Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 81-11 om fleksjob - løntilskud - overenskomstmæssig mindsteløn - omberegning - teamleder

Resume:

En mand, der var ansat i fleksjob, fik efter tre år ændret sin arbejdsfunktion til en stilling som teamleder.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at der skulle ske omberegning af grundlaget for løntilskuddet for hans ansættelse i fleksjob. Tilskuddet skulle fremover beregnes ud fra den mindste overenskomstmæssige løn for teamledere på området.

Udvalget lagde vægt på, at der var tale om et egentligt stillingsskift med en ny arbejdsfunktion i forhold til hans hidtidige ansættelse i fleksjob, og at kommunen fortsat fandt ham berettiget til fleksjob.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 71, stk. 3

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om, hvorvidt der skal ske omberegning af løntilskudsgrundlaget for NNs ansættelse i fleksjob.

Resultatet er

• Løntilskuddet for NNs ansættelse i fleksjob ved Huset X skal beregnes ud fra den mindste overenskomstmæssige løn for teamledere på området

Det betyder, at der skal ske en omberegning af løntilskuddet for NNs ansættelse i fleksjob.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

NN er fra den 1. april 2006 ansat som teamleder ved Huset X. Vi vurderer, at der er tale om ansættelse i en ny stilling i forhold til NNs tidligere ansættelse.

Vi har lagt vægt på, at stillingen som teamleder i sin funktion adskiller sig væsentligt fra de arbejdsopgaver, som NN hidtil har varetaget. Det IT-faglige indhold er afløst af et ledelsesmæssigt ansvar i form af et personale- og budgetansvar samt markedsførings- og salgsopgaver. NN får som teamleder ledelsesansvaret for 8-10 medarbejdere.

Tilskud til fleksjob beregnes på baggrund af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde, hvis der er overenskomst.

Ved beregning af løntilskud ved oprettelse af fleksjob skal den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde forstås som den løn, der svarer til den aktuelle arbejdsfunktion. Vi henviser til Principafgørelser N-12-06 og A-26-03, hvor det er slået fast, at løntilskud til en specialist kan fastsættes på grundlag af grundlønnen for en specialist, og at der ikke kan ydes tillæg for anciennitet.

Vi finder, at et tilsvarende princip gælder i forhold til omberegning af grundlaget for løntilskud, når den oprindelige stilling ændres til en ny stilling med en ny funktion.

Situationen er ikke sammenlignelig med Ankestyrelsens udmelding i Principafgørelse N-2-05 om, at en forfremmelse til mere betydningsfulde opgaver og med lønstigning efter en lokal aftale ikke fører til omberegning af løntilskud. Forfremmelsen skete meget kort tid efter etableringen af fleksjobbet.

Vi vurderer, at der i NNs situation er tale om et egentligt stillingsskift den 1. april 2006 med en ny arbejdsfunktion i forhold til ansættelsen i fleksjob den 1. februar 2003.

Vi har lagt til grund, at kommunen fortsat finder NN berettiget til fleksjob.

Bemærkninger til klagen

Huset X oplyser, at hvis stillingen havde været opslået/offentliggjort ville NN under alle omstændigheder have fået den, og med kommunens fortolkning ville Huset X have modtaget refusion efter den overenskomstmæssige mindsteløn for teamledere.

Vi bemærker, at det afgørende i forhold til omberegning af grundlaget for løntilskud er, om den oprindelige stilling er ændret til en ny stilling i sin arbejdsfunktion. Det har ikke betydning, om en stilling bliver slået op med henblik på besættelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 8. april 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 5. maj 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

NN blev den 1. februar 2003 ansat i fleksjob som IT-medarbejder i Huset X. Mindstelønnen var på dette tidspunkt 17.500 kr. månedligt efter overenskomst mellem HK og Huset X.

Den 1. april 2006 blev han udnævnt til teamleder og indplaceret på løntrin 6 i den mellem Huset X og HK indgåede lokallønsaftale med en månedlig aflønning på cirka 26.000 kr.

Kommunen meddeler ved afgørelse af 30. maj 2008, at der kan accepteres refusion med udgangspunkt i løngruppe 2, der aflønnes aktuelt med 21.300 kr.

Begrundelsen er beskæftigelsesindsatslovens § 71, stk. 3, om refusion af mindste overenskomstmæssige løn, sammenholdt med N-2-05.

Nævnet stadfæster kommunens afgørelse.

Nævnet mener, at Huset X ikke har ret til efterregulering af løntilskuddet op til teamlederløn.

Det er nævnets opfattelse, at principperne i N-2-05 kan finde anvendelse i denne sag. Nævnet lægger vægt på, at NNs arbejdsfunktioner ikke er ændret i en sådan grad, at der skal ske en omberegning af løntilskudsgrundlaget.

Huset X klager, og oplyser, at Principafgørelse N-2-05 ikke kan anvendes i denne sag, idet der i NNs tilfælde er tale om en meget væsentlig ændring af ansættelsesforholdet.

Huset X oplyser, at det IT-faglige indhold er afløst af et ledelsesmæssigt ansvar i form af et personale/budgetansvar samt markedsførings- og salgsopgaver. Det oplyses, at NN som teamleder får ledelsesansvaret for 8-10 medarbejdere, og at det viser, at der er tale om en helt afgørende ændring af arbejdsfunktionerne, der ikke blot kan anskues som en tilføjelse af yderligere ansvars- og arbejdsfordelingsopgaver.

Huset X mener, at refusionsgrundlaget efter NNs jobskifte skal tage udgangspunkt i den mindste HK-overenskomstmæssige løn for teamledere ansat i Huset X.

Det påpeges i øvrigt, at hvis Huset X havde opslået/offentliggjort stillingen ville NN under alle omstændigheder have fået den, og med kommunens fortolkning ville Huset X have modtaget refusion efter den overenskomstmæssige mindsteløn for teamledere.

I forbindelse med Ankestyrelsens antagelse af sagen til behandling, oplyser nævnet supplerende, at bestemmelsen i beskæftigelsesindsatslovens § 71 kan indebære en fastlåsning af lønmodtagere ansat i fleksjob, således at muligheden for at avancere i realiteten indskrænkes i sammenligning med virksomhedens øvrige ansatte.

Endvidere har nævnet været opmærksom på, at ovennævnte fortolkning kan være et incitament til omgåelsesforsøg, således at arbejdsgiveren kan fristes til at opsige den fleksjobansatte i den ene jobfunktion for at ansætte den samme lønmodtager i en anden funktion og dermed fremprovokere en ny bevilling og et højere grundlag for beregning af tilskud.