Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 93-11 om nødvendig merudgift ved forsørgelsen - merudgifter til børn - parallelcykel - tandemcykel

Resume:

En parallelcykel til en 12-årig handicappet pige var efter en konkret vurdering en nødvendig merudgift ved forsørgelsen og en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det måtte anses for almindeligt for ikke-handicappede børn på samme alder at komme rundt på cykel i fritiden.

Der blev endvidere lagt vægt på, at pigen var glad for at cykle, og at det var svært at finde passende fritidsaktiviteter eller motionsmuligheder til hende.

Parallelcyklen var ikke et hjælpemiddel for pigen.

Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at pigen allerede var kompenseret for sit behov for transport ved bevilget handicapbil og 4wheeler.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 41, stk. 1 og § 112, stk. 1

Note:

Der henvises til Principafgørelse 23-11.

Principafgørelse O-42-98 ophæves.

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om en parallelcykel eller tandemcykel kan være et hjælpemiddel eller en nødvendig merudgift ved forsørgelsen af et barn i hjemmet.

Resultatet er

• Du er berettiget til at få dækket merudgifterne til en parallelcykel til din datter.

• Din datter er ikke berettiget til at en parallelcykel som et hjælpemiddel

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X vedrørende afslag på dækning af merudgifter til en parallelcykel til din datter, men vi tiltræder afgørelsen fra nævnet vedrørende afslag på en parallelcykel til din datter som et hjælpemiddel.

Vi skal bede kommunen om at kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

En parallelcykel kan være både en merudgift ved forsørgelsen og et hjælpemiddel.

Begrundelsen for afgørelsen vedrørende merudgift

De merudgifter, der er forbundet med anskaffelsen af en parallelcykel til din datter findes at være nødvendige merudgifter ved forsørgelsen i hjemmet af dit barn.

Merudgiften findes også, at være en konsekvens af din datters nedsatte funktionsevne.

Vi har lagt vægt på, at formålet med reglen om dækning af merudgifter ved forsørgelsen bl.a er at medvirke til, at familien kan leve så normalt som muligt på trods af barnets nedsatte funktionsevne eller kroniske/langvarige lidelse.

Ankestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at det må anses for almindeligt for ikke-handicappede børn på samme alder at komme rundt på cykel i fritiden.

Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at cyklen er en genstand, der indgår i de fleste menneskers hverdag. Cyklen bruges både til fritidsture og til transport over korte afstande.

Din datter er 12 år og har Rett Syndrom. Hun er afhængig af hjælp fra andre til alt. Hun erbevilget en handicapbil og en 4wheeler i stedet for en kørestol.

Vi har lagt til grund, at din datter er omfattet af den personkreds, der har ret til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen i hjemmet.

Vi har også lagt vægt på hun er glad for at cykle, og at det var svært at finde passende fritidsaktiviteter/motionsmuligheder til hende.

Vi har endvidere lagt vægt på, at din datter var bevilget en tandemcykel i 2002, men at denne nu var blevet for lille.

Kommunen skal vurdere hvilken merudgift, der er forbundet med anskaffelsen af en tandemcykel i forhold til en almindelig cykel til din datter.

Begrundelsen for afgørelsen vedrørende hjælpemiddel

Din datter er ikke berettiget til en parallelcykel som et hjælpemiddel.

Begrundelsen er, at parallelcyklen ikke i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af hendes nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Vi har herved lagt vægt på, at din datter allerede er kompenseret for sit behov for transport ved den bevilgede handicapbil og 4wheeler.

Betingelserne for væsentlighed er derfor ikke opfyldt.

Vi har videre lagt vægt på, at parallelcyklen skal anvendes som beskæftigelse i fritiden.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 4. oktober 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 5. og 14. oktober 2010

• Nævnets genvurdering

• Nævnets uddybende begrundelse af 15. november 2010

Din datter er 12 år og har Rett Syndrom.

Kommunen gav den 28. juni 2010 afslag på en parallelcykel som et hjælpemiddel.

Ved denne afgørelse blev der lagt vægt på, at parallelcyklen ikke i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet eller i væsentlig grad afhjælpe funktionsnedsættelsen. Din datter ville således ikke blive mere uafhængig af hjælp eller kunne færdes mere selvstændigt på en parallelcykel.

I forhold til transportbehovet var din datter allerede kompenseret ved hjælp af 4-wheeler og handicapbil.

Din datters nuværende tandemcykel var blevet for lille.

Du havde oplyst, at en parallelcykel til din datter, ville give hende mulighed for motion og træning samt stimulerehendes sanser ved at komme ud i naturen.

Handicap- og Psykiatriafdelingen besluttede at give afslag på en parallelcykel efter servicelovens § 41. Begrundelsen var, at det ikke var vurderet, at det var en nødvendig merudgift.

Nævnet traf den 4. oktober 2010 afgørelse om, at du ikke havde ret til merudgiftsydelse efter servicelovens § 41 til en parallelcykel.

Du havde heller ikke ret til hjælp efter servicelovens § 112 til anskaffelse af en parallelcykel.

Begrundelsen for afslag på cyklen som hjælpemiddel var, at nævnet ikke fandt tilstrækkelig grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at en parallelcykel ikke i væsentlig grad kunne lette følgerne af din datters funktionsevnenedsættelse.

Begrundelsen for afslag på parallelcyklen som en merudgift var, at udgiften ikke var en nødvendig konsekvens af din datters nedsættelse af funktionsevnen.

Du havde anført til sagen, at din datter tidligere havde haft en tandemcykel, men at hun nu var blevet for stor til den.

Nævnet havde lagt vægt på, at din datter var bevilget en 4-wheeler.

Nævnet var således enig i kommunens afgørelse vedrørende merudgiftsydelse.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at nævnets havde betragtet din datters 4wheeler som et ”ekstra køretøj” og havde ikke sidestillet den med en kørestol – som det var i din datters tilfælde.

Din datter led af Rett Syndrom, og der var ingen kørestol, der var affjedret nok. Konklusionen var, at 4wheeleren var det eneste, der var egnet som kørestol for hende. VISO havde været inddraget heri.

Du spurgte, om det skulle forstås sådan, at når din datter havde en kørestol og en handicapbil, var hun ikke berettiget til en cykel.

I klagen af 14. oktober 2010 har du oplyst, at hverken kommunen eller nævnet havde forholdt sig til principafgørelser fra Ankestyrelsen.

4wheeleren var netop ikke et ekstra køretøj, men din datters eneste udendørs køretøj.

Du har henvist til Ankestyrelsens afgørelser om, at en særlig cykel er en nødvendig merudgift ved forsørgelsen.

Din datter var tidligere bevilget en cykel, som nu var for lille.

Sagen handlede ikke kun om kørselsbehov, men også om familiens hverdag.

Din datter var kompenseret med en handicapbil og en 4wheeler, men betød dette at man så ikke kunne få dækket merudgifter i forhold til en specialcykel?

I klage af 29. juni 2009 har du anført, at det var svært at finde passende aktiviteter til din datter på grund af hendes handicap. I brugte cyklen til transport over mindre afstande og din datter fik motion og træning.

Nævnet har ved genvurdering bemærket, at nævnet fastholdt sin afgørelse og fandt, at din datter var kompenseret for sit befordringsbehov, idet hun var bevilget en 4wheeler. Nævnet beklagede, at det ikke fremgik af nævnets afgørelse, at din datter var bevilget en handicapbil.

Det forhold, at din datter som 4-5 årig var bevilget hjælp til en cykel, kunne ikke føre til en anden vurdering. Nu var hun fyldt 12 år, og vurderingen var allerede af den grund en anden.