Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 96-11 om borgerstyret personlig assistance - arbejdsleder

Resume:

Ansøgeren havde ikke ret til bevilling af borgerstyret personlig assistance.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det er en betingelse for at få tilskud til ansættelse af hjælpere efter lov om social service § 96, stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Dette betyder, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne. Dette kan blandt andet omfatte udvælgelse af hjælpere til ansættelse, udarbejdelse af jobbeskrivelser og vagtplaner for hjælperne, oplæring af nye hjælpere, afholdelse af personalemøder og varetagelse af instruktion af hjælpere.

Ankestyrelsen vurderede, at ansøgeren ikke var i stand til at varetage arbejdslederansvaret.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 96

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om belysning af kravet til arbejdslederrollen ved borgerstyret personlig assistance.

Resultatet er

• Du har ikke ret til bevilling af borgerstyret personlig assistance.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at du vil have svært ved at udfylde en arbejdslederrolle, som indebærer daglig styring og ledelse af personale.

Ankestyrelsen har herved lagt vægt på, at det fremgår af oplysningerne fra hjemmeplejen og centeret S, at du har store problemer med at danne og bevare overblik og dermed planlægge aktiviteter. Du har problemer med at vurdere egen formåen, samt tidsforbrug til og udførelse af dagens aktiviteter. Du opleves at have nedsat hukommelse, idet du f.eks ikke kan huske, hvad der bliver aftalt på møder og lignende. Du har vanskeligheder med at vurdere, hvad du kan købe for de penge, du har, og du kan kun med massiv vejledning vurdere, hvad der er relevant og hensigtsmæssigt at købe.

Ankestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af oplysningerne, at der ikke må laves om på den daglige hjælp, da du så bliver meget nervøs.

Det følger af servicelovens § 96, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance.

Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Det er en betingelse for at få tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne.

Det at en borger skal kunne fungere som arbejdsleder indebærer som udgangspunkt, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne. Det kan bl.a. omfatte udvælgelse af hjælpere til ansættelse, udarbejdelse af jobbeskrivelser og vagtplaner for hjælperne, oplæring af nye hjælpere, afholdelse af personalemøder og varetagelse af instruktion af hjælpere.

Ankestyrelsen har ud fra de på ansøgningstidspunktet foreliggende lægelige oplysninger, samt oplysninger fra hjemmeplejen og center S, vurderet, at du ikke vil være i stand til at varetage arbejdslederansvaret.

Bemærkninger til klagen

Du har hertil anført, at du ikke oplever store problemer med at huske eller danne og bevare overblik, samt at du godt kan vurdere, hvad der er relevant at købe ind og planlægge udførelse af aktiviteter.

Du har endvidere anført, at du ikke er blevet tilbudt kurser i arbejdslederrollen.

Du finder, at du er blevet frataget muligheden for et selvstændigt liv og for at være mor for dine børn. Du kan ikke tage med til aktiviteter sammen med dine børn og i en alder af 41 år er du henvist til kun at få personlig og praktisk hjælp, når du er hjemme. Som andre på din alder har du behov for at kunne tage på ture, besøg og overnatte andre steder end hjemme. Ledsageordning med 15 timer er absolut ikke tilstrækkelig.

Vi bemærker, at disse oplysninger er indgået i vores vurdering af sagen. Vi finder dog ikke, at oplysningerne kan begrunde en ændret vurdering.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Det Sociale Nævn traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 27. januar 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 22. februar 2010

• Nævnets genvurdering

• brev fra dig af 21. januar 2011

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at du lider af sclerose og er stationær kørestolsbruger. Du har ansøgt om personlig borgerstyret assistance.

Kommunen meddelte den 26. august 2009 afslag på bevilling af borgerstyret personlig assistance.

Kommunen vurderede, på baggrund af udfærdiget samtaleskema, udtalelse fra centret S, hjemmeplejen, journaloplysninger fra hospitalet samt dine bemærkninger til disse udtalelser, at du ikke kunne fungere som arbejdsleder.

Nævnet tiltrådte den 27. januar 2010 kommunens afgørelse, hvorefter du ikke vurderedes at være i stand til at varetage arbejdslederansvaret.

Nævnet lagde særligt vægt på, at fremgik, at du er fysisk afhængig af hjælp til alle dagens gøremål, og at du tillige på det kognitive område er ramt hårdt. Det opleves af personalet, at du har store problemer med at danne og bevare overblik og dermed planlægge aktiviteter. Endvidere problemer med at vurdere egen formåen, at vurdere tidsforbrug til dagens aktiviteter, ligesom du vurderes at være meget impulsstyret. Du opleves at have nedsat hukommelse, idet du eksempelvis ikke kan huske, hvad der bliver aftalt på møder.

Endvidere anførte nævnet, at hjemmeplejen havde oplyst, at der ikke må laves om på den daglige hjælp, da du i så fald bliver meget nervøs og ryster overalt.

Samlet havde nævnet ikke fundet grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at du ikke ville være i stand til at varetage arbejdslederansvaret – heller ikke efter deltagelse i kursus i arbejdslederrollen.

Du har anført, at nævnet slet ikke tog stilling til din samlede situation og du følte, at du var frataget retten til et selvstændigt liv og til at være en del af samfundet.

Du henviste til Handicapkonventionen, hvorefter personer med handicap har adgang til et udvalg af støttetilbud, herunder den nødvendige personlige bistand for at kunne leve og være inkluderet i samfundet, samt for at forebygge isolation fra eller udskillelse af samfundet.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 9. maj 2018, da den er erstattet af principafgørelse 18-18.