Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 80-11 om tabt arbejdsfortjeneste - barns 1. sygedag - overenskomst

Resume:

En bevilling om tabt arbejdsfortjeneste på grund af barnets kroniske lidelse kunne ikke begrænses til først at gælde efter udnyttelse af overenskomstens mulighed for tjenestefri ved barns 1. og eventuel 2. sygedag.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at overenskomstens ret til tjenestefrihed med løn kun kunne udnyttes, når det var foreneligt med forholdene på arbejdspladsen, og at arbejdsgiver kunne inddrage retten individuelt.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at kommunen havde truffet afgørelse om, at familien var omfattet af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste.

Ankestyrelsen tog ikke stilling til, hvorvidt der var ret til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. For at dette var tilfældet, skulle der være tale om et indtægtstab.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 42

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i sagen om, hvorvidt en kommune i forbindelse med bevilling af tabt arbejdsfortjeneste vedrørende pasning af barn med kronisk lidelse kan henvise forældre til at bruge overenskomstens muligheder for barns 1. og 2. sygedag, inden der udbetales tabt arbejdsfortjeneste ved barnets sygedage.

Resultatet er

• en bevilling om tabt arbejdsfortjeneste på grund af en kronisk lidelse kan ikke begrænses til kun at gælde efter afholdelse af barns 1. og 2. sygedag.

Det betyder, at kommunen ikke kan foretage fradrag i antallet af dage ved dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når forældrene bliver hjemme på grund af barnets infektioner.

Vi er således kommet til samme resultat som nævnet i Statsforvaltningen X.

Der var enighed på mødet.

Ankestyrelsen har ikke taget stilling til, hvorvidt der er ret til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. For at dette er tilfældet skal der være tale om et indtægtstab.

Begrundelsen for afgørelsen

En bevilling om tabt arbejdsfortjeneste i anledning af sygedage hos et barn med kronisk lidelsegælder fra 1. fraværsdag uanset forældrenes mulige overenskomstmæssige rettigheder.

Vi har lagt vægt på, at en overenskomstmæssig ret til tjenestefrihed med løn ved barns 1. og eventuelt 2. sygedag kun kan udnyttes, når det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet, og at arbejdsgiveren kan inddrage adgangen individuelt, ligesom omfattende brug af muligheden vil kunne inddrages i en eventuel afskedigelsessag.

Bemærkninger til klagen

Kommunen har oplyst, at det ikke er rimeligt at familien skal kompenseres for almindeligt fravær som f.eks. lægebesøg til behandling af vorter, og at der samlet set ikke er tale om et fravær i et sådant omfang, at der er ret til tabt arbejdsfortjeneste. Efter kommunens opfattelse kan situationen sammenlignes med Principafgørelse 62-10.

Vi bemærker, at kommunen 10. september 2009 har truffet afgørelse om, at der er ret til tabt arbejdsfortjeneste, ”til de dage, hvor det er nødvendigt at en af forældrene bliver hjemme på grund af barnets infektioner. ” Nævnet har alene taget stilling til om kommunen kan foretage fradrag for 1. og 2. sygedag.

Ankestyrelsen har derfor lige som nævnet lagt til grund, at familien har ret til tabt arbejdsfortjeneste. Sagen adskiller sig således fra 62-10.

Forældrene har til kommunens klage bemærket, at der alene er tale om fravær i relation til den kroniske lidelse, idet familien planlægger sig ud af andre situationer.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• nævnets afgørelse af 5. august 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 16. august 2010

• nævnets genvurdering

Kommune traf 10. september 2009 afgørelse om, at der var ret til tabt arbejdsfortjeneste ”til de dage, hvor det er nødvendigt at en af forældrene bliver hjemme på grund af barnets infektioner. Det skal dog bemærkes, at der først skal bruges barns 1. og eventuelt 2. sygedag. ”

Forældrene klagede over afgørelsen og anførte, at det ikke var rimeligt at arbejdsgiveren skulle blive (økonomisk) berørt at barnets sygdom, og at man skulle kunne blive hjemme ved sit barn uden at skulle frygte for sin beskæftigelse. Arbejdsgiver havde beklaget sig over afgørelsen.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at retten til fravær ved barns 1. og 2. sygedag i overenskomsten forudsætter, at fraværet er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen og at adgangen kan inddrages ved misbrug ligesom risiko for afsked foreligger.

Kommunen har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at det ikke er rimeligt, at familien skal kompenseres for almindeligt fravær som f.eks. lægebesøg til behandling vorter, og at der samlet set ikke er tale om et fravær i et sådant omfang, at der er ret til tabt arbejdsfortjeneste, og at situationen kan sammenlignes med Principafgørelse 62-10.

Nævnet har ved genvurdering bemærket, at sagen ikke vedrører afslag på tabt arbejdsfortjeneste.