Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 74-11 om kontanthjælp - ændringer i forholdene - social begivenhed - arbejdsophør

Resume:

En borger, der havde levet af sin formue efter at have opsagt sit arbejde, var berettiget til kontanthjælp, da pengene slap op, og han ikke kunne finde et arbejde.

En kommune skal, når en borger søger om kontanthjælp, vurdere, om borgeren på ansøgningstidspunktet har været ude for ændringer i sine forhold, der bevirker, at han ikke kan skaffe det nødvendige til forsørgelsen.

Arbejdsløshed berettiger ikke i sig selv til kontanthjælp, hvis borgeren har mulighed for at forsørge sig selv. Men i den konkrete sag havde borgerenikke mulighed for atskaffe det nødvendige til sin forsørgelse, idet han var arbejdsløs, ikke længere havde formue og ikke kunne dække sit behov gennem andre ydelser.

Ved behandling af hans ansøgning om kontanthjælp skulle kommunen tage stilling til, om han havde udvist uforsvarlig økonomi, og kontanthjælpen dermed skulle ydes med tilbagebetalingspligt.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 11, stk. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om, hvorvidt han opfyldte betingelserne i § 11, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik for ret til kontanthjælp uanset, at han først har søgt om kontanthjælp længe efter ophør af arbejde.

Resultatet er

• NN opfyldte på ansøgningstidspunktet betingelserne for ret til kontanthjælp i § 11, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik

Det betyder, at NN har ret til kontanthjælp fra ansøgningstidspunktet, hvis han opfylder de øvrige betingelser i loven, herunder om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

• Vi hjemviser sagen til afgørelse i kommunen af, om kontanthjælpen skal udbetales med tilbagebetalingspligt

Det betyder, at vi er kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY med hensyn til opfyldelse af § 11, stk. 2, - dog med en anden begrundelse. Det betyder desuden, at A kommune kan træffe afgørelse om eventuel tilbagebetalingspligt af den udbetalte kontanthjælp.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesankenævnet finder, at betingelserne i aktivlovens § 11, stk. 2, for ret til hjælp skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet

Det er en betingelse for at få hjælp, at ansøger har været ude for ændringer i sine forhold og at ændringerne bevirker, at ansøger ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen forsørgelse.

Den omstændighed, at ansøger er arbejdsløs, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at opfylde disse betingelser, hvis ansøger på trods af arbejdsløsheden har mulighed for at forsørge sig selv.

Beskæftigelsesudvalget finder, at NNs forhold er ændret ved at han har søgt om kontanthjælp, og dermed stillet sig til rådighed for arbejde, på et tidspunkt, hvor han har opbrugt den formue, han har levet af efter at have sagt sit arbejde op et halvt år tidligere.

Vi har lagt vægt på, at han på dette tidspunkt ikke længere har mulighed for at skaffe til det nødvendige i fremtiden ved hjælp af formuen.

Ankestyrelsen har i Principafgørelse A-15-08 truffet afgørelse om, at der kan ydes kontanthjælp mod tilbagebetalingspligt i en periode, hvis ansøger har udvist uforsvarlig økonomi forud for ansøgningen om kontanthjælp. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har ikke tilstrækkelige oplysninger til at foretage den konkrete vurdering af NNs økonomi i forhold til, hvornår han er berettiget til at få kontanthjælp, og om det eventuelt kan være mod tilbagebetalings-pligt i en periode.

Vi beder derfor kommunen om at foretage denne vurdering.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 26. november 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 17. december 2009

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Kommunen traf den 14. oktober 2009 afgørelse om afslag på ansøgning om kontanthjælp, fordi ansøger ikke havde været ude for ændringer i sine forhold, der medførte at ansøger ikke kunne skaffe det nødvendige til sin forsørgelse.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse. Ansøger var berettiget til kontanthjælp, hvis han opfyldte betingelserne herfor.

Beskæftigelsesankenævnet har begrundet afgørelsen med, at ansøger har været udsat for en social begivenhed i forbindelse med, at han opsagde sit arbejde den 1. april 2009. Nævnet fandt, at den omstændighed, at han i en periode på cirka syv måneder har levet af formue og ved optagelse af lån i forbindelse med udlandsrejse, ikke fører til, at den sociale begivenhed kan anses for at være bortfaldet.

Nævnet har lagt vægt på, at andre ikke har forsørgelsespligt over for ansøger, og at han således ikke har haft mulighed for at indrette sig på at lade sig forsørge af andre.

Nævnet tog ikke ved afgørelsen stilling til, hvorvidt der var grundlag for at yde kontanthjælp med tilbagebetalingspligt.

Kommunen har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at der er gået cirka seks måneder fra den sociale begivenhed indtraf og indtil ansøgning om hjælp. I den mellemliggende periode har ansøger været ude at rejse. Den sociale begivenhed i forbindelse med opsigelse af arbejdet må derfor anses for ophørt, idet borgeren vurderes at være i stand til at forsørge sig selv på anden måde.