutive og motoriske vanskeligheder. Der var også tale om andre adfærdsmæssige og emotionelle forstyrrelser i barndommen.

Det blev udtalt, at hvis ikke jeres søn blev kompenseret og støttet tilstrækkeligt, kunne der være større risiko for, at han ville udvikle en adfærdsforstyrrelse eller andre psykiske lidelser.

Der blev anbefalet intensiv udviklingsunderstøttende indsats med neuropædagogik, som skulle tilvejebringe struktur og forudsigelighed visuelt understøttet samt anbefalet verbal guidning i børnehave og i hjemmet. Dette især ved nye, uforudsigelige situationer, hvor guidningen må intensiveres. Det blev anbefalet at støtte forældrene i at skabe så stabile rammer omkring jeres søn som muligt.

Vi finder derfor, at det først var med seneste erklæring, at der var dokumentation for, at jeres søns udviklings- og adfærdsforstyrrelse var af varig, indgribende karakter.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Det Sociale Nævn traf afgørelse i sagen

• Det Sociale Nævns afgørelse af 23. september 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 20. oktober 2009

• Det Sociale Nævns genvurdering

• Supplerende klage

Kommunens afgørelse af 4. december 2008:

Afslag på dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Jeres søn er ikke omfattet af personkredsen. Der henvises til, at det ikke er muligt at afklare om jeres søn har ADHD på grund af hans meget unge alder.

Nævnets afgørelse af 23. september 2009:

Stadfæstelse af kommunens afgørelse om afslag på dækning af merudgifter.

Det Sociale Nævn har begrundet afgørelsen med, at jeres søn har adfærdsmæssige problemer, der kan afhjælpes med rådgivning, at han går i et almindeligt dagtilbud, og ifølge SM C-36-08 var en 11-årig dreng med ADHD – behandlet med Ritalin ikke omfattet af personkredsen for hjælp til dækning af merudgifter.

Anke ved forældrene af 20. oktober 2009:

Klage over afslag på støtte til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Supplerende anke:

Det gøres gældende, at jeres søn er omfattet af personkredsen for merudgiftsydelse.

Der er endvidere medtaget en meget fyldig gennemgang af jeres søns forhold herunder udtalelse samt materiale om børn med adfærdsforstyrrelser.

Nævnets genvurdering af 15. december 2009:

Den trufne afgørelse fastholdes.

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 23. februar 2017, da den er erstattet af principafgørelse 10-17.