Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 62-11 om kontanthjælp - formue - livsforsikring

Resume:

Udbetaling af en livsforsikring er en formue, som der ikke kan ses bort fra ved vurdering af behov for hjælp.

Udbetaling af en livsforsikring er ikke specifikt nævnt i loven som en af de undtagelser, hvor der kan ses bort fra formue ved vurdering af behov for hjælp. Loven opregner udtømmende de tilfælde, hvor der skal ses bort fra udbetaling af en formue ved vurdering af hjælp.

Derudover er forsikringssummen efter sit formål ikke indeholdt i lovens undtagelse om at se bort fra beløb, der er udbetalt for ikke-økonomisk skade.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 14

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om standsning af kontanthjælp på grund af udbetaling af livsforsikring.

Resultatet er

• Udbetaling af en livsforsikring er en formue, som der ikke kan ses bort fra ved vurdering af dit behov for hjælp

Det betyder, at kommunen kunne standse udbetaling af kontanthjælp til dig.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Vi har ikke forholdt os til den del af nævnets afgørelse, der vedrører formuens størrelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Efter reglerne kan du ikke få hjælp, hvis du har formue, der kan dække dit økonomiske behov.

Vi har lagt vægt på, at loven udtømmende opregner de tilfælde, hvor der skal ses bort fra udbetaling af en formue ved vurdering af hjælp.

Vi har lagt til grund, at du har fået udbetalt en forsikringssum fra XX pension og ZZ forsikring i forbindelse med din samlevers død. Ifølge sagens oplysninger er den samlede udbetaling på 525.523 kr.

Udbetaling af en livsforsikring er ikke specifikt nævnt i loven som en af de undtagelser, hvor der kan ses bort fra formue ved vurdering af behov for hjælp.

Derudover er forsikringssummen efter sit formål ikke indeholdt i lovens undtagelse om at se bort fra beløb, der er udbetalt for ikke-økonomisk skade.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at formålet med en livsforsikring er at sikre efterladte en økonomisk kompensation efter den forsikrede persons død.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 28. januar 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 26. februar 2010

• Nævnets genvurdering

Du har fået udbetalt forsikringssum fra XX pension og ZZ forsikring i forbindelse med din samlevers død, i alt 525.523 kr.

A Kommune meddeler ved afgørelse af 24. marts 2009, at der efter aktivlovens § 14 ikke kan udbetales kontanthjælp, når der er formue, der kan dække det økonomiske behov. Der kan dog ses bort fra en formue på 10.000 kr.

Efter kommunens beregning har du ret til kontanthjælp igen til oktober år 2013, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne.

Nævnet stadfæster kommunens afgørelse.

Nævnet begrunder afgørelsen med, at livsforsikringer typisk tjener som kompensation for tab som følge af den forsikrede persons død, og livsforsikringer kan dermed ikke udelukkende betegnes som godtgørelse for ikke økonomisk skade.

Nævnet henviser til, at der efter aktivlovens § 14, stk. 5, kan ses bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for ikke-økonomisk skade.

Der er derfor efter nævnets opfattelse ikke grundlag for at se bort fra udbetalingen af livsforsikringen.

Advokat QQ, klager på dine vegne. Det gøres gældende, at livsforsikringen er en godtgørelse for ikke-økonomisk skade.