Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 60-11 om kontanthjælp - udmåling - beregning - gift - samlivsophør - plejehjem

Resume:

En gift kontanthjælpsmodtager skal have udmålt kontanthjælp som gift, selvom ægtefællen er flyttet på plejehjem, og samlivet således er ophævet.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at hjælpen til et ægtepar udmåles efter særlige regler, hvor hovedreglen er, at hjælpen beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til.

Udvalget lagde endvidere vægt på, at den gensidige forsørgelsespligt først ophører ved separation eller skilsmisse og ikke blot ved samlivsophør.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, § 26, stk. 1, § 26, stk. 4 og § 30, stk. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om beregning af kontanthjælp, når ansøgers ægtefælle er flyttet på plejehjem og samlivet således er ophævet.

Resultatet er:

• NN skal have udmålt kontanthjælp som gift

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Vi er således enige i kommunens afgørelse af 11. maj 2010 om, at NN skal have udmålt kontanthjælp som gift. Vi har ikke i øvrigt taget stilling til kommunens afgørelse.

NN skal ikke tilbagebetale eventuelt for meget udbetalt kontanthjælp som følge af Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Kommunen skal foretage en ny beregning af kontanthjælpen.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi har uprøvet lagt til grund, at NN har ret til kontanthjælp.

Vi har lagt vægt på, at NN er gift, og at hjælpen til et ægtepar udmåles efter særlige regler, hvor hovedreglen er, at hjælpen beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til.

Vi har endvidere lagt vægt på, at den gensidige forsørgelsespligt først ophører ved separation eller skilsmisse og ikke blot ved samlivsophør.

På den baggrund finder vi, at NN skal have udmålt kontanthjælp som gift.

Det forhold, at NNs ægtefælle som førtidspensionist i medfør af pensionslovgivningen skal anses for enlig i relation til beregning af førtidspension, kan ikke bevirke, at NN skal anses som enlig i relation til beregning af kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Vi finder, at hvis en gift kontanthjælpsmodtager skal have beregnet kontanthjælp som enlig som følge af ophør af samliv, må der kræves klar lovhjemmel, idet der er tale om en fravigelse af en klar hovedregel og princippet om gensidig forsørgelsespligt.

En sådan lovhjemmel foreligger ikke.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 29. september 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 19. november 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

NN havde siden maj 2009 været ansat af kommunen til at passe sin syge ægtefælle i hjemmet. Ægtefællen modtog førtidspension.

Den 9. februar 2010 søgte hun om kontanthjælp.

Ansøgningen var begrundet i, at hendes ægtefælle var flyttet på plejehjem, og at hun derfor var uden indtægt efter udgangen af februar 2010.

Kommunen traf afgørelse om, at NN skulle have beregnet kontanthjælp som gift.

NNs ægtefælle havde modtaget førtidspension siden den 1. januar 2003. Ægtefællen fik efter flytning til plejehjem beregnet førtidspension som enlig.

Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse om, at NN skulle have beregnet kontanthjælp som enlig.

Nævnet lagde vægt på, at NN havde været udsat for en social begivenhed i forbindelse med arbejdsløshed, hvor hun havde mistet sin lønindtægt.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at NNs ægtefælle efter indflytning på plejehjem havde ændret status i relation til sociale ydelser og herefter ansås som enlig, da samlivet var ophævet.

Nævnet hjemviste sagen til kommunen til fornyet behandling og afgørelse.

Kommunen klagede over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Kommunen gjorde gældende, at NN skulle have beregnet kontanthjælp som gift.