Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 59-11 om ledighedsydelse - fradrag - tjenestemandspension - forhøjelse - arbejdsskade - tilskadekomstpension

Resume:

Der skal ikke foretages fradrag i ledighedsydelse for forhøjelse af tjenestemandspension som følge af en arbejdsskade (tilskadekomstpension).

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at det ikke var hensigten at forskelsbehandle borgere, der modtager ledighedsydelse, i forhold til borgere, der modtager arbejdsløshedsdagpenge eller fleksydelse, hvor der ikke sker fradrag for tilskadekomstpension.

Tilskadekomstpension kunne rummes i reglen i bekendtgørelsen om, at der ikke skal ske fradrag i ledighedsydelse for erstatninger, herunder erstatninger efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 74d, stk. 5

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 7. juni 2001 om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse - § 12

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1236 af 4. november 2010 om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse - § 12, nr. 15

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1344 af 11. december 2009 om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge m.v. - § 11, nr. 15

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 691 af 21. juni 2007 om fleksydelse - § 40, nr. 14

Note:

Denne principafgørelse erstatter Principafgørelse 82-09, som er ophævet den 2. december 2010.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet ny afgørelse i din sag om, hvorvidt der skulle foretages fradrag i din ledighedsydelse for forhøjelsen af din tjenestemandspension som følge af en arbejdsskade

Resultatet er

• Der skulle ikke foretages fradrag i din ledighedsydelse for forhøjelsen af din tjenestemandspension som følge af en arbejdsskade.

Vi ændrer således vores tidligere afgørelse af 24. februar 2009.

Vores nye afgørelse har virkning fra den 24. februar 2009.

Du har således ret til at få tilbagebetalt det beløb, som kommunen måtte have fradraget i din ledighedsydelse fra den 24. februar 2009.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at det ikke har været berettiget at foretage fradrag i din ledighedsydelse for forhøjelsen af din tjenestemandspension som følge af en arbejdsskade.

Begrundelsen herfor er, at Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at det ikke har været hensigten at forskelsbehandle folk afhængigt af, om der modtages ledighedsydelse eller dagpenge og fleksydelse, og at man derfor ikke kan fortolke bekendtgørelse § 12 om ledighedsydelse udtømmende, men at tilskadekomstpension tværtimod kan rummes i fradragsreglen for arbejdsskadeerstatning.

Vi henviser endvidere til, at det i nugældende bekendtgørelse nr. 1236 af 4. november 2010 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er præciseret i bekendtgørelsens § 12, nr. 15, at der ikke skal ske fradrag for den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade(tilskadekomstpension).

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• Henstillingen af 4. november 2010 fra Folketingets Ombudsmand

• Folketingets Ombudsmands henvendelse den 27. maj 2010

• Samtalenotat den 21. maj 2010 med Arbejdsmarkedsstyrelsen

• Ankestyrelsens svar til Folketingets Ombudsmand den 12. juli 2010

• De akter, der indgik ved behandling af din sag, da vi traf afgørelse i din tidligere sag den 24. februar 2009 (journal nr. 2000202-08)

Beskæftigelsesudvalget traf den 24. februar 2009 afgørelse om, at der skulle foretages fradrag i din ledighedsydelse for forhøjelsen af din tjenestemandspension som følge af en arbejdsskade.

Vi vurderede dengang, at § 12, nr. 1-12 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 7. juni 2001 udtømmende angav i hvilke tilfælde, der ikke skulle foretages fradrag i ledighedsydelse. Forhøjelsen af en tjenestemandspension som følge af en arbejdsskade var ikke nævnt blandt de tilfælde, hvor der ikke skulle foretages fradrag i ledighedsydelsen.

Folketingets Ombudsmand rettede efterfølgende henvendelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg på baggrund af Ankestyrelsens Principafgørelse 82-09, som gengav afgørelsen i din sag og med baggrund i henvendelse fra en anden person med lignende sag som din.

Folketingets Ombudsmand har anført, at det er hans opfattelse, at tilskadekomstpension burde kunne rummes i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 7. juni 2001 § 12, nr. 1-12´s ordlyd om, at der ikke skulle ske fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder nr. 5, som er erstatninger, herunder erstatninger efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Ankestyrelsen har derfor genoptaget din sag.