Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 64-11 om kompetence - arbejdsevne - processuel beslutning - fleksjob

Resume:

Beskæftigelsesankenævnet havde kompetence til at tage stilling til klage over jobcentrets afslag på at afklare arbejdsevnen, idet afslaget indeholdt en afgørelse om afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag, selv om det ikke direkte fremgik af sagen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at borgeren ansøgte om afklaring af arbejdsevnen i forhold til fleksjob, at sagen havde været behandlet på møde, og at jobcenterets afgørelse var ledsaget af en klagevejledning. Beskæftigelsesudvalget vurderede, at jobcentrets afslag på at afklare arbejdsevnen måtte anses for en afgørelse, der tilsigtede at have retsvirkning efter sit indhold - afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 70, stk. 2

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 1054 af 7. september 2010 - § 60, stk. 1

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt kommunens beslutning om ikke at ville afklare din arbejdsevne er en afgørelse eller et processuelt skridt, der ikke kan påklages.

Resultatet er

• Beskæftigelsesankenævnet har kompetence til at tage stilling til din klage.

Vi hjemviser således sagen til afgørelse i Beskæftigelsesankenævnet.

Det betyder, at afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY ikke gælder, og at beskæftigelsesankenævnet skal træffe en ny afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at jobcenteret har truffet en afgørelse om afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag, selv om det ikke direkte fremgår af sagen.

Vi har lagt vægt på, at du den 22. januar 2010 har ansøgt om afklaring af din arbejdsevne i forhold til fleksjob. Sagen har været behandlet på møde, og jobcenterets afgørelse er ledsaget af en klagevejledning.

Vi vurderer, at kommunens beslutning om at give afslag på at få afklaret din arbejdsevne, med den begrundelse, at alle behandlingsmuligheder ikke er udtømte, må anses for en afgørelse, der tilsigter at have retsvirkning efter sit indhold - afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag.

Efter retssikkerhedslovens § 60 kan de afgørelser, som kommunalbestyrelsen, herunder jobcenteret træffer efter den sociale lovgivning, indbringes for det sociale nævn/ beskæftigelsesankenævnet. Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen.

Efter punkt 188 i vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område forstås ved en afgørelse en beslutning, der træffes af en forvaltningsmyndighed i en konkret sag, og som i forhold til den enkelte borger og/eller myndighed tilsigter at have retsvirkning efter sit indhold. Det vil sige, at afgørelsen bindende regulerer borgerens eller kommunens rettigheder og pligter i sagen.

Jobcenterets beslutning om, hvornår borgerens arbejdsevne under sagsbehandling i jobcenteret skal afklares, må anses for en processuel beslutning.

Ved denne vurdering har vi lagt vægt på, at formålet med arbejdsprøvning er at belyse/afklare borgerens arbejdsevne. Resultatet af arbejdsprøvningen vil efterfølgende indgå ved vurderingen af borgerens arbejdsevne og danner sammen med andre indhentede oplysninger grundlaget for en afgørelse.

Den bestemmer ikke hvad, der er eller skal være ret for borgeren og den skaber ikke i sig selv en retsvirkning for borgeren. Den må derfor anses for et led i sagens oplysning og ikke en egentlig afgørelse, som afslutter sagen.

Når jobcenteret træffer en egentlig afgørelse om fleksjob, skaber denne virkning for borger. Borgeren kan også klage over denne efter almindelige regler. I den forbindelse kan borgeren klage over en mangelfuld/utilstrækkelig arbejdsprøvning, idet arbejdsprøvningen må anses for en del af grundlaget for den trufne afgørelse.

Sagen for så vidt angår din ret til fleksjob på det foreliggende grundlag må anses for afsluttet i jobcenteret. Denne beslutning skaber i modsætning til en processuel beslutning retsvirkninger for dig og du kan derfor klage over denne, herunder over afslag på arbejdsprøvning.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 30. juni 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 8. juli 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

• Kommunens oplysning af 22. januar 2011 om, at du har ansøgt om fleksjob og arbejdsprøvning.

Jobcenteret har besluttet, at der ikke var grundlag for at afklare din arbejdsevne, da alle behandlingsmulighederne ikke vurderes at være udtømte. Jobcenteret havde derfor ikke mulighed for at vurdere din arbejdsevne på dette tidspunkt.

Nævnet har afvist at behandle sagen. Nævnet vurderede, at der ikke var tale om en afgørelse, der kunne klages over.

I klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er det anført, at hvis kommunen kan give afslag på at afklare arbejdsevnen, så kan borgeren ikke få vurderet om hun er målgruppe for revalidering, fleksjob og førtidspension. Dette vil betyde, at en borger ikke kan få mulighed for, at få prøvet kommunens vurdering. Uanset om der i en given sag er behov for en arbejdsprøvning eller ikke er behov for den, så bør kommunen altid skulle foretage en vurdering af den aktuelle arbejdsevne, således at borgeren få en afgørelse med mulighed for prøvelse.