Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 78-11 om merudgifter ved forsørgelsen - indlæggelse - aflastning - pasning - sektoransvarlighedsprincip

Resume:

Der kunne ikke ydes hjælp efter serviceloven til aflastning i form af ansættelse af hjælpere til pasning af et barn under indlæggelse på et sygehus. Barnet havde behov for støtte under indlæggelse til operation for medfødte hjerte- og hjernelidelser.

Ankestyrelsen lagde vægt på princippet om sektoransvarlighed, hvorefter en myndighed eller et hospital som hovedregel er ansvarlig for, at de ydelser, der leveres af myndigheden eller hospitalet, kan modtages af borgerne.

Det betød, at dækningen af det plejebehov, som var forudsætningen for, at barnet kunne behandles for sine lidelser på hospitalet, ikke var et kommunalt ansvar, men som udgangspunkt var sundhedssektorens eller hospitalets ansvar.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 41

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om dækning af merudgifter i forbindelse med din søns ophold på hospitalet

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om muligheden for at bevilge støtte til antagelse af hjælpere til pasning af et barn under indlæggelse.

Resultatet er

• Du har ikke ret til støtte i form af dækning af merudgifter ved antagelse af hjælpere til pasning af din søn under hans indlæggelser på hospitalet

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi har lagt vægt på princippet om sektoransvarlighed, hvorefter en myndighed eller et hospital som hovedregel er ansvarlig for, at de ydelser, der leveres af myndigheden eller hospitalet kan modtages af borgerne. Det betyder, at dækningen af det plejebehov, som er forudsætningen for, at din søn kan behandles for sine lidelser på hospitalet, ikke er et kommunalt ansvar, men som udgangspunkt er sundhedssektorens eller hospitalets ansvar.

Vi har lagt til grund, at din søn har en række meget alvorlige fysiske og psykiske lidelser grundet medfødte hjerne- og hjertelidelser. Han er jævnligt indlagt til operationer typisk relateret til problemer med den ventil han har indsat i kraniet.

Vi har endvidere lagt til grund, at din søn under indlæggelser på hospitalet har behov for støtte.

Vi har herved lagt vægt på, at hensigten med at yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste under et barns indlæggelse er at give barnet nærvær og omsorg fra forældrene.

Vi har endvidere lagt vægt på, at det generelt er formålet med hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, at der gives mulighed for, at barnet passes i hjemmet af forældrene samt – i de tilfælde, hvor der gives praktisk hjælp eller bistand i hjemmet i stedet for eller som supplement til tabt arbejdsfortjeneste – at forældrene får frigjort tid til at kunne passe barnet.

Vi finder således, at der i den sociale lovgivning ikke er hjemmel til at bevilge dig en hjælp til pasning af din søn under indlæggelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Det Sociale Nævn traf afgørelse i sagen

• Det Sociale Nævns afgørelse af 16. oktober 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 11. november 2009

• Det Sociale Nævns genvurdering

• Supplerende klage af 25. november 2009

A Kommune meddelte ved afgørelse af 20. maj 2009 afslag på støtte til antagelse af hjælpere under din søns indlæggelse, med henvisning til at plejebehov under indlæggelsen skal dækkes i hospitalsregi.

Nævnet erklærede sig ved afgørelse af 16. oktober 2009 enigt i kommunens afgørelse.

Der er ikke ret til merudgiftsydelse til dækning af udgifter til hjælpere i forbindelse med din søns indlæggelse på hospitalet.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at det er hospitalet, der står for plejebehov under hospitalsopholdet og yderligere omsorg forudsættes varetaget af forældrene.

Nævnet finder endvidere, at dækning af forældrenes tabte arbejdsfortjeneste ikke kan erstattes af en hjælpeordning.

Du har klaget over Det Sociale Nævns afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at din søn under indlæggelse har behov for en voksen konstant ved sin side både i raske og syge perioder. Din søn har støtte 6-8 timer dagligt i skole/hjem.

Nævnet har ved genvurdering bemærket, at afgørelsen fastholdes.