Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 55-11 om merudgifter ved forsørgelsen - personkreds - udviklingsforstyrrelse - medicinsk behandling - ADHD - uafhængig af behandling - væsentlig funktionsnedsættelse

Resume:

En 12-årig dreng, som var imedicinsk behandling for ADHD, havde ikke en så væsentlig funktionsnedsættelse, at han var omfattet af personkredsen, der kan få dækket merudgifter ved forsørgelsen.

Han gik i normalklasse og var med god effekt under behandling for sin opmærksomhedsforstyrrelse og sine koncentrationsvanskeligheder. Han havde primært vanskeligt ved sociale situationer.

Vurderingen af, om han var omfattet af personkredsen, skulle i denne sag ske ud fra situationen med medicin. Dette skyldes, at hans adfærdsmæssige og følelsesmæssige funktionsnedsættelse forud for medicinsk behandling, ikke var så betydelig, at ophør med medicinsk behandling ville medføre umiddelbar risiko for varig og væsentlig funktionsnedsættelse. Han var før påbegyndelsen af den medicinske behandling altid meget urolig, havde koncentrationsproblemer og indgik kun med besvær i socialt samspil.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 41

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1675 af 22. december 2010 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom - § 1

Note:

C-36-08 ophæves samtidig og erstattes af denne principafgørelse.

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af din søn

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om afklaring af personkredsen for merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste i relation til børn med udviklingsforstyrrelser.

Resultatet er

• Du har ikke ret til at få dækket nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af din søn efter reglerne om merudgiftsydelse i serviceloven

Vi tiltræder således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Begrundelsen for afgørelsen

Din søn er ikke omfattet af personkredsen for dækning af merudgifter ved forsørgelsen.

Vurderingen af, om betingelserne om varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i servicelovens bestemmelse om merudgifter er opfyldt, skal foretages uafhængigt af den løbende eller varige behandling, som ansøgeren modtager til afhjælpning af sin lidelse. Det gælder dog alene i tilfælde, hvor ophør med den medicinske behandling ville være akut livstruende eller medføre umiddelbar risiko for varig eller væsentlig funktionsnedsættelse. Vi vurderer, at det for din søn ikke vil være akut livstruende eller medføre umiddelbar risiko for varig eller væsentlig funktionsnedsættelse, hvis den medicinske behandling ophører.

Vi finder efter en samlet vurdering, at der ikke er dokumentation for, at din søn har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse på grund af de følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder, der er beskrevet hos ham.

Vi har lagt til grund, at der konstateret ADHD, og at der er iværksat behandling med Ritalin. Vi har lagt vægt på, at din søn er normalt begavet og går i normalklasse og at han er under behandling for sin opmærksomhedsforstyrrelse med god effekt.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Det Social Nævn traf afgørelse i sagen

• Det Sociale Nævns afgørelse af 19. november 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 9. december 2009

• Det Sociale Nævns genvurdering

• Øvrige oplysninger

PPR, juli 2002

PPR, juni 2005

Børneergoterapeutisk undersøgelses, sept. 2005

Skoleudtalelse, sept. 2007

Skoleudtalelse, august 2009

§ 50 undersøgelse af 13.10.2009

Klager af 3.7.2010

Journal fra læge P

Journalnotater A Kommune

Kommunen meddelte ved afgørelse af 11. marts 2009 afslag på ansøgning om dækning af merudgifter ved forsørgelsen af din søn. Kommunen henviste til, at

din søn ikke var omfattet af personkredsen, jf. principafgørelse C-36-08.

Det sociale Nævn tiltrådte ved afgørelse af 19. november 2009 kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at din søn havde ADHD, var normalbegavet, gik i en almindelig klasse, at han var i medicinsk behandling og det forventedes, at han med den fornødne støtte kunne forblive i normalklasse. Nævnet henviste til C-36-08.

Du klagede den 9. december 2009 over nævnets afgørelse.

Nævnet havde i sin genvurdering af 21. januar 2010 ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.