Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 76-11 om kontanthjælp - tilbagebetaling - dobbeltforsørgelse - SU - forudbetalt - bagudbetalt

Resume:

En borger, der fik udbetalt kontanthjælp og efterfølgende SU for samme periode, skulle tilbagebetale kontanthjælpen, da borgeren blev dobbeltforsørget i den pågældende periode.

Borgeren, som var på kontanthjælp, påbegyndte uddannelse og modtog SU fra og med februar måneddet pågældende år. Sidste kontanthjælp varudbetalt den 30. januar samme år.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalglagde vægt på, at kontanthjælp udbetalt i slutningen af en månedskal bruges tilforsørgelse i den efterfølgende måned.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 94 og § 13b

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om, hvorvidt der er ret til at beholde kontanthjælp modtaget den 30. januar 2009, når borgeren efterfølgende modtager SU for februar måned.

Resultatet er

• NN skal tilbagebetale kontanthjælp modtaget den 30. januar 2009

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi finder, at NN skal tilbagebetale kontanthjælp udbetalt den 30. januar 2009, idet han ved at få udbetalt kontanthjælp og efterfølgende SU for samme periode er blevet dobbeltforsørget i februar måned 2009.

Efter Aktivloven skal kontanthjælpen tilbagebetales, hvis der efterfølgende udbetales ydelser, der dækker samme tidsrum og har samme formål.

Da både SU’en og kontanthjælpen skulle dække NNs forsørgelse i februar måned 2009, skal NN tilbagebetale kontanthjælpen udbetalt den 30. januar 2009.

Vi har lagt vægt på, at kontanthjælpen udbetalt den 30. januar 2009, er udbetalt med henblik på NNs forsørgelse i februar måned 2009.

Det fremgår af bemærkningerne til aktivlovens § 13 b, at man skal forsørges af kontanthjælpen i måneden efter udbetalingen.

Det fremgår også af Principafgørelse 41-09, at kontanthjælp udbetalt med udgangen af en måned skal dække forsørgelsen i den kommende måned.

Vi har endvidere lagt vægt på, at NN den 12. marts 2009 fik udbetalt SU til forsørgelse i februar måned 2009 og marts måned 2009.

NN fik udbetalt 5.177 kr. til forsørgelse i februar måned 2009 svarende til den månedlige sats for SU på daværende tidspunkt, og præcist samme beløb, som blev udbetalt pr. måned i resten af 2009.

Den udbetalte SU for februar måned 2009 anses på baggrund heraf for at dække forsørgelsen af hele februar måned 2009, uanset at NN faktisk først skulle begynde uddannelsen den 4. februar 2009.

Vi skal bemærke, at det følger af aktivloven, at man først er berettiget til kontanthjælp efter 1 måned.

Dette betyder imidlertid ikke, at formålet med hjælpen, som man får udbetalt efter 1 måned, er at forsørge den måned som er gået. Dette er, som det fremgår ovenfor, også uddybet i bemærkningerne til loven, hvoraf det fremgår, at man skal leve af kontanthjælpen i måneden efter udbetalingen.

Vi skal også bemærke, at tilbagebetaling efter aktivlovens § 94 er på objektivt grundlag. Det har således ikke betydning for tilbagebetalingskravet, om NN havde opfattelsen af, at han havde ret til kontanthjælpen, som blev udbetalt den 30. januar 2009.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnet afgørelse af 16. september 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 13. oktober 2009

• Beskæftigelsesankenævnet genvurdering

Kommunen traf den 2. april 2009 afgørelse om, at kontanthjælpen, som blev modtaget den 30. januar 2009 og den 27. februar 2009 skulle tilbagebetales, idet borgeren fik SU for februar måned 2009 og marts måned 2009. Kommunen henviste til § 91, nr. 2.

Beskæftigelsesankenævnet traf den 16. september 2009 afgørelse om, at han ikke skulle tilbagebetale kontanthjælpen modtaget for perioden 1. januar – 3. februar 2009.

Beskæftigelsesankenævnet henviste til aktivlovens §§ 11, stk. 1 og 2, 12 samt 91.

Beskæftigelsesankenævnet har begrundet afgørelsen med, at han fra den 4. februar 2009 ikke længere var berettiget til kontanthjælp.

Endvidere lagde nævnet til grund, at SU først var til disposition den 6. marts 2009. Behovet for forsørgelse i februar måned 2009 kunne derfor ikke dækkes gennem andre ydelser. Nævnet henviste til aktivlovens § 91.

Kommunen har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at kontanthjælpen udbetalt den 30. januar 2009 skulle forsørge borgeren i februar måned 2009, og at der dermed var tale om dobbelt forsørgelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 9. april 2019, da den er erstattet af principafgørelse 21-19.